Eseti állásfoglalások

A wwwextra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 29/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A wwwextra.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt, 574/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

benyújtott igénylése nem
teljesíthetõ. A domain a Telnet Magyarország Rt részére delegálandó.

Indokolás:

igénylõnek, a wwwextra.hu domain
név vonatkozásában, 574/2000. ügyszámon iktatott nem prioritásos
igénylése a Telnet Magyarország Rt kifogása alapján került a
Tanácsadó Testület elé. A kifogást elõterjesztõ a TT elé utalás
indokaként azt jelölte meg, hogy az Extra, amely a www.extra.hu és a
www.stop.extra.hu
címeken érhetõ el, a Telnet Magyarország Rt szellemi terméke, az
extra.hu domain név közismert kereskedelmi név amely meghatározó az
internetezõk körében. Az igénylõ által kért wwwextra.hu domain
összetéveszthetõ, a kifogást elõterjesztõ domainjével, részérõl ennek az
elnevezésnek a használata megtévesztõ lenne. A panaszos kérte igényének elutasítását és a domain részére történõ kiadását.

A 2000. szeptember 27-én kelt levelében a TT, titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, az Elender Informatikai Rt-t az ügyfele
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.extra.hu domain
név alatt már üzleti
célú tartalomszolgáltatás érhetõ el amelynek fenntartója a Telnet
Magyarország Rt. Ez a domain név a magyar Interneten és az
üzleti-gazdasági életben már egy adott céghez kötõdik, az igényelt
domain csak a world wide web-re utaló betûjelzés alkalmazásával tér el a
közismert internetes portál nevétõl és igy alkalmatlan a megfelelõ
megkülönböztetésre ezért az igénylõ általi használata megtévesztõ
illetve az alábbiakban kifejtettek szerint jogsértõ lenne.

A TT felhívja a figyelmet,.hogy a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a
versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a
tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája
értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak
minõsül. Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetõségének
versenyjogi alapú akadályát állapítja meg, és a tárgyi domaint a Telnet
Magyarország Rt részére látja kiadhatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.