Eseti állásfoglalások

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 07/2014 (VIII. 04.) sz. Állásfoglalása

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(956 és 957/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain nevek, az igénylõ UHU SYSTEMS Kft részére delegálhatók.

 

 

Indokolás

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain neveket az UHU SYSTEMS Kft (a továbbiakban ‘Panaszolt’) igényelte 2014. július 9-én. Az igénylés ellen a Virtual Call Center Kft (‘Panaszos’) élt kifogással és kérte egyrészt a domainek delegálásának felfüggesztését, másrészt a domainek saját részére történõ delegálását.

 

A Virtual Call Center Kft kifogásában elõadta, hogy a domain nevek, a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (‘Védjegytörvény’) 12. §-a értelmében jogellenesek, és így a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. a.) és c.) pontjába ütköznek.

 

Érvelése szerint a Virtual Call Center Kft kizárólagos jogosultja a 2010. szeptember 13. napján bejelentett és a 2011. december 14. napján, 009371154 lajstromszámon nyilvántartásba vett ‘VCC Virtual Call Center’ közösségi védjegynek. A védjegy a 9. 38. 42. áruosztályokra terjed ki. A színes ábrás védjegynek központi eleme a ‘Virtual Call Center’ illetve a ‘VCC’ kifejezés. A Panaszos szerint, a virtualcallcenter.hu domain név részben megegyezik a ‘VCC Virtual Call Center’ védjeggyel, vagyis fennáll az összetéveszthetõség lehetõsége, mivel a virtualcallcenter.hu domain név kapcsán a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom a Virtual Call Center Kft-hez kötõdik.

 

A fentieken túlmenõen elõadta, hogy a Panaszolt által delegálni kért domain név sérti a Virtual Call Center Kft névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát is. Kifejtette továbbá, hogy az igénylés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ba és 6. §-ba, illetve ezáltal a domain a DRSZ 2.2.2 a.) és c.) pontjába is ütközik. A Virtual Call Center Kft véleménye szerint ugyanis az UHU SYSTEMS Kft honlapjáról elérhetõ www.caleo.cc/hu oldal alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a Panaszolt a Virtual Call Center Kft által nyújtott, felhõ alapú call center megoldásokkal megegyezõ, illetve ahhoz nagyon hasonló szolgáltatásokat kínál.

 

A Panaszos megállapíthatónak tartotta továbbá a visszaélésszerû domain használat (‘potyázás’) megvalósulását, azaz azt, amikor a domain nevet elsõsorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelõ) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez sérelmes lehet a hasonló domain jogosultja (általában a versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függõen akár a jogosult jó hírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét. Utalt a Panaszos ezzel összefüggésben arra, hogy a Virtual Call Center Kft hivatalos honlapja a www.virtual-call-center.hu címen található.

 

Az UHU SYSTEMS Kft a Tanácsadó Testülethez (TT) benyújtott kérelmében elõadta, hogy az általa delegálni kért virtualcallcenter.hu domain név és a ‘VCC Virtual Call Center’ közösségi védjegy nem azonos karaktersorozat, az igényelt domain név az ábrás közösségi védjegynek csak egy része, így nem minõsül a védjeggyel azonos, vagy hasonló megjelölésnek.

 

Mivel a virtualcallcenter.hu domain név és a ‘VCC Virtual Call Center’ ábrás közösségi védjegy jelentõsen különbözik, a két kifejezés a fogyasztók és egyéb személyek körében összetéveszthetetlen. A domain név használatakor, a fogyasztók és egyéb személyek számára nem ismerhetõ fel egyértelmûen és kifejezetten a közösségi védjegy jogosultja illetve az õ védjeggyel kapcsolatos szolgáltatása, illetve a Panaszos beazonosításához a fenti kifejezésen túl hozzátartozik a Panaszos által mellékelt ábra is, mint ábrával kombinált szöveges védjegy.

 

A Panaszolt szerint a fentieket az is alátámasztja, hogy a ‘virtual call center’ általánosan elterjedt, jól ismert iparági szakkifejezés, ami miatt a nyújtott szolgáltatást nem is lehetne másképp nevezni, és mely nem köthetõ egyetlen konkrét termékhez, szolgáltatáshoz vagy céghez sem, így a Virtual Call Center Kft-hez sem.

 

A ‘virtual call center’ tehát nem egy termék neve, hanem egy technológia, amelyet világszerte mindenütt használnak. A technológia egyébként az E 002 461 lajstromszám alatt jegyzett szabadalom is, melynek megnevezése ‘Web alapú multimédiás virtuális call center’, bejegyzési dátuma 2003. 07. 17. E dátum megelõzi a Virtual Call Center Kft alapításának dátumát is, és következetesen használja a ‘VCC’ illetve a ‘Virtuális Call Center’ kifejezéseket.

 

A Panaszolt ezentúl számos interneten található, a ‘virtuális call center’ fogalommal kapcsolatos információra és a ‘virtuális call center’ kifejezést és technológiát hirdetõ és kínáló web oldalra hivatkozott annak igazolására, hogy a ‘VCC’ illetve a ‘Virtual Call Center’ kifejezéseket igen széles körben használják mind szakkifejezésként, mind terméknevek részeként.

 

A Panaszolt hivatkozott arra is, hogy a Védjegytörvény 12. § c) pontjában írt oltalomnak alapvetõ feltétele, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvezzen, de erre vonatkozó adatot, információt, bizonyítékot a Panaszos nem adott elõ.

 

A névhasználat tekintetében a Panaszolt utalt arra, hogy a Tanácsadó Testület (TT) következetes gyakorlata szerint, kizárólag a cégnévvel azonos karaktersorozat használata tekinthetõ jogellenesnek, tehát erre hivatkozással a Panaszost nem illeti védelem.

 

A ‘potyázás vádja’ kapcsán a Panaszolt elõadta, hogy a virtualcallcenter.hu domaint korábban a Direct Vision Kft használta, amely cég egy virtuális call center megoldás fejlesztésén dolgozott. Ezt a domain bejegyzést a Panaszos nem támadta, bár a jogi lehetõsége erre megvolt. Az a körülmény, hogy éveken át hasonló szolgáltatással mûködött a Panaszos által sérelmezett domain név, a Panaszos domain neve mellett utal arra, hogy eddig semmilyen sérelmet nem okozott a Panaszosnak a jelenleg megtámadott és magának delegálni kért domain név más által történõ használata. A korábbi használó által felhagyott és újra igényelhetõvé vált domaint elsõnek az UHU SYSTEMS Kft igényelte, de ez nem tekinthetõ semmilyen vonatkozásban jogellenesnek.

 

Elõadta még, hogy a Panaszos által hivatkozott www.calgo.cc/hu/ weboldal tulajdonosa nem az UHU SYSTEMS Kft, hanem az igénylõtõl eltérõ jogi személy, a Calgo Kft, a sérelmezett szolgáltatást tehát nem a Panaszolt nyújtja.

 

A felhozott hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név, jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztõ, így sem jogszabálysértés sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem állapítható meg.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a jelen eseti döntés során, a panaszolt két domain név esetében a delegálhatóság kérdését – tekintettel a felek azonosságára és a felhozott érvek hasonlóságára – együttesen is elbírálhatónak találta, ezért közös állásfoglalást hozott.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszos által hivatkozott védjegy leíró jellegû, kellõ megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik, valószínûsíthetõ, hogy szóelemeit tekintve akár külön-külön, akár együttessen szóvédjegyoltalomra nem kaphatott volna bejegyzést. A védelem alapvetõen a színes ábrás védjegy jogszabálysértõ használatát szankcionálhatja, a védjegy domináns eleme ugyanis maga az ábra, de a védjegyjogosult nem tilthatja el az adott iparág más szereplõit egy szakmailag közismert, az adott szolgáltatást megjelölõ szó, szakkifejezés használatától, adott esetben a ‘vcc’ vagy ‘virtual call center’ tartalmú domain név igénylésétõl, használatától.

 

A névhasználat vonatkozásában a Panaszolt helyesen utalt a TT bevett gyakorlatára, névvédelem – egyéb feltételek megvalósulása esetén is – csak az azonos karaktereket tartalmazó nevek vonatkozásában illeti a jogosultat, a ‘vcc’ domain név esetében tehát ez az érv nem releváns. A védelem feltételei azonban jelen ügyben nem állapíthatók meg a ‘virtualcallcenter’ domain név esetében sem, mivel az a fent kifejtettek szerint leíró jellegû elnevezés, így annak használatára kizárólagos jog nem alapítható.

 

A vita tárgyát képezõ ‘virtualcallcenter’ domain név szakkifejezés jellegére figyelemmel, a TT véleménye szerint a visszaélésszerû domain használat sem megállapítható, a ‘vcc’ karaktereknek a fenti névtõl való különbözõségére figyelemmel pedig a domain név felhasználók általi félregépelése sem valószínûsíthetõ. A TT e tekintetben hangsúlyozza, hogy a ‘potyázás’ versenyjogi jelenségét nem lehet analógiaként használni domain ügyekben, tekintettel arra, hogy a domain használat jellegébõl adódóan, a nem védett kifejezéseknél az elsõbbség elve, és a ‘first comes first served’ elve érvényesül. A rosszhiszemû domainhasználat részleteit az alternatív vitarendezési eljárásban külön eljárás keretében lehet figyelembe venni.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ és 6.§-ban foglaltak megsértésével kapcsolatban a TT leszögezi, hogy ezek a kérdések a Tpvt. 86. § alapján kizárólagos bírósági hatáskörbe tartoznak, és a TT nem foglalhat állást olyan kérdésben, amelynek eldöntése bíróság hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a TT leszögezi, hogy a megsértés valószínûsége azért nem áll fenn, mert a Panaszos által megtámadott domain név leíró, szakkifejezés jellege miatt nem állítható, hogy a domain név használata esetén a felhasználók, az internetes közönség arról a Panaszost, mint versenytársat, illetve termékét, szolgáltatását ismernék fel.

 

Utal e körben a TT a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 15.§-ban megállapított szabályokra, amelyek a védjegyoltalom, ebben az ügyben is alkalmazható korlátait határozzák meg.

 

Fentiek alapján, mivel az igénylés kapcsán sem jogszabálysértés sem a DRSZ szabályainak megsértése nem állapítható meg, a TT álláspontja szerint a UHU SYSTEMS Kft részére a virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain nevek delegálhatók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 08. 04.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.