Eseti állásfoglalások

A vipex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Alternatív Vitarendezõ Fórum


INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda


Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 24/2012. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása 

 

a vipex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(915/2012. sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A vipex.hu domain név az igénylõ Opennetworks Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

 A vipex.hu domain név a Cg.01-09-723926 cégjegyzékszámú OPENNETWORKS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Endrõdi Sándor utca 15/C.)  (a továbbiakban „Panaszolt”) részére 2012. augusztus 8. napján feltételes használatba adásra került.

Az igénylés ellen a Domainregisztrációs Szabályzatban („DSZ”) elõírt 8 napos határidõn belül, 2012. augusztus 14. napján az Amerikai Egyesült Államokban nyilvántartásba vett American Express Marketing & Development Corporation (székhelye: 200 Vesey Street, NY-01-49-12 New York, 10285-4900, Amerikai Egyesült Államok) (a továbbiakban: „Panaszos”) képviseletében az dr. László Áron Márk ügyvéd (SBG&K Ügyvédi Iroda) a DSZ 9. pontja alapján beadványában kifogással élt és kérte az igény elutasítását, egyúttal tájékoztatta a TT-t, hogy érvényes meghatalmazását hiánypótlás útján kívánja az iratokhoz csatolni.

A Panaszolt képviselõje szabályszerû meghatalmazását rövid határidõvel pótlólag csatolta kifogásához és ezzel képviseleti jogosultságát megfelelõen igazolta, így a TT elõtti érdemi vizsgálat lefolytatásának nem volt akadálya.

Panaszos kifogásának indokolásaként elõadta, hogy jogosultja többek között a 008979734 lajstromszámú „VIPEX” európai közösségi védjegynek 2010. március 24-i elsõbbséggel, a Nizzai Megállapodás szerinti 9. áruosztályban, amelynek igazolására kifogásához másolatban csatolta a vonatkozó védjegylajstrom-kivonatot.

Panaszos hivatkozott továbbá a DSZ 2.2.1. pontjára és elõadta, hogy a Panaszolt köteles a védjegy adatbázis ellenõrzésére, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján rendelkezésére állt, így meggyõzõdhetett volna arról, hogy a Panaszos érvényes védjeggyel rendelkezik a „VIPEX” megjelölésre, és ezért a DSZ 2.2.2. alapján a panasz tárgyát képezõ domain nevet nem választhatja ill. használhatja.

A Panaszos hivatkozott továbbá a Tanács a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdésre, amely kizárólagos jogokat biztosít a védjegyoltalom jogosultjának.

Egyebekben hivatkozott a Bayerische Motorwerke AG és BMW Niderland BV v Ronald Karel Deenik esetben (C63/97, ECJ) az Európai Közösségek Bíróság gyakorlatára, amely a Panaszos jogi értékelése szerint jelen esettel összefüggésben áll. A hivatkozott jogeset szerint harmadik személy (vállalkozás) védjegyet nem használhat oly módon, hogy ezzel azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, mintha a gyári hálózat hivatalos tagja lenne vagy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn. Panaszos védjegyhasználati engedélyt nem adott, ezért álláspontja szerint az igénylés védjegybitorlás gyanúját veti fel, és ezért a DSZ 2.2.2.a) pontja szerinti jogellenes domain név választás, ill. használat tilalmába ütközik.

A Panaszos kifogását a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. § szakasz szerinti tisztességtelen verseny általános tilalmára, ill. a Tpvt. 6. § szakasz szerinti tilalmazott jellegbitorlásra, mint a jogellenességet valószínûsítõ körülményre is alapozta. Indokolásként elõadta, hogy nézete szerint a domain név használatával a Panaszos védjegyének „világszerte elért elismertségét” jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki a Panaszolt. Panaszos ezért a TT részére a „gyaníthatóan jogellenes jelleg” megítéléséhez ajánlásként fogalmazta meg a domain név használatával kapcsolatban az átlagos internet használó szemszögébõl nézve gyanítható jogellenességének kérdésének a körülményekre kiterjedõ, objektív vizsgálatát.

