Eseti állásfoglalások

A wizzrental.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület    11/2012. (IV. 26.) sz. Állásfoglalása

A wizzrental.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(901/2012. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A wizzrental.hu domain a Wizz Air Hungary Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását a Wizzrent Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Wizz Air Hungary Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A Panaszos álláspontja szerint a domain igénylése a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegy törvény) rendelkezéseibe, tételesen a 12.§ és 27. §-iba ütközik, és sérti a Panaszos védjegyoltalomból származó jogait.

Elõadta, hogy a Védjegy törvény 12.§ értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

A Panaszos – állítása szerint -, a „wizz’ és a wizzair’ megjelölésekre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkezik, amely alapján a Wizz Air, Magyarországra is kiterjedõen kizárólagos védjegyoltalomban részesül. A domain név tartalmazza a Wizz Air lajstromozott védjegyét.

Mivel a „wizz’, illetve a „wizzair’ védjegy Magyarországon jóhírnevet élvez és közismert, nem életszerû, hogy a domain név igénylõje nem bírt tudomással a Wizz Air-rõl és szolgáltatásairól Az igényelt domain név ráadásul még az összetéveszthetõségig hasonlít a Wizz Air által használt domain nevekhez (wizz.hu, wizzair.hu, wlzz.com, wizzair.com).

A Panaszos a „wizz’ megjelölést továbbá cégnévként is használja. A Domain Regisztrációs Szabályzat (Szabályzat) értelmében a domain-igénylõ a domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely már személyt vagy szervezet névkizárólagossághoz fûzõdõ jogait sérti. E vonatkozásban a Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 77.§. (4) bekezdése alapján a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ, A jelenlegi bírói gyakorlat értelmében a domain név az Internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó személyt, mert annak nevét és elérhetõségét egyaránt meghatározza (BDT2008.1740.)

Mivel a domain név a Wizz Air cégnevével azonos megjelölést tartalmaz, sérti a Panaszos névviseléséhez fûzõdõ jogait is.

A „wizz’, mint jó hírnevû védjegy használata a domain névben nemcsak jogellenes hanem megtévesztõ is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a domain név és az ott elérhetõ weboldal mögött a Wizz Air áll. Ennek alapján a domain név megtévesztõ a fogyasztók számára, így annak delegálása és használata más személyek által ellentétes a Szabályzattal. A Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) elvi állásfoglalására hivatkozással a Panaszos azt állítja, hogy a domain név azt a látszatot kelti, mintha mögötte a Wizz Air állna.

Fentiekre tekintettel a Panaszos, a Szabályzat 1., 2., 3., 6, és 9. pontjába ütközés miatt kérte a domain igénylés elutasítását.

A Panaszolt nyilatkozata szerint a Wizzrent Kft-t 2011. június 1-jén jegyezték be a cégjegyzékbe, tevékenységi körébe három tevékenység tartozik: Személygépjármû kölcsönzése; Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) és Személygépjármû-, könnyûgépjármû kereskedelem.

A Wizz Air fõtevékenysége légi személyszállítás. A Panaszos cégkivonata 52 különbözõ tevékenységi kört tartalmaz, melyekbõl egyik sem tartozik a Wizzrent Kft tevékenységi körei közé, ezért a Panaszolt álláspontja szerint a Wizzrent Kft valamint a Wizz Air Hungary Kft nem versenytársak. Hivatkozik a Tanácsadó Testület 04/2009. (II. 11.) sz. állásfoglalásában kifejtettekre, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez nem elegendõ pusztán annak a lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, amennyiben a felek nem versenytársak, és a domain név a Panaszos megjelölésével nem összetéveszthetõ.

Hivatkozik továbbá a Tanácsadó Testület 11/2011. (V.30.) állásfoglalására is, mivel álláspontja szerint az ott körülírt tényállás analóg módon alkalmazható jelen ügyre is. Álláspontja szerint nincs olyan körülmény amely szerint Wizzrent Kft, a Wizz Air Hungary Kft-vel azonos áruosztályban kívánná használni a domain nevet.

Álláspontja szerint továbbá a wizzrental és a wizzair szavak nem összetéveszthetõek, a „wizz’ szó használatát a Wizz Air Hungary Kft nem sajátíthatja ki.

A Panaszolt megjegyzi, hogy a „wizz’ szó – mint valamely szóösszetétel része -, az Európai Unió Védjegy- és Formatervezésiminta Bejelentési Hivatalának adatbázisa alapján 57 védjegybejegyzésben szerepel, mely 57 szóösszetételbõl mindösszesen egy darab, a Wizz Air összetétel jogosultja a Panaszos.

A „wizz’ szó önállóan az Európai Unió Védjegy- és Formatervezésiminta Bejelentési Hivatalának adatbázisa alapján két védjegybejegyzésben szerepel, a védjegyjogosult egyik esetben sem a Wizz Air Hungary Kft.

A Panaszolt abban az értelemben is hivatkozott a Tanácsadó Testület 11/2011. állásfoglalására, hogy az kimondja, hogy a védjegytörvény még a belföldön jó hírnevet élvezõ védjegyek tekintetében is csak akkor tiltja a védjegy használatát, ha a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené, vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét. Álláspontja szerint még ha – feltételesen – elfogadják is, hogy a „wizz air” belföldön jó hírnevet élvezõ védjegy, a Wizzrent Kft, még ez esetben sem valósítja meg a fent körülírt tényállást, mivel nem sérti és nem használja ki tisztességtelenül a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Panaszos beadványában nem jelölte meg konkrétan azokat a védjegyeit, az oltalom körét, az áruosztályokat stb., amelyekkel kapcsolatban jogsértést valószínûsít, illetve nem jelölte illetve bizonyította, hogy védjegyei közül melyeket tart közismertnek és jóhírnevet élvezõnek. Ennek hiányában a TT csak a rendelkezésére bocsátott információk alapján vizsgálhatta a tárgyi kérdést, ugyanakkor a nyilvánosan elérhetõ adatbázisokban szereplõ információkat köztudomásúnak fogadta el, ezért annak ellenére foglalkozott a védjeggyel, hogy a Panaszolt erre vonatkozóan nem fejtette ki jogi érveit.

A TT megállapította, hogy a hivatkozott védjegyek oltalma kiterjed a 39-es áruosztályra is, ráadásul, (bár erre a jogi képviselõ nem hivatkozott) a Panaszolt weboldala nyitólapjának megtekintésével a TT észlelte, hogy Panaszos kifejezetten foglalkozik autóbérlés közvetítésével is (pl. www.wizzair.com – közvetlenül a Panaszos logója alatt, Járatok-Hotelek-Autók címek között).

A védjegy sérelemmel kapcsolatban a Panaszos maga sem állította, hogy az igényelt domain névvel, a „wizzrental” szóval azonos védjeggyel rendelkezne, így az azonosság kérdése nem, csak a domain név és védjegy összetéveszthetõségig való hasonlósága vizsgálható. A TT ebben a kérdésben osztja a Panaszolt álláspontját, amely szerint az igényelt wizzrental.hu domain név eltér a Panaszolt által hivatkozott „wizz” illetve „wizzair” védjegyektõl, azonban a leíró jellegû „rental” utótag pont azzal a jelentéssel bír, amit a Panaszos védjegyeinek egyik védett áruosztálya (39.) lefed.

A TT kiemeli, hogy a ‘wizz’ szó Magyarországon nem leíró jellegû, és közismert szolgáltatása által egyértelmûen a Panaszoshoz kapcsolódik. A Panaszos 177.849 lajstromszámú védjegye, amely a 39. osztályba is érvényesen be van jegyezve a WIZZ szóra, külön oltalmat ad a Panaszosnak a jelen ügyben, mivel a „rental” kiegészítés már leíró jellegû, általánosan használt kifejezés Magyarországon is az autóbérlés körében. A 39. áruosztály a gépjármûkölcsönzésre is kiterjed, amely tevékenységet Panaszolt bevallottan folytatni kívánja. Az állandó bírósági gyakorlat szerint, ha a nem leíró kifejezés mögé leíró jellegû szót helyezünk (pl. mint jelen esetben a „rental”), akkor a bíróság az összbenyomáson túl a védjegy szempontból hangsúlyos, domináns elemet értékelné hangsúlyosan, tehát a WIZZrental-on belül az elsõ részt, amely amúgy is a kifejezés elsõ részeként hangsúlyosabb. A gyanítható védjegybitorlás tehát nem zárható ki.

A fentiek miatt a jóhírnevûség kérdését a TT már nem vizsgálta.

A fentiek alapján a TT tehát úgy találta, hogy a védett kifejezés és az áruosztály azonossága miatt a panasz helytálló. A TT hangsúlyozza, hogy általánosságban egyetért a Panaszolt érvelésével, hogy a Panaszos „nem sajátíthat ki” minden kifejezést, ami a „wizz” megjelöléssel kezdõdik.

Bár a Panaszos nem hivatkozott versenyjogi jogsértésre, a TT megállapítja, hogy az ügyben ez e kérdés is felmerül. A TT álláspontja szerint még a tárgybani domain Panaszolt részére történõ delegálása esetén felmerülne a megtévesztés (illetõleg a Tpvt. 6. § megsértésének) a lehetõsége is, hiszen köztudomásúan Magyarországon olyan mértékû ismertséggel rendelkezik a Panaszos a „wizz” védett kifejezéshez kapcsolódóan, amely valószínûsíti, hogy a fogyasztók az õ szolgáltatásaira asszociálnak. Minden „wizz” kezdetû domain esetében azonban csak egyedi vizsgálattal állapítható meg, hogy a kifejezés védjegy- vagy versenyjogi oltalmat élvezhet-e.

A TT álláspontja a wizzrental.hu domain igénylése vonatkozásában hogy az igény a Wizzrent Kft.  javára nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. április 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.