Eseti állásfoglalások

A wellnesscard.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 4/2008. (II. 26.) sz. Állásfoglalása

A wellnesscard.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(766/2008. sz. ügy)

tárgyában.

 

A Tanácsadó Testület elõtt 766/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. február 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A wellnesscard.hu domain számára delegálandó.

 

Indokolás:

A 766/2008. sz. ügyben (Igénylõ) 2007. november 24. napján a wellnesscard.hu  domain delegálását igényelte, prioritás nélkül.

 

Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt. (Panaszos) a Domain Regisztrációs Szabályzat V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett mûködõ Tanácsadó Testület elõtt 2007. december 3-án panaszt terjesztett elõ.

 

 A Sanoma Budapest Zrt. üzemelteti és mûködteti a http://www.wellnesscafe.hu URL alatt elérhetõ online életmód magazint. A panaszos kifogásában kifejti, hogy a www.wellnesscafe.hu indulása óta ez egyik legsokrétûbb és legismertebb internetes portál kategóriájában, melynek üzemeltetésére jelentõs anyagi és emberi erõforrásokat szánt.

A panaszos 2007. október 31-én kérelmezte a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a „wellnesscafe.hu” színes ábrás megjelölés (Ügyszám: M0703681), továbbá a „wellnesscafe” szómegjelölés (Ügyszám: M0703681), illetve a „wellnesscafe” színes ábrás megjelölés (Ügyszám: M0703679) lajstromozását. (Az idézett kérelmek másolatait a panasz benyújtásakor mellékelték.) A védjegyoltalmak megszerzésére indított eljárás folyamatban van.

 

A panaszos álláspontja szerint a wellnesscard.hu domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése sérti, illetve sértené a Tpvt. 2. §-ban megfogalmazott általános igényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2. §-ban foglalt rendelkezés tiltja az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ, megtévesztõ névválasztást, illetve névhasználatot. Álláspontja szerint a kérelmezõ, piaci tevékenységet folytatna egy olyan megjelöléssel, amely összetéveszthetõ a köztudatban a Sanoma Budapest Zrt. által üzemeltett Wellness Café portállal, ezért a kérelmezõ jogait és jogos érdekeit sértené. A kérelmezõ hivatkozik továbbá a Tpvt. 6. §-ban foglaltakra, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak szolgáltatását szokták felismerni.

A panaszos Sanoma Budapest Zrt. álláspontja szerint továbbá az igényelt wellnesscard.hu domain, megtévesztõ, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az internet felhasználó a domaineket és mögöttes tartalmukat egymással összefüggésbe hozhatja.

A Sanoma Budapest Zrt. tehát a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára hivatkozva, amely szerint

 

„„Nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

kérelmezi  a wellnesscard.hu domain delegálásának megtagadását.

 

(igénylõ) a fentiekkel szemben 2007. december 20-án írásban ellentmondással élt. Álláspontja szerint mind a „wellness”, mind a „card”, mind a „café” szó a mindennapos életben gyakran használt fogalmak, melyek jelentésével az átlagember tisztában van, így képes azokat elkülöníteni egymástól. Az Igénylõ a továbbiakban kifejti, hogy a fent idézett megjelölések széles körben alkalmazott szavak, ezért azok használata nem illethet kizárólag egy jogosultat. Továbbá nem ért egyet a panaszos azon állításaival, mely szerint megsértené a Tpvt. 2., illetve 6. §-ban foglaltakat. Indoklásának alátámasztására hivatkozik a Tanácsadó Testület 20/2007. (IX.07.) sz., illetve a 22/2007. (XI. 05.) sz. Állásfoglalásaira.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A „wellness” szóelem személyre szabott egészségmegõrzõ programok egy típusának összességét fedi. A wellness megjelölést alkalmazhatjuk pl.: tornával, egészséges táplálkozással, úszással, fitness- és testedzéssel, masszázzsal, életmóddal vagy akár szállodai kúrával kapcsolatban is. A szóelem használata igen elterjedt, és elengedhetetlen ezen tipikusan egészségmegõrzõ szolgáltatások jellemzéséhez. Ennek alátámasztásául szolgál, hogy a „wellness” szóelemre vonatkozó internetes keresés eredménye csak magyarországi honlapok közül körülbelül 690.000 találat. A regisztrált domain nevek között is igen elterjedt a wellness elõtag használata. Pl.: wellnesshetvege.hu, wellnesscentrum.hu, wellnesstravel.hu Ezen körülményekre tekintettel, egyértelmûen megállapítható, hogy a fenti szóelem elterjedtségére tekintettel, használata nem illethet egyetlen jogosultat.

A „café” (’kávézó’) szóelem jelentése az internetes felhasználók körében ismert, használata gyakori az online magazinok és egyéb internetes portálok, „virtuális kávézók” körében.  A „card” (’kártya’) szóelem jelentése szintén ismert az internetes felhasználók körében. Ezen szóelem jelentése többnyire internetes képeslapküldõ szolgáltatásokra, illetve valamilyen jellegû tagsági jogviszonyra utalhat. 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy önmagában egyik szóelem sem sajátítható ki. Továbbá megállapítható, hogy jelentésük nem összetéveszthetõ.

A „wellnesscafe”, illetve a „wellnesscard” kifejezések alkalmasak eltérõ tartalmak közlésére. Jelentésük különbözõ tevékenységi körre utal, ezért összetéveszthetõségük, vagyis megtévesztõ jelleg fennállása nem állapítható meg.

A hivatkozott védjegybejelentés nem alapoz meg olyan jogot, amely alapján a domain delegálása jogszabálysértést eredményezne.

 

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt vizsgálja, hogy mennyiben ütközne a delegálás a Tpvt. 2, illetve 6 §-ba.  A Tpvt. 2. §-a azt mondja ki, hogytilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni.” A Tpvt. 6. §-nak értelmében:Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.” E szakasz alkalmazásának feltétele, hogy a felek versenytársak legyenek. Az igénylõ által a jövõben folytatni kívánt tevékenység a TT számára nem ismert, a „wellness” szóelem használata alapján azonban nem vélelmezhetõ, hogy a jövõben a panaszos Sanoma Budapest Zrt. tevékenységéhez hasonló tevékenységet fog végezni, vagyis az igénylõ és a panaszos versenytársnak nem minõsíthetõk.

 

A TT megállapítja, hogy az Igénylõ névválasztásából, és egyéb rendelkezésre álló információkból nem állapítható meg tisztességtelen gazdasági tevékenység folytatásának szándéka, ezért az igényelt domain delegálása nem ütközik a Tpvt. 2. , illetve 6. §-ba. Továbbá a TT megállapítja, hogy az igénylõ által delegáltatni szándékozott megjelölés nem téveszthetõ össze a Kérelmezõ által használt megjelöléssel.

 

A fentiek alapján a TT az igénylést nem találta sem megtévesztõnek, sem jogellenesnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a wellnesscard.hu domain név delegálása számára a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. február 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.