A Panaszos hivatkozott a TT 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásra, amely a Vt. és Kvr. tartalmára tekintettel megállapította, hogy bizonyos esetekben valamely domain név igénylése önmagában is megvalósíthat védjegybitorlást, továbbá a TT 8/2000. (VIII. 9) sz. elvi állásfoglalásra, amely rögzíti a jóhiszemûség és tisztesség elvét, valamint a névkizárólagosságot illetve a mások jogait sértõ igénylés tilalmát.

 

A Panaszolt Opennetworks Kft. 2012. augusztus 28. napján kelt észrevételében a TT elõtti eljárást vállalta és egyben nyilatkozott az eljárási díj átutalásának megtörténtérõl.

A Panaszolt elõadta, hogy az Opennetworks Kft. ViPeX néven kíván forgalmazni hosztolt, menedzselt alközponti (Virtual BPX = vPBX) telekommunikációs szolgáltatását ügyfeleinek és a DSZ 2.2.1. pontjának megfelelõen elõzetes védjegy és domain kutatást is végzett.

 

A Panaszolt hivatkozott vizsgálatának eredményére, amelyben megállapította, hogy a VIPEX védjegyet az Panaszos Közösségi védjegyként, kizárólag a 9. áruosztályban birtokolja elsõbbséggel 2010. óta. Ezért a Panaszos arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem követhet el védjegybitorlást a domain név igényléssel, mivel a VIPEX elnevezést saját tevékenységi körében, a 38-as áruosztályban, telekommunikációs, azaz teljesen eltérõ szolgáltatással kapcsolatban kívánja használni, és ezért a panaszos jogi képviselõjének ezzel kapcsolatos indokolását alaptalannak tartja. A továbbiakban elõadta, hogy ellenõrzést folytatott a VIPEX névvel kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatban és az ellenõrzés eredményeképpen megállapította, hogy a Panaszos a védjegyet egy nemzetközi szellemi termékek kereskedelmére létrehozott elektronikus piactérrel és különös tekintettel az ehhez fejlesztett szoftver megoldással kapcsolatban jegyeztette be a 9. áruosztályban, amely mely egyértelmûen megkülönböztethetõ a telekommunikációs szolgáltatások 38-as áruosztályától.

 

A védjegyhasználat kapcsán hivatkozott arra a nemzeti és nemzetközi gyakorlatra, hogy a VIPEX elnevezést más árucsoportokban több intézmény is használja, így az nem kizárólag a Panaszoshoz kötõdik, valamint arra, hogy VIPex Kft. néven van Magyarországon bejegyzett cég; a Vipex.com domain birtokosa pedig egy nemzetközi szállítmányozó cég. Ezért a Panaszolt álláspontja szerint a VIPEX elnevezés nem kizárólag a Panaszoshoz kapcsolható, és így a fogyasztók megtévesztésének, a védjegybitorlás lehetõségére alaptalanul hivatkozik a Panaszos jogi képviselõje.

 

Rámutatott, hogy a Panaszos annak 2011. évi bevezetésére vonatkozó bejelentését követõen egyelõre nem indította el a VIPEX programját, tehát a program kapcsán a védjegy nem tehetett szert olyan ismertségre a fogyasztók körében, melynek alapján a szokásos joggyakorlat alapján a védjegybitorlás a különbözõ áruosztályok ellenére is vélelmezhetõ lenne. Ilyen módon a bejegyeztetni kívánt domain kapcsán sem a Tpvt. 2. § szakasz, sem a 6. §. szakasz szerinti jellegbitorlás nem áll fenn.

 

A Panaszolt hangsúlyozta továbbá, hogy a védjegyhez kapcsolódó program sem nemzetközi szinten, sem Magyarországon nem indult el, téves a védjegy tulajdonos jogi képviselõjének azon feltételezése, hogy az átlagos fogyasztó a vipex.hu domain kapcsán bármilyen összefüggést állíthatna fel a védjegy tulajdonos bármilyen szolgáltatásával kapcsolatban, vagy azt vélelmezhetné, hogy a vipex.hu domainen megjelenõ egyébként Panaszos termékéhez egyáltalán nem hasonlító szolgáltatási kategóriába tartozó telekommunikációs szolgáltatások bármely módon védjegy tulajdonoshoz kapcsolhatóak.

