Eseti állásfoglalások

A zoldsasok.hu domain regisztrációjával kapcsolatos igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2002. (IV.
8.) Állásfoglalása

A zoldsasok.hu domain
regisztrációjával kapcsolatos igény
(610/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület
elõtt az 610/2002. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ)
szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. április 8-i ülésén 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ
tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye
nélkül

elfogadta a Testület
többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A zoldsasok.hu domain az azt igénylõ
számára delegálandó.

Indokolás:

A 610/2002. sz. ügyben a FotexNet Kft.
mint az igénylést vitató FTC
Labdarúgó és Sport Kft. regisztrátora
igénylõnek
a zoldsasok.hu domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága
levélben kérte Igénylõ valamint az igénylést vitató harmadik fél
regisztrátorát, hogy 14 napon belül küldjék meg az igénylõlapot és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a
titkárság címére, valamint Igénylõ regisztrátora tájékoztassa az
Igénylõt a TT elé utalásról, ill. amennyiben az Igénylõ vagy
az igénylést vitató véleményezni kívánja a panaszt, ill.
rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A regisztrátorok a felszólításnak eleget
tettek nyilatkozatát.

A által a
zoldsasok.hu domain vonatkozásában benyújtott
prioritás nélküli igénylések 2002.
január 31-én került nyilvántartásba. Az
FTC Labdarúgó és Sport Kft. prioritás
nélküli igénylése 2002. február
6-án kelt, az a Nyilvántartó
adatbázisába 2002. február 15-én került
be.

A FotexNet Kft. tájékoztatása
szerint „zoldsasok.hu domain névre az FTC
Labdarúgó és Sport Kft. tart igényt,
tekintettel az általuk a Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott
védjegy igényre. A bejelentés napja 2001.
február 14., ügyszáma: M 01 00955′. A FotexNet
Kft. válaszleveléhez csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal
M0100955/1 ügyiratszámú, a védjegy elismert bejelentési napjáról szóló értesítését,
valamint a bejelentett megjelölést. A bejelentett megjelölés két színnel
függõlegesen ötször vágott pajzs, amelyben „Ferencváros’ felirat
szerepel, a pajzs felsõ részén sas, karmai között futball-labdával.
A védjegyen a „zöld sasok’ szóelem nem
szerepel.


nyilatkozatában elõadta, hogy az általa létesítendõ internetes
lapcsoport egyik tagjának szánja a zoldsasok.hu oldalt. Az FTC Sport és
Labdarúgó Kft. panaszáról szóló értesítés kézhezvétele után megkereste a
Kft. ügyvezetõjét, s felajánlotta, hogy ingyenesen lemond a
domainnévrõl abban az esetben, ha a Kft. õt bízza meg annak
hasznosításával. A válasz elmaradása miatt az igénylõ úgy
nyilatkozik, hogy igényét fenntartja, mivel a regisztrációt a

másik, elsõbbséggel szintén nem
rendelkezõ felet megelõzõen kérelmezte, valamint „a
másik fél által hivatkozott, bejegyzés alatt álló grafikus védjegy nem
tartalmazza a regisztrálandó kifejezést, míg a Zöld Sasok szóvédjegy
bejegyzése az õ neve alatt van folyamatban a Magyar
Szabadalmi Hivatalnál (ügyszám: M0200877) a 16., 35.
és 41. áruosztályokban.

A TT elsõ lépésben
azt vizsgálta, minõsülhet-e valamelyik igénylés a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek (a továbbiakban:
„Irányelvek’) alapján prioritással rendelkezõnek. A Testület már
korábban megállapította, hogy „a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz
benyújtott védjegybejelentés a bejelentésben szereplõ
megjelölésbõl a szabályzatnak megfelelõen képzett domain
vonatkozásában nem alapoz meg prioritást, ame

nnyiben a védjegybejelentés napja korábbi, mint az a nap, vagy
azonos azzal a nappal, amelyen a nem prioritásos igénylõ az
igénylését benyújtotta’ (7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás). A két
igénylés egyike sem minõsül tehát az Irányelvek 1.4. pontja
szerint prioritással rendelkezõ
igénylésnek.

Prioritással rendelkezõ igény hiányában a TT
második lépésben azt vizsgálta, hogy a korábban a Nyilvántartóhoz
beérkezett igénylés – igénylése – teljesíthetõ-e,
azaz a delegálás nem ütközne-e az Irányelvek valamely rendelkezésébe.
Amennyiben a korábban a Nyilvántartóhoz érkezett igénylés nem ütközik az
Irányelvek rendelkezéseibe, úgy az egyéb, prioritással rendelkezõ
igény hiányában teljesítendõ.

Az Irányelvek 3.2. pontja szerint nem
választható és nem
használható olyan domainnév, amely jelentéstartalmára és használatára
nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet
keltõ vagy (c) megtévesztõ.

A TT álláspontja szerint a
általi használat
jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan nem volna jogellenes. A „zöld
sasok’ megjelölés hagyományosan a Ferencvárosi Torna Club csapatainak és
versenyzõit jelenti a sportsajtóban és a szurkolók köreiben,
ugyanakkor a TT álláspontja szerint e megjelölés használata
gyaníthatóan nem sérti az FTC Sport
és Labdarúgó Kft. jogát vagy jogos érdekét. Az FTC Labdarúgó Kft. által
hivatkozott védjegybejelentés nem alapozza meg a jogsértés gyanúját,
mivel az ábrás védjegy a zöld sasok szóelemet nem tartalmazza.
Versenyjogba ütközõ magatartás nem
gyanítható, mivel még arra sem áll
rendelkezésre adat, hogy akár a Ferencvárosi Torna
Club, akár az FTC Labdarúgó Kft. piaci
tevékenysége során a „zöld sasok’
megjelölést használja. A „zöld sasok’
megjelölés használata a TT
állásfoglalása szerint
nem jelenti a Ptk. által biztosított, névviseléshez való jog sérelmét
sem, mivel a megjelölést sem a Ferencvárosi Torna Club, sem az FTC
Labdarúgó Kft. nem használja, az egy pontosan nem meghatározott – bár a
Ferencvárosi Torna Clubhoz köthetõ – versenyzõi és szurkolói csoport megnevezése.

A TT álláspontja szerint a vitatott domainnév
használata nyilvánvalóan nem megbotránkozást keltõ. A domainnév
használata abban az esetben lehet ugyan megtévesztõ, ha az oldal
annak üzemeltetõjének a Ferencvárosi Torna Clubhoz vagy az FTC
Labdarúgó Kft.-hez való, a valóságban nem létezõ kötõdését
tünteti fel, ám a domain jogszerű használatának lehetõségei
oly számosak, hogy a megtévesztõ használat a TT álláspontja szerint
elõzetesen nem gyanítható.

Mivel az idõrendben elsõként benyújtott
igény nem ütközik a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
rendelkezéseibe, ezért teljesíthetõ. A domain
számára delegálandó. A TT felhívja figyelmét, hogy az
igénylõ az Irányelvek 3.2. pontja szerint a domaint megtévesztõ módon nem használhatja, s
amennyiben az igénylõ nem tesz eleget az Irányelvek
rendelkezéseinek, úgy az Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a domain
delegálásának felfüggesztésére vagy visszavonására kerülhet sor.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. április 8.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.