Eseti állásfoglalások

A wellness.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények (515/2000. és 516/2000. sz. ügyek)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 33/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A wellness.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett igények (515/2000. és 516/2000. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A wellness.hu domain az igénylõ Warex Kft.,
Mediteam 2001 Bt. ill. Henkel Magyarország Kft. részére a
védjegyjogosult Magyar Wellness Alapítvány engedélye nélkül nem adható
használatba.

Indokolás:

 

Az 515/2000. és 516/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a
Warex Kft (székhelye Budapest, regisztrátor: GTS-Datanet Kft.), a
Mediteam 2001 Bt. (székhelye: Gödöllõ, regisztrátor: Déltáv Rt.)
valamint a Henkel Magyarország Kft. (székhelye Budapest, regisztrátor:
Hungary.Network Kft.) a wellness.hu domain név vonatkozásában benyújtott
igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé
(az elõzményekre vonatkozóan lásd a 308/2000. sz. ügyben született
14/2000. (VIII. 23.) sz. állásfoglalást).

A Warex Kft. egyedüli igénylõként szerepelt a 2000.
márciusi sorsolásos sorbarendezés során a wellness.hu domainnév
vonatkozásában; igényét a Nyilvántartó a TT elé utalta. A Mediteam 2001
Bt. 2000. március 7-én, a Henkel Magyarország Kft. pedig 2001. február
26-án igényelte a domaint. A Warex Kft. nyilatkozata szerint az ‘az
egészséges életmód kialakításának tárgyi, elméleti részével
foglalkozik’, ezt a területet ‘a világban a wellness jelzõvel
azonosítják’. A társaság hivatkozik arra, hogy ilyen témájú újságot
kíván indítani, s arra, hogy a TechnoGym cég, amelynek kizárólagos
kelet-európai forgalmazója, magát ‘wellness company’-ként jellemzi. A
Henkel Magyarország Kft. prioritásos igénylésében arra hivatkozik, hogy
az a SPRING FLOWER WELLNESS nemzetközi szóvédjegy jogosultja, s a nevet
egy új termékkörrel kapcsolatos kommunikációhoz kívánja használni. A
Mediteam 2001 Bt. a TT Titkárságának felhívására a megadott határnapig
nem nyilatkozott az igényléssel kapcsolatban.

A WELLNESS a Magyar Wellness Alapítvány mint jogosult
számára a nizzai osztályozás szerinti 16., 28., 35., 41., 42.
áruosztályba tartozó egyes áruk tekintetében az MSZH által lajstromozott
védjegy. A védjegy áruosztályában találhatók a következõ, 41. és 42.
áruosztályba tartozó termékek és szolgáltatások: nevelés, szakmai
képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, illetve
vendéglátás, idõleges szállásadás, orvosi, higiéniai és szépségápolási
ellátás.

 

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. A Warex Kft. ill. a Henkel
Magyarország Kft. részérõl ilyen használat szándéka az igénylõk
nyilatkozata alapján is társul az igényléshez, s mindkét esetben olyan
árukkal/szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek gyaníthatóan szerepelnek
a Magyar Wellness Alapítvány védjegyének árujegyzékében. Nem helytálló a
Henkel Magyarország Kft. hivatkozása saját védjegyére: az igénylés
benyújtásakor hatályos Regisztrációs Szabályzat szerint az igénylõ, mint
jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat igénylése
esetén illeti meg az igénylõt prioritás, tehát olyan esetben nem, amikor
az igényelt karaktersorozat csak része az igénylõ szóvédjegyének. A TT
álláspontja szerint az igénylõk általi használat – a védjegyjogosult
engedélye nélkül – gyaníthatóan jogellenes lenne.

A Mediteam 2001 Bt. a TT Titkárságának megkeresésére
nem reagált. Az MSZH által – annak online adatbázisa alapján
ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható,
hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez –
épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetõsége az Igénylõknek a TT
Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint
gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet
élvezõ védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor
meggyõzõdjék a használat ezen kereteirõl, ill. Igénylõként felhívásra
nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó számára.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása
annak jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes és megtévesztõ
lenne, ezért a TT álláspontja szerint a delegálás az Igénylõk részére
nem történhet meg.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.