 

Vizsgálat alapján a TT megállapította, hogy a Panaszolt eleget tett a DSZ 2.2.1. pontjának és megfelelõ gondossággal járt el az általa választott domain név igénylése során, amelynek megtörténtét tényszerû, a valóságnak megfelelõ adatokkal is alátámasztotta.

A TT a DSZ. 2.2.2. a) bekezdése szerint a domain név jogellenességével kapcsolatban megvizsgálta azt is, felmerülhet-e a Panaszos védjegyéhez kapcsolódó jogainak sérelme. Ennek keretében különös súllyal vizsgálta azt, hogy a szolgáltatások jellege, valamint azok eltérõ áru- ill. szolgáltatási osztályba tartozása a Panaszolt jogos érdekeinek sérelmét kizárhatja-e, ill. alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

E körben a TT megállapította, hogy a Panaszoltat a ViPEX védjeggyel kapcsolatban a jogvédelem a 9.-es áruosztályba tartozó, szolgáltatások kapcsán illeti meg, amelyben egy nemzetközi szellemi termékek kereskedelmére létrehozott elektronikus piactérrel és különösen az ehhez fejlesztett szoftver megoldással kapcsolatban jegyeztette be védjegyét.

A Panaszolt nyilatkozatában elõadottak, valamint a Panaszolt http://www.opennet.hu URL címen elérhetõ honlapján feltüntetett szolgáltatások tartalma és jellege is alátámasztja, hogy a Panaszolt a Panaszos szolgáltatástól világosan elkülönülõ, azzal össze nem téveszthetõ, a 38. osztályba tartozó hosztolt, menedzselt alközponti telekommunikációs szolgáltatás magyarországi piaci bevezetésére igényelte a honlapot. A Panaszoltnak a választott névvel kapcsolatos elõadásából továbbá alappal lehet arra következtetni, hogy „vipex” fantázianevet a informatikai körökben közhasználatú virtuális IP PBX informatikai szakkifejezésbõl, jóhiszemûen alkotta meg, így az eset összes körülményébõl a TT arra az álláspontra jutott, hogy a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg.

A TT megvizsgálta, hogy az igénylés a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet a Panaszos által megjelölt 9. cikkének (1) bekezdés b) pontjába ütközik-e, amely rögzíti, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

A Panaszos ezzel kapcsolatban kifejtett jogi álláspontja szerint az átlagos fogyasztó a domain név kapcsán olyan téves következtetésre juthat, hogy a domain név és az ahhoz tartozó tartalom a Panaszos American Express-hez kötõdik, és ezért használata jogellenes. A TT hangsúlyozza azonban, hogy a Rendelet szerint a jogellenesség további konjunktív feltétele, hogy a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága is megállapítható legyen. A jelen esetben érintett áruk ill. szolgáltatások azonban nem azonosak vagy hasonlóak, továbbá eltérõ, a 9. áru illetve 38. szolgáltatási osztályba tartoznak, ezért a jogellenesség nem állapítható meg.

A Panaszolt erre vonatkozó, azonban bizonyítékokkal alá nem támasztott elõadása ellenére nem volt megállapítható vagy valószínûsíthetõ az sem, hogy a Panaszos VIPEX védjegye világszerte, vagy akár az európai közösségen belül jó hírnevet élvezne. A TT ezzel kapcsolatban az átlagos internet felhasználó által használt eszközökkel külön is megvizsgálta, hogy ilyen elnevezésû szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlat a világhálón fellelhetõ-e. A vizsgálat eredménye azonban (számos teljesen más témájú találat mellett) csak néhány, a Panaszos erre vonatkozó, még meg nem valósult távlati szándékait tartalmazó híradást, ténylegesen igénybe vehetõ szolgáltatást azonban nem tárt fel. Mindezen okokból a TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vipex.hu domain igénylése nem ütközik a 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdés c) pontjába, amely gazdasági tevékenység körében tiltja a közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a közösségi védjegy a Közösségben jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a közösségi védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jó hírnevét.

