Eseti állásfoglalások

A zumbamarx.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 25/2012 (X. 15.) sz. Állásfoglalása

 

A zumbamarx.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(916/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A zumbamarx.hu domain név részére nem delegálható.

 

                                                                                                                

Indokolás

 

A zumbamarx.hu domain nevet (a Panaszban említett originalzumba.hu domain igénytõl igénylõ visszalépett) (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. szeptember 17-én. Az igény ellen a Zumba Fitness LLC. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, kérte domain delegálásának megtagadását, és a panaszolt domain név saját maga számára történõ delegálását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Álláspontja szerint a választott domain név megtévesztõ, mert azt az internetes felhasználók feltehetõleg a Panaszos cégével kötnék össze, továbbá jogellenes az 1996. évi LVII. versenytörvény, az 1997. évi XI. védjegytörvény, illetve a 207/2009/EK védjegyrendelet értelmében. Panaszos hivatkozott a 008326316, 008551269, 009322728, és a 010219111 lajstromszámú ZUMBA közösségi szóvédjegyeire. Panaszos elõadta, hogy a ZUMBA védjegy használatára Panaszolt részére nem adott engedélyt, így az igényelt domain nevek használata álláspontja szerint védjegybitorlást valósítana meg. Panaszos utalt arra, hogy a domain nevek hangsúlyos eleme a ZUMBA szó, amely azonos a részére lajstromozott közösségi szóvédjegyekkel. Panaszos hivatkozott a TT 7/2000 (V.31.) sz. elvi állásfoglalására, amely szerint, ha más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatra irányuló szándékkal, akkor a delegálást meg kell tagadni.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy az általa választott domain névben a ZUMBA szó használata álláspontja szerint nem jogellenes és nem megtévesztõ. Panaszolt hivatkozott a 1997. évi XI. védjegytörvény 15. §-ra, miszerint a védjegy használatától nem tiltható el az, aki az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban használja a megjelölést, illetve az ugyanazon törvény 16.§-ban foglalt védjegyoltalom kimerülésére. A zumbamarx.hu domain nevet illetõen Panaszolt utalt arra, hogy az elsõ szókapcsolatban a „marx” utótag a zumba oktatási jogosultsággal rendelkezõ, regisztrált oktató – Marx Tamás – vezetékneve. Panaszolt hivatkozott a mellékletként csatolt Zumba LLC. és az oktató között létrejött keret-megállapodás 6.2 pontjára, amely szerint „az oktató használhatja a ZUMBA nevet az oktató domain név címének részeként”. Panaszolt tagadta, hogy a domain név megtévesztõ lenne, tekintettel arra, hogy Marx Tamás hivatalos ZUMBA instruktor személyes honlapjának elkészítése érdekében lettek igényelve. Panaszolt szerint egyébiránt a ZUMBA védjegy elvesztette megkülönböztetõ képességét.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a domain név jogellenességét vizsgálta, különös tekintettel a Panaszos közösségi védjegyeinek a domain névben való feltüntetésére. A TT véleménye szerint a jogellenesség a KVR 9. cikk b) pontja alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt feltehetõen gazdasági tevékenysége körében kíván használni olyan megjelölést, amely tartalmazza a Panaszos védjegyét. A zumbamarx.hu domain név magában foglalja a Panaszos 008326316 lajstromszámú közösségi szóvédjegyével megegyezõ ZUMBA megjelölést, amely többek között a 41. osztályban fitnesz tevékenységek kapcsán élvez oltalmat. Ugyanilyen jellegû szolgáltatást kíván saját bevallása szerint Panaszolt is népszerûsíteni a fenti domain nevek alatt. Panaszolt által becsatolt ZIN tagsági és licenc-megállapodás 6.2 (b) pontja szerint amennyiben a Zumba LLC. kizárólagos megítélése szerint úgy dönt, hogy igényt tart egy olyan domain név használatára, amelyet az oktató bejegyzett, és tartalmaz bármely ZUMBA védjegyet egészben vagy részben, akkor a Zumba LLC. kérésére ezt a domain nevet az oktatónak át kell adnia. Panaszolt hivatkozása a védjegytörvény 15.§ (1) bekezdésére, mely szerint senki nem tiltható el attól, hogy gazdasági tevékenysége körében saját nevét használja azért nem releváns jelen esetben, mert Panaszos nem a „marx” szóelemét kifogásolta a választott domain névnek – amelynek használatától Panaszolt valóban nem lenne eltiltható – hanem kifogása a Zumba LLC. számára lajstromozott ZUMBA védjegy ellen irányult. Ebben a tekintetben azonban nem alkalmazható a Vt. fentebb felhívott szakasza.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a zumbamarx.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 10. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.