Eseti állásfoglalások

A zarcentrum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  1/2007. (I. 08.) sz. Állásfoglalása

A zarcentrum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(724/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 724/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Gerhát és Társa Bt. igénylése teljesíthetõ a zarcentrum.hu domain név vonatkozásában.

 

Indokolás:

 

A Gerhát és Társa Bt. („Igénylõ”) 2006. október 17-én kívánta regisztrálni a zarcentrum.hu domain nevet . Az igénylés ellen a HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kereskedelmi Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

Kifogásában a Panaszos elõadta, hogy saját részére kívánja a zarcentrum.hu domain nevet regisztrálni, és ebben kéri a TT támogatását. Kérésének indokául elõadta, hogy a jogelõd Zárcentrum néven kezdett kereskedelmi tevékenységbe, amelyre vonatkozóan csatolta az elnevezést valóban tartalmazó mûködési engedélyt is. Elõadta, hogy módszeres és költséges marketing munkát fektettek az elnevezés megismertetésébe, pl. rendezvények támogatása útján. Tevékenységük ma már Észak-Kelet Magyarország egészére kiterjed, sõt Romániában is nyíltak üzleteik, magát Kelet-Magyarország és Nyugat-Románia legfontosabb vasalat-forgalmazójának tartja. A zarcentrum.hu domain alatt web-áruházat kívánnak mûködtetni, amelynek érdekében a zarcentrum.com illetve a zárcentrum.hu domain nevek delegálása már folyamatban van. A Panaszos egyidejûleg igényelte is a domain nevet, amely igény 2006. október 26-án került a nyilvántartásba.

 

A kifogásra reagálva az Igénylõ elõadta, hogy körültekintõen járt el a név választásakor, mert arra vonatkozó cégnevet illetve védjegyet nem talált. Elõadta továbbá, hogy a „zárcentrum” kifejezés a szakmában általánosan használt, azt több magyarországi vasalattal foglalkozó vállalkozás is használja, nem köthetõ egy adott vállalkozáshoz. Arra hivatkozással kéri a domain név delegálását, hogy õ igényelte korábban a nevet, és a Panaszosnak arra vonatkozóan nincs prioritása. Az Igénylõ elõadta, hogy tevékenysége 1992 óta terjed ki zárak valamint ablakvasalatok kereskedelmére, és a budapesti üzletre bevett kifejezésként használják a zárcentrum elnevezést.

 

A TT-nek elsõdlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy a „zárcentrum” kifejezés biztosít-e prioritást a panaszos számára. A TT a Panaszos által csatolt anyagok alapján elfogadta a Panaszos érvelését, hogy a „zarcentrum” kifejezés ismertté tette õt, továbbá, hogy a tevékenységi területén a marketing anyagokon ezt az elnevezést kommunikálja a fogyasztók felé. Ugyanakkor a kifejezés nem élvez védjegyoltalmat.

 

A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4 pontja egyértelmûen rendelkezik arról, hogy mi tekinthetõ prioritásos igénynek:

1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A fentiek alapján a Panaszos igénylése nem prioritásos igénylésnek tekintendõ, amelyek esetében az idõbeli sorrend dönti el, hogy mely igénylõ részére kell teljesíteni az igénylést. Ez alól a szabály alól az képez kivételt, ha a domain nevet korábban igénylõ igénylése nem teljesíthetõ. A TT-nek ezért azt kellett vizsgálnia, hogy az Igénylõ igénylése a Delegációs Szabályzatba ütközik-e, így különösen, tekinthetõ-e jogellenesnek vagy megtévesztõnek.

 

A TT több állásfoglalásában kifejtette, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 6. §-a (többek között) tiltja az olyan „név, megjelölés vagy árujelzõ használatát, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni”;  továbbá a Versenytörvény 8.§-a tiltja a fogyasztók megtévesztését.

 

Mind az Igénylõ mind a panaszos arra hivatkozott, hogy zárakkal kapcsolatos szolgáltatását a fogyasztók „zárcentrum” néven ismerik. A Panaszos erre vonatkozóan részletes dokumentumokat csatolt, míg az Igénylõ nem igazolta ezt. A két társaság mûködési területe eltérõ (az Igénylõé Budapest, míg a Panaszosé Kelet-Magyarország és Nyugat-Románia), ami a szolgáltatás jellegébõl adódóan utalhat arra, hogy nem azonos fogyasztók veszik igénybe a szolgáltatásaikat.

 

A TT figyelembe vette, hogy az Igénylõ arra hivatkozott, hogy a „zárcentrum” kifejezés gyakori a szakmában. Erre vonatkozóan az interneten is jelen van több társaság, különbözõ földrajzi területeken, amelyek használják a fenti kifejezést. A TT álláspontja szerint a domain név nem a Panaszos általi használata akkor lehet megtévesztõ, ha az internet-használók a „zárcentrum” kifejezést kizárólag a Panaszossal azonosítják. Erre vonatkozóan nem állt információ a TT rendelkezésére. A Panaszos valószínûsítette, hogy tevékenysége területén (elsõsorban Hajdú-Bihar megyében) azonosítják a társaságot a zárcentrum kifejezéssel. Az internet használók köre azonban jóval nagyobb területrõl tevõdik össze.

 

A fentiek alapján az igényelt domain név Igénylõ általi használata mindaddig nem megtévesztõ illetve jogellenes, amíg tevékenységével nem sérti a Panaszos jogait. Önmagában a domain név választása feltehetõen nem megtévesztõ, tekintve, hogy több társaság, eltérõ földrajzi területeken használhatja az elnevezést. A fentiek alapján a korábban benyújtott igénylés, azaz a Gerhát és Társa Bt. igénylése teljesíthetõ.

 

A TT megjegyzi, hogy amennyiben a Panaszos által kereskedelmi névként használt kifejezés védjegyoltalomban részesülne, abban az esetben eltérõ következtetésre jutott volna. 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. január 8.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.