A TT megvizsgálta a domain név igénylésével kapcsolatban a Panaszos álláspontja szerint a Tvpt. tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó 2. § és 6. § szakaszába foglalt szabályainak megsértésének lehetõségét is. Tekintettel azonban a szolgáltatások eltérõ jellegére vonatkozóan a korábbiakban már elõadottakra, a TT álláspontja szerint a Panaszos és a Panaszolt még csak igen távoli versenytársaknak sem tekinthetõk. Az egymással ténylegesen nem versenyzõ, versenyhelyzetben nem lévõ, vagy csak elhanyagolhatóan távoli piaci kapcsolatban lévõ piaci szereplõk és szolgáltatások között értelemszerûen a tisztességtelen verseny lehetõsége és így Tpvt. alkalmazása ezért – figyelemmel a Tpvt. 2. § és 6. § szakaszának a versenytársak közötti tisztességtelen verseny hangsúlyozására is –a TT álláspontja szerint nem merülhet fel. A TT e körben figyelembe vette azt a körülményt is, hogy a Panaszos semmilyen módon nem valószínûsítette, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Mindezek alapján a TT nem látta megalapozottnak a Panaszos arra való hivatkozását, hogy a vipex.hu domain név igénylése a Tpvt. rendelkezéseibe ütközne, és így a jogellenesség fennállna.

A TT rögzíti továbbá, hogy a Panasz vizsgálatának idõpontjáig a Panaszos által hivatkozott vipex.hu domain név tényleges használatba vételre nem került, azon a nyilvánosság számára elérhetõ érdemi tartalom nem található, így e tekintetben a TT álláspontját kizárólag a Panaszos és a Panaszolt által röviden elõadottak alapján alakíthatja ki. A vitatott domain név alatt elérhetõ érdemi tartalom hiányából következõen az ilyen tartalommal kapcsolatban felmerülõ megtévesztõ jelleget a TT értelemszerûen kizártnak tekinti a jelen állásfoglalás idõpontjában. A jövõbeli használatra pedig megtévesztõ szándék – erre utaló tény vagy adat hiányában – nem vélelmezhetõ. Továbbá nyilvánvalóan, hogy nem állapítható meg a név megbotránkozást, vagy félelmet keltõ volta sem, így az igényelt domain név a DSZ 2.2.2 b-c) pontjaiban foglalt követelményeknek is megfelel.

 

A Panaszolt hivatkozott arra a körülményre, hogy az igényelt domain névvel azonos Vipex néven Magyarországon bejegyzett, a Panaszoshoz azonban nem köthetõ gazdasági társaság, a VIPeX Korlátolt Felelõsségû Társaság mûködik, ezért a TT a névkizárólagossággal kapcsolatos jogsérelem lehetõségét is megvizsgálta. Ezzel kapcsolatban a TT azonban rögzíti, hogy – figyelemmel a Ptk. 85. § (1) bekezdésére, amely kimondja hogy a személyhez fûzõdõ jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni – a Ptk. 71. § (1) bekezdésében rögzített névviselési jog sérelmével kapcsolatos igényeket csak a névviselésre jogosult hivatkozhat. Mivel ilyen jellegû bejelentés pedig a TT-hez nem érkezett, a jogsérelemre utaló kérelem hiányában a jogellenesség nem állapítható meg; ez ugyanis a jogosult igényérvényesítõ szándékának vagy éppen megengedõ ráutaló magatartásának függvénye. A hivatkozott VIPeX Kft. honlapjának vizsgálata alapján mindenesetre megállapítható volt, hogy a nevezett gazdasági társaság a Panaszolttól teljesen eltérõ, faipari jellegû szolgáltatásokat nyújt hosszabb ideje, így a Panaszolt domain név igénylése vélelmezhetõen nem sérti jogos érdekeit.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszos által hivatkozott az Európai Közösségek Bírósága elõtti C63/97 sz. (BMW) eset a fentiekben megvizsgált körülmények és a hivatkozott jogeset a jelen esettõl teljesen eltérõ ténybeli alapja miatt nem alkalmazható a TT elõtti jelen ügyre. A TT figyelembe vette, hogy a teljesen eltérõ jellegû szolgáltatások, valamint a vipex.hu domain használatbavételének illetve a Panaszolt vipex fantázianevû szolgáltatásának tényleges piacra vezetésének hiánya miatt lehetetlen, