Eseti állásfoglalások

A wwwswi.hu és a w3swi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 28/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A wwwswi.hu és a w3swi.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt, 575 és 576/2000.
ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

benyújtott igénylése nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

igénylõnek, a wwwswi.hu és a
w3swi.hu domain nevek vonatkozásában, 575 és 576/2000. ügyszámon
iktatott nem prioritásos igénylése a SWI Kommunikációs Kft kifogása
alapján került a Tanácsadó Testület elé. A kifogást elõterjesztõ
a TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a wwwswi.hu és a
w3swi.hu domain nevek igénylése sérti érdekeit, a kifogást elõterjesztõ
a www.swi.hu és a www.3swi.hu címeken
közismert szolgáltatásokat üzemeltet ezért kérte a megtévesztõ nevek
regisztrációjának elutasítását.

A 2000. október 5-én kelt levelében a TT, titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, az Elender Informatikai Rt-t az ügyfele
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.swi.hu és a www.3swi.hu domain
nevek
alatt már üzleti célú tartalomszolgáltatás érhetõ el amelynek
fenntartója a SWI Kommunikációs Kft (korábban a SerWare Informatics Bt
). Ezek a domain nevek a magyar Interneten és az üzleti-gazdasági
életben már egy adott céghez kötõdik, az igényelt domainek csak a world
wide web-re utaló betûjelzés alkalmazásával térnek el a közismert
internetes portál nevétõl és igy alkalmatlanok a megfelelõ
megkülönböztetésre ezért az igénylõ általi használatuk megtévesztõ
illetve az alábbiakban kifejtettek szerint jogsértõ lenne.

A TT felhívja a figyelmet, hogy a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a
versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a
tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája
értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak
minõsül. Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetõségének
versenyjogi alapú akadályát állapítja meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.