Eseti állásfoglalások

Az 1repulojegy.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2010. (X.19) sz. Állásfoglalása

az 1repulojegy.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(831/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) elõtt 831/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. október 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 A Fenster Plast Bt. 1repulojegy.hu domain névre vonatkozó igénylése teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 Az 1repulojegy.hu domain nevet a Fenster Plast Bt. (székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 17. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-767268) (a továbbiakban „Igénylõ”) igényelte prioritás nélkül 2010. június 16. napján. Az igénylés ellen a Hungarian TravelTech Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2010. június 29. napján és a Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) alapján, az igény jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel kérte az igény elutasítását.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy az 1repulojegy.hu domain nem kapcsolható Igénylõ „cégnevéhez, sem cégnyilvántartásában szereplõ tevékenységi köréhez”. Megjegyezte továbbá, hogy a repülõjegy, – szálláshely értékesítés és egyéb utazási szolgáltatás végzése az utazásszervezõ és – közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”), valamint az utazási szerzõdésrõl szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”) alapján engedélyköteles, és Igénylõ nem rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal („MKEH”) nyilvántartása szerint ilyen tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel. Panaszos kifogásában kifejtette továbbá, hogy amennyiben Igénylõ „utazási témába vágó reklámtevékenységet” kíván folytatni az igényelt domain alatt, az a gazdasági reklámtevékenység feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény („Grtv.”) alapján olyan „gazdasági reklámtevékenységnek minõsülne, ami az utazásszervezõ és közvetítõtevékenységgel összefüggõ szolgáltatás nyújtására vonatkozna”, és amelyhez Panaszos szerint szintén engedély szükséges.

Igénylõ, meghatalmazott jogi képviselõje útján 2010. július 21. napján benyújtott észrevételében vitatta Panaszos kifogásait. Igénylõ válaszában kifejtette, hogy az igényelt domain alatt „egy olyan blogot kíván létrehozni, amelyen diszkont és hagyományos légitársaságok ajánlatairól kíván blog formájában naprakész információkat közvetíteni, lehetõvé téve a különbözõ ajánlatok összehasoníthatóságát”. Panaszos kifejtette: a domain igénylése nem jogellenes, mivel az alatt nem kíván repülõjegyeket vagy egyéb szolgáltatásokat értékesíteni vagy közvetíteni, illetve utazási szerzõdéseket kötni, így nem tartozik a hivatkozott jogszabályok hatálya alá. Igénylõ válaszában kifejtette továbbá, hogy a DSZ 2.2.2. c) pontja alapján egyrészt nem tekinthetõ megtévesztõnek a domain igénylése, mivel maga az igénylése a DSZ alapján nem engedélyköteles. Igénylõ hozzáfûzte továbbá, hogy „sem a DSZ, sem jogszabály nem tiltja azt, hogy valaki elõzetesen igényeljen domain nevet, majd az alatt – a megfelelõ engedélyek beszerzését követõen – engedélyköteles tevékenységbe kezdjen”. Másrészt a domain nem megtévesztõ, mivel Panaszos nem rendelkezik kizárólagos joggal a domainre, így „a fogyasztók/internetezõk sem Panaszost fogják keresni a domain alatt”.

Panaszos viszontválaszában elõadta, mivel Igénylõ nem magánszemélyként, illetve non-profit szervezetként, hanem gazdasági társaságként igényelte a domaint, így „a cég minden tevékenysége üzleti tevékenység”. Kifejtette továbbá, hogy légitársaságok adatainak napi összehasonlításával foglalkozó blog véleménye szerint gazdasági reklámnak minõsül, amely a Panaszos által korábban kifejtetekkel összhangban, megfelelõ engedélyek hiányában jogellenesnek minõsül. Továbbá mivel Igénylõ nem bejegyzett utazási vállalkozás „a blogok írásához szükséges információkat teljes körûen és objektíven nem is elemezheti”. Panaszos kiemelte továbbá, hogy a DSZ 2.2.2 pontja „nem azt írja elõ, hogy valamikor a jövõben eleget kell tenni a feltételeknek”, hanem már a domain igénylésekor követelményként fogalmazza meg, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

Igénylõ Panaszos viszontválaszára reagálva újfent kiemelte, hogy Panaszosnak nincsen se kizárólagos joga, se védjegye, se védjegybejelentése, így az igénylés Panaszos vonatkozásában „semmiképpen nem lehet jogellenes vagy megtévesztõ”. Igénylõ beadványában kifejtette továbbá, hogy a DSZ hivatkozott 2.2.2 pontja nem a domain név alatt nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozik, hanem magára az 1repulojegy.hu domain névre, amely elnevezés önmagában nem lehet jogellenes vagy megtévesztõ. Igénylõ fenntartotta korábbi álláspontját miszerint a domain igénylése nincsen engedélyhez kötve, így mivel Igénylõ engedélyhez kötött tevékenységet „legalábbis egyenlõre” nem kíván végezni, így a domain igénylése részérõl nem tekinthetõ a DSZ-be ütközõnek. Beadványában Igénylõ újfent kifejtette, hogy véleménye szerint a TT hatásköre csak azon esetekre terjed ki, amelyekben a jogellenesség és/vagy a megtévesztõ jelleg közvetlenül a domain névvel kapcsolatos, az adott domain név alatt ténylegesen végzett tevékenységek, szolgáltatások jogellenességével kapcsolatban azonban a „Magyar Köztársaság vagy az EU illetékes hatóságai jogosultak eljárni”.

A jelen ügy elbírálása közben, 2010. szeptember 20. napján a TT a Regisztrátor által megküldött email alapján hivatalosan értesült arról, hogy Igénylõ, a részére korábban delegált számos más domain név mellett a www.domainabc.hu oldalon értékesíteni kívánja többek között a számára még nem delegált, a jelen eljárás tárgyát képezõ 1repulojegy.hu domain nevet. Az érintett domain nevek többek között (a teljesség igénye nélkül) az 1autohitel.hu, az 1ejszaka.hu, az 1eletbiztositas.hu, az 1etelfutar.hu, az 1etterem.hu, illetve az 1gyorshitel.hu. Igénylõ a számára delegált fenti domain neveket, ill. a tárgybani 1repulojegy.hu nevet is a nincsisilyencim@hotmail.com kapcsolattartási cím alatt kínálja jelenleg is megvételre.

A Tanácsadó Testület a fenti tények összességének értékelése és az irányadó DSZ ill.  jogszabályhelyek vizsgálatával arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Igénylõ számára teljesíthetõ.

Elsõként a TT azt vizsgálta, minõsülhet-e valamelyik igénylés a DSZ alapján prioritással rendelkezõnek. Mind Igénylõ, mind Panaszos a TT részére megküldött beadványaikban is kifejtették, hogy egyikük igénylése sem minõsül a DSZ szerint prioritással rendelkezõ igénylésnek. Így prioritásos igény hiányában a TT második lépésben azt vizsgálta, hogy a Nyilvántartóhoz elsõként beérkezett igénylés – Fenster Plast Bt. részérõl – teljesíthetõ-e, azaz a delegálás nem ütközne-e a DSZ valamely rendelkezésébe.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhetõ, hogy az 1repulojegy.hu domain név delegálása és annak Igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthetõ. A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy az egyébként Igénylõ által is hivatkozott egyedi állásfoglalások szerinti hasonló esetekben kifejezett törvényi rendelkezés szólt arról, hogy bizonyos szavakat és kifejezéseket (hitelintézet, bank stb.) „[cég]nevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon” csak a törvényben elõírtaknak megfelelõen engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. Jelen ügyben a „repülõjegy” kifejezés esetében ilyen korlátozást a vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak, így a domain igénylésekor a DSZ által megkövetelt gyanítható jogellenesség vizsgálatát nem elõzetes engedélyek megléte alapján, hanem kizárólag a felek elõadásának vizsgálatával lehet megítélni. A TT véleménye szerint önmagában az a tény, hogy Igénylõ a domain igénylésekor nem rendelkezik még, a domain alatt – egyébként csak engedéllyel – végezhetõ tevékenység végzéséhez szükséges megfelelõ engedéllyel, önmagában nem teszi megállapíthatóvá azt, hogy az Igénylõ általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne. Igénylõ által elõadottak alapján, a domain alatt végezni kívánt tevékenység, vagyis a repülõjegy árakat tartalmazó adatbázis vagy blog mûködtetése, nem éri el a gyanítható jogellenesség szintjét, amelyre tekintettel a domain delegálása a jelen eljárásban esetleg megtagadható lenne.

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy nyilvánvalóan nem a domain alatt ténylegesen végzett tevékenységek, szolgáltatások jogellenességét vizsgálja, mert ezt megítélni csak egy már mûködõ weboldal esetében, a vonatkozó jogszabályok és a weboldal tartalmának összevetése révén, az erre az eljárásra egyébként hivatott állami szervek hatáskörébe tartozó eljárás során lehet. Ideértve a Kormányrendelet szerinti utazásszervezõ, – és közvetítõ tevékenység jogszabályoknak megfelelõ végzését, valamint a Reklámtörvény alapján az ilyen tevékenységhez kapcsolódó gazdasági reklámtevékenységet is.

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Regisztrátor által utólag megküldött információk, valamint a www.domainabc.hu/elado-domain-nevek weboldal áttekintését követõen a TT álláspontja szerint Igénylõ azon magatartása, hogy egy, a részére még nem delegált, mi több vitatott és a TT elé utalt domain nevet eladásra kínál, ellenkezik a Domainregisztrációs Szabályzat szellemével. Ez a magatartás és a Panaszos kifogása azonban még nem ad alapot arra, hogy a DSZ tételes rendelkezései alapján megtagadható legyen a domain delegálása.

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Igénylõ a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Igénylõ figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelõ engedélyek hiányában a hivatkozott jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztõ lenne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. október 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.