Eseti állásfoglalások

A wohner.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 27/2011. (IX. 09.) sz. állásfoglalása

 

A wohner.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(871/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A wohner.hu domain név a WOLAV Kft. számára delegálható.

 

Indokolás

 

A Wöhner GmbH & Co KG. („Panaszos”) jogi képviselõje útján fordult a TT-hez a WOLAV Kereskedelmi Kft. („Panaszolt”) igénylése ellen.

 

A kifogásában a Panaszos elõadta, hogy 2006. április 27-i elsõbbséggel a 9. áruosztályban jogosultja a „wöhner” közösségi védjegynek, lajstromszáma: 005044185. Jogi érvelését a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009 Tanácsi Rendeletre alapozta, így elsõsorban a védjegyjogosult kizárólagos használati jogára. Kiemelte, hogy egy „átlagos fogyasztó a wohner.hu doménnév kapcsán arra a téves következtetésre juthat, hogy a doménnév illetve az ahhoz kapcsolódó tartalom megbízónkhoz kötõdik.” A meghatalmazás nélkül eljáró jogi képviselõ a TT haladéktalan intézkedését kérte.

 

A Panaszolt fenntartotta igénylését. Érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy álláspontja szerint a Wöhner GmbH igénye megalapozatlan, mert a „wohner” a társaság alapítóinak családneve. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Panaszos Németországban a „wohner.de” domain nevet használja, azaz a felhasználók megtévesztése álláspontja szerint nem lehetséges. Igazolta továbbá, hogy az igénylõ társaság alapítóinak és törvényes képviselõjének a neve „Wohner”.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta.

 

Elsõdlegesen megállapította, hogy a „wohner.hu” a Panaszos által említett, közösségi védjegyoltalomban részesített kifejezés ékezet nélküli változata. Ezt követõen (a Panaszolt nyilatkozatának hiányában) a nyilvánosan elérhetõ céginformációk alapján megállapította, hogy a Panaszolt fõ tevékenysége a vasáru-, festék- és üvegkereskedés.

 

A TT állandó gyakorlata szerint, hasonló esetekben vizsgálja, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 12. §-ára, illetõleg 27. § (1) bekezdése feltételei (jelen esetben az EK rendelet azonos tartalmú részei) teljesülnek-e, továbbá, hogy jó hírû védjegyrõl van-e szó. A Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalás szerint önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. A TT gyakorlata szerint a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyével hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel.

 

A 9. áruosztály, amelyre a Panaszos oltalma vonatkozik: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.

 

A TT nem tárt fel olyan információt vagy adatot, amely megalapozta volna, hogy Panaszolt gyaníthatóan a védjeggyel összetéveszthetõ név alatt a fenti körben üzleti tevékenységet kíván folytatni.

 

Külön figyelembe vette továbbá a TT, hogy a Panaszolt indokolni tudta a domain név választását, hiszen az alapítók családnevét kívánja domain névként használni.

 

A Panaszos nem csatolt továbbá olyan információt, amellyel a „belföldi jó hírnevét” igazolta volna, és azt sem valószínûsítette, hogy a fogyasztók a magyar „wohner” karaktersorozat alatt a „wöhner” márkanevet keresnék.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 09. 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.