Eseti állásfoglalások

Az 50pluszklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 23/2012. (VIII. 22.) sz. Állásfoglalása

 

Az 50pluszklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(914/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az 50pluszklub.hu domain név az 50plus-Treff GmbH részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az 50plus-Treff GmbH (Panaszolt) részére 2012. július 11-én feltételes használatba adásra került az 50pluszklub.hu domain név, amely ellen a Sanoma Media Budapest Zrt (Sanoma) (Panaszos) nyújtott be kifogást és kérte az igény elutasítását, valamint a Sanoma domainre vonatkozó regisztrációs igényének teljesítését.

 

A kifogásában a Panaszos elõadta, hogy a Sanoma üzemelteti az 50plusz.hu internetes portált. amely az 50 év felettieknek szól, az õket érintõ – elsõsorban az egészség megõrzésével, betegségek kezelésével és az egészséges életmód kialakításával foglalkozó – témakörökben, illetve célcsoportját képezik azok is, akik idõsebb hozzátartozójuk ellátásáról szeretnének gondoskodni.

 

Panaszos állítása szerint a portál komoly ismertségnek örvend emiatt az „50plusz” megjelölést a fogyasztók egyértelmûen a Sanomával kapcsolják össze.

 

Az igénylés a Panaszos állítása szerint sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános igényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, mivel az tiltja a megtévesztõ névválasztást illetve névhasználatot, ezen felül sérti illetve sértené a Tpvt 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyrõl – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma, 50plusz.hu márkanév alatt futó weboldalát és szolgáltatását) szokták felismerni.

 

A Panaszos véleménye szerint domain delegálása továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIl. törvény rendelkezéseibe is ütközik, melyek értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztõ, megtévesztõ pedig különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzõjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet. Azzal, hogy az 50plus-Treff GmbH szolgáltatását, tevékenységét a domain használatával kívánja üzemeltetni, alappal feltehetõ, hogy annak kihasználásával próbál tisztességtelen elõnyhöz jutni, hogy a fogyasztók a domaint, az 50plusz.hu internetes portál nevével a majdnem teljes azonosság miatt összetévesztik, összekapcsolják

 

A fentieket összefoglalva a Panaszos szerint az 50plus-Treff GmbH domain névre vonatkozó igénye rosszhiszemû, valamint jogellenes és megtévesztõ, ami ellentétben áll a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával.

 

A Panaszolt válaszában elõadta, hogy az általa mûködtetett 50plus-Treff a német nyelvterületeken, az 50plus-Club pedig az angol nyelvterületeken, az egyik vezetõ társkeresõ szolgáltatás, amely on-line segíti az 50 év felettiek társ és szabadidõ partner keresését, találását. Szolgáltatásukat, a 2005. évben Németországban, Ausztriában és Svájcban történt bevezetést követõen kiterjesztették Kanadára, Írországra, Nagy-Britanniára és az Egyesült Államokra is, jelenleg több mint 160 000 aktív tagjuk van. Magyarországon történt megjelenésük során logikusnak tûnt 50plusz-Klub-ként lefordítani az 50plus-Club bejegyzett védjegyüket, az angol nyelvterületen bevezetett Club kifejezést és ezzel a magyar 50 felettiek számára szolgáltatásaik könnyû megtalálását biztosítani.

 

A Panaszolt regisztrátorának kutatása szerint a Panaszos 50plusz.hu weboldalának rangja az alexa.com-on: 693 872, Magyarországon 4029, ami nem különösebben elõkelõ helyezés. A látogatottság grafikonján nem is jelenik meg érték, az a mérhetõ határ alatt van, ami azt bizonyítja, hogy a weboldal ismertsége nem jelentõs. Az ismertség hiánya miatt tehát nem valós, hogy az 50plusz megjelölést a fogyasztók egyértelmûen a Sanomával kapcsolnák össze.

 

A Panaszolt profilja a barátkozás, társkeresés 50 felettiek részére, lásd www.50plus-treff.de amely 150 000 aktív taggal rendelkezik, Alexa rangja 63 438, Németországban 2838, ami a weboldalt a panaszosi weboldalnál lényegesen magasabb osztályba helyezi. A megtévesztési szándék már csak ezzel is értelmét veszti.

 

A Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint önmagában az a tény, hogy vállalkozások azonos célcsoportnak kínálnak árukat, szolgáltatásokat nem kizárandó hanem kívánatos jelenség, elõsegíti a versenyt, amelyen a piacgazdasági rendszerünk nyugszik, A versenyjogi szabályok nem szolgálhatnak alapul a piacon megjelent konkurens piactól való távoltartására, ha a piacon való megjelenése ténylegesen nem sért jogszabályt.

 

A TT jelen ügyben – osztva a Panaszolt érveit -, a Panaszolt magyar piacon való internetes megjelenésében nem észlel jogellenességet, a felek által használt illetve használni kívánt domain nevek, a TT álláspontja szerint, egyrészt az itt megkülönböztetésre alkalmas „Klub” szó (4 karakter különbség) domainban való megjelenése, másrészt a kifejezés Panaszolt általi nemzetközi, kereskedelmi névként, évek óta történõ használata miatt nem összetéveszthetõk.

 

A TT megjegyzi, hogy a felek tevékenysége csak részben fedi egymást (életmód illetve társkeresés) ezért tevékenységük inkább kiegészíti egymást, amely a megcélzott korosztály igényeinek jobb kiszolgálását jelentheti, és amely nem zárja ki a két piaci szereplõ magyarországi eredményes mûködését.

 

A TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint az 50pluszklub.hu domain név az 50plus-Treff GmbH részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 08. 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.