Eseti állásfoglalások

A walmart.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (510/2000. és 511/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 55/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A walmart.hu domainnév regisztrációjával
kapcsolatos igény (510/2000. és 511/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A walmart.hu domain a rendelkezésre álló adatok
alapján nem adható használatba az azt igénylõ ATC-Trade Rt. ill.
Kentucky Systems Kft. számára.

Indokolás:

 

Az 510/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó az ATC-Trade
Rt-nek, a 511/2000. sz. ügyben ugyancsak a Nyilvántartó a Kentucky
Systems Kft-nek a walmart.hu domain név vonatkozásában benyújtott
igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé.
A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelõzõen, 2000.
augusztus 21-én az igénylõk Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel
azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidõn
belül nem történt meg.

A WAL-MART a Wal-Mart Stores, Inc. mint jogosult
számára a nizzai osztályozás szerinti 35. áruosztályba tartozó ‘áruházak
kiskereskedelmi részlegében árubemutatási szolgáltatások’ körére az MSZH
által lajstromozott védjegy.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa alapján
ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló
megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése
jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez – épp e gyanú eloszlatására
lett volna lehetõsége az Igénylõknek a TT Titkárságának levelére küldött
válaszában. Amennyiben a védjegyként lajstromozott megjelöléshez hasonló
domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplõ ill.
azokhoz nem hasonló árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a
védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa
felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a használat
ezen kereteirõl.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása az
igénylõ ATC-Trade Rt. ill. Kentucky Systems Kft. részére gyaníthatóan
jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja az érintett
Regisztrátorokat, hogy tagadja meg az Igénylõk számára történõ
delegálást.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.