Eseti állásfoglalások

A wolfordshop.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 04/2013 (III. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A wolfordshop.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(933/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A wolfordshop.hu domain név részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A wolfordshop.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. február 5-én. Az igény ellen a Wolford Aktiengesellschaft (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását és a panaszolt domain név saját maga számára történõ delegálását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

Álláspontja szerint a választott domain név megtévesztõ jellegû, ezzel kapcsolatban hivatkozott a 004882494, 005762067 és a 008890221 lajstromszámú WOLFORD közösségi szó- és ábrás védjegyeire, amelyeknek oltalma többek között kiterjed a parfümökre, ékszerekre és ruházati cikkekre. A WOLFORD védjegy megegyezik a wolfordshop.hu domain név elsõ tagjával. A SHOP utótaggal kapcsolatban kifejti, hogy ez egy olyan kiegészítõ információra utaló utótag, melynek csekély a megkülönböztetõ képessége, ezért a fogyasztók számára az megtévesztõ lehet, tévesen azt feltételezhetik, hogy a gazdasági körben használt domain név tulajdonosa és a Panaszos között üzleti kapcsolat áll fenn. Panaszos elõadta, hogy a WOLFORD védjegy használatára Panaszolt részére nem adott engedélyt, így az igényelt domain nevek használata álláspontja szerint védjegybitorlást valósítana meg.

Panaszos kifejti, hogy a domain név továbbá jogellenes a 207/2009/EK védjegyrendelet, az 1997. évi XI. védjegytörvény (Vt.), az 1996. évi LVII. versenytörvény jellegbitorlásra vonatkozó rendelkezése, illetve az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) névhasználathoz fûzõdõ személyiségi jogi rendelkezése értelmében.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy õt a Panaszos, illetve képviselõje nem kereste fel korábban a domain név Panaszos által sérelmezett használatával kapcsolatban, ezért úgy véli, hogy a domain igénylése során nem járt el rosszhiszemûen.

A Panaszolt véleménye szerint a kifogás alakilag érvénytelen, amit arra alapoz, hogy a kifogást 2013. február 11-én küldték, míg a hozzá kapcsolt meghatalmazás 2013. február 13-tól érvényes. Kifejti, nem állt szándékában a WOLFORD védjegyre utalni, ez csak egy adott kifejezésbõl kiragadott betûk véletlenszerû összessége. A Panaszolt továbbá nem tartja a WOLFORD és a WOLFORDSHOP kifejezést összetéveszthetõnek.

A Panaszolt tagadta, hogy a domain név megtévesztõ lenne, ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy gazdasági tevékenysége körében az ingatlanforgalmazás területén kívánja használni a wolfordshop.hu domain nevet, ami különbözik a Panaszos tevékenységi körétõl, és védjegyeinek oltalma sem terjed ki ilyen fajtájú szolgáltatásokra.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszolt által kifejtett alakiság miatti érvénytelen kifogással kapcsolatban megállapítja, hogy az eljárás folyamán egyértelmûvé vált, hogy a Panaszos a meghatalmazásban megjelölt képviselõ által kíván eljárni, így a meghatalmazást megfelelõnek találta a jogi kapcsolat igazolására.

A Tanácsadó Testület eljárása során a domain név megtévesztõ jellegét és jogellenességét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy Panaszolt nyilatkozik arról, hogy ingatlanforgalmazással kapcsolatos gazdasági tevékenységet kíván folytatni a wolfordshop.hu domain név felhasználásával. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ennek ellentmond az a tény, hogy a domain névben szereplõ „shop” szó nem ingatlanfogalmazásra, hanem jóval inkább kiskereskedelmi tevékenységre utal. A Panaszos által hivatkozott Európai Bírósági C-63/97 számú jogeset alapján a védjegy használata nem keltheti azt a képzetet, hogy harmadik személy és a védjegy jogosultja között kereskedelmi kapcsolat áll fenn.

 

A Tanácsadó Testület a fent írtak alapján úgy véli, hogy a megtévesztõ jelleg alapján nem delegálható Panaszoltnak a wolfordshop.hu domain.

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a wolfordshop.hu domain név magában foglalja a Panaszos által használt, és markánsan egyedi WOLFORD megjelölést. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a wolfordshop.hu domain név SHOP utótagja – mely szónak magyar jelentése köztudomásúan a „bolt” kifejezés – az átlag fogyasztókat arra engedi asszociálni, hogy a domain név alatt a Panaszos által forgalmazott termékek vásárolhatók, ezért bennük téves következtés alakul ki a wolfordshop.hu domainnel kapcsolatban.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a wolfordshop.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 03. 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.