Eseti állásfoglalások

A webbutik.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz (604/2001. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 95/2001.
(X.03.) Állásfoglalása

A webbutik.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz
(604/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
604/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A webbutik.hu domain
részére delegálandó.

 

Indokolás

A webbutik.hu domainnnevet az iratokhoz
csatolt nyilvántartó lap szerint
2001. július 3-án, prioritás nélkül
igényelte.

igénye ellen a
TiszaneT Rt. élt panasszal 2001. július 17-én
illetve prioritás nélkül kérte a domain
név részére történõ
delegálását, mivel véleménye szerint
igénye sérti a TiszaneT Rt
érdekeit.

Elõadta, hogy a WebButik a TiszaneT Rt. elektronikus
kereskedelmi keretrendszer szolgáltatásának a neve.
E szolgáltatást 2000. év elsõ felétõl
folyamatosan fejlesztik és kínálják
partnereiknek. A fejlesztésben
személyesen részt vett, az általa tulajdonolt
és jegyzett Dix Bt. a TiszaneT Rt. alvállalkozója
volt. A több éves kapcsolat 2001. májusában a
Dix Bt. egyoldalú felmondásával ért
véget. Ezek alapján a TiszaneT Rt. úgy véli,
hogy a bevált és több ügyféllel
rendelkezõ szolgáltatása nevének más
személy számára történõ
delegálása a szabályzat 3.2/c pontja szerint
megtévesztõnek minõsül. Egyben kérte, hogy a
kérdéses domain nevet a TiszaneT Rt. részére
delegálják.

A panaszra reagálva
elõadta, a Dix Bt. kifejlesztett egy webes alapú
értékesítési rendszert, amelynek a webbutik
nevet adta. Tudomása szerint a webbutik szó nem egyedi
név, nem védte le senki és a jelenlegi
regisztrációs szabályok szerint az igények
beadásának sorrendiségét kell figyelembe
venni. Az igényt egyébként
magánszemélyként és nem a Dix Bt.
nevében terjesztette elõ. A TiszaneT webbutik nevû
szolgáltatása és a Dix Bt. webbutik
szolgáltatása csupán nevében egyezik meg, a
Dix Bt szoftvere merõben eltérõ tulajdonságokkal
rendelkezik.

A Dix Bt. webbutik
szolgáltatásának fejlesztései 1999.
õszén kezdõdtek, jelenleg több ügyfelük is
teszteli a szolgáltatást, amelynek piaci
bevezetését marketing osztályuk a domain név
regisztrációjához kötötte. Elismeri, hogy
a Dix Bt. alvállalkozóként részt vett a
TiszaneT Rt-nél a fejlesztésekben, viszont
semmiféle szerzõi jogokat tisztázó, illetõleg
kizárólagossági szerzõdést a Bt. nem
kötött, a TiszaneT Rt. számára
készített szoftverekkel kapcsolatban. Hangsúlyozta,
hogy a Dix Bt keretein belül fejlesztett szoftver mind
szerkezetileg, mind mechanizmusát tekintve eltérõ a
TiszaneT Rt. számára készített szoftvertõl.
Ismeretei szerint a Tiszanet Rt. jelen pillanatba két
ügyféllel rendelkezik. Továbbra is fenntartotta
igényét, hogy a webbutik.hu domaint részére
delegálják.

A Tanácsadó Testület a
rendelkezésére álló adatok alapján
megállapítja, hogy két nem prioritásos
igény összeütközésérõl van
szó, amelynek elbírálása során
prioritásra utaló körülmények nem
merültek fel. A felek által történt webbutik
névhasználat a Tanácsadó Testület
rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatóan nem éri el a kereskedelmi
név jelleg megszerzéséhez szükséges
rendszeres és tartós használatot és
ismertséget, így e vonatkozásban sem illeti
védelem a feleket.

Az ügyre irányadó
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
1.3 pontja alapján a nem prioritásos igények az
igénylés benyújtásának idõrendje
szerint teljesítendõk.

A felek által elõadottak az idõrendi
szabály megváltoztatására nem
alkalmasak.

A Tanácsadó Testület szerint
ezért a domain nevet az elsõként igényt
benyújtó részére
kell delegálni.

A Tanácsadó Testület megjegyzi,
hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a
felek között valószinûsíthetõ a programok
létrehozása illetve a webbutik név
használata vonatkozásában kapcsolat, azonban e
kapcsolat körülményei egyrészt nem ismertek a
Tanácsadó Testület számára
másrészt e kapcsolat illetve a névhasználat
jogszerûségének megítélése meghaladja
a Tanácsadó Testület hatáskörét,
így ha a feleknek egymással szemben
bármiféle polgári jogi követelése
merülne föl azt kizárólag
bíróság elõtt tisztázhatják.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. október 3.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.