Eseti állásfoglalások

A yu-gi-oh.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület   07/2012. (III. 30.) sz. Állásfoglalása

A yu-gi-oh.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(898/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A yu-gi-oh.hu domain név javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A yu-gi-oh.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. február 26-án. Az igény ellen a Konami Kabushiki Kaisha trading as Konami Corporation (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Panaszos hivatkozott a „Yu-gi-Oh!” közösségi védjegyére, amely a 9. áruosztályban került lajstromozásra. Panaszos hivatkozott a TT 7/2000 (V.31.) sz. elvi állásfoglalására, amely úgy rendelkezik, hogy domain név igénylése bizonyos esetekben gazdasági tevékenység körében végzett cselekmény és, hogy önmagában valamely domain név igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezért kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthetõ saját védjegyével. Panaszos hivatkozott a yu-gi-oh.hu domain név alatt található honlapra, miszerint a Panaszolt a jövõben szolgáltatást fog nyújtani. A nevet tehát gazdasági tevékenység folytatásából igényelte, ami a Panaszos álláspontja szerint védjegybitorlást valósít meg.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a yu-gi-oh.hu domain név jogellenességét vizsgálta, különös tekintettel a Panaszos közösségi védjegyének a domain névben való feltüntetésére. A testület a domain nevet jogellenesnek találta. A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. A yu-gi-oh.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyezõ „yu-gi-oh” megjelölést tartalmazza. A „Yu-gi-Oh!” közösségi védjegy a 9. osztályban többek között számítógépes játékok kapcsán lett lajstromozva, Panaszolt pedig hasonló szolgáltatást kívánt nyújtani az interneten. A védjegy és a megjelölés tehát összetéveszthetõ. A Vt. 12.§ (3) c) szerint a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki védjegyéhez hasonló megjelölés alatt szolgáltatás nyújtását felajánlja. Adott esetben ez megtörténhet yu-gi-oh.hu domain név alatt.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott yu-gi-oh.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 03. 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.