Eseti állásfoglalások

A wwwmatav.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 30/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A wwwmatav.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt, 578/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

benyújtott igénylése nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

igénylõnek, a wwwmatav.hu domain
név vonatkozásában, 578/2000. ügyszámon iktatott nem prioritásos
igénylése a MATÁV Rt kifogása alapján került a Tanácsadó Testület
elé. A kifogást elõterjesztõ a TT elé utalás indokaként azt jelölte meg,
hogy teljes mértékben megtévesztõ lenne ha a nevet más részére
delegálnák hiszen az a MATÁV Rt portálja. A bejegyzést kérõ minden
bizonnyal arra számít, hogy az www.matav.hu-ra ellátogatni kívánó de
tévedésbõl annak címét hibásan beíró internetezõk érkeznek az õ
oldalára. Ezzel az ismert névvel valósítana meg visszaélést és így a
MATÁV Rt alapvetõ érdekeit sértené.

A 2000. szeptember 11-én kelt levelében a TT, titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, az Elender Informatikai Rt-t az ügyfele
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.matav.hu domain
név alatt már
üzleti célú tartalomszolgáltatás érhetõ el amelynek fenntartója a MATÁV
Rt. Ez a domain név a magyar Interneten és az üzleti-gazdasági életben
már egy adott céghez kötõdik, az igényelt domain csak a world wide
web-re utaló betûjelzés alkalmazásával tér el a közismert internetes
portál nevétõl és igy alkalmatlan a megfelelõ megkülönböztetésre ezért
az igénylõ általi használata megtévesztõ illetve az alábbiakban
kifejtettek szerint jogsértõ lenne.

A TT felhívja a figyelmet, hogy a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a
versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a
tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája
értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak
minõsül. Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetõségének
versenyjogi alapú akadályát állapítja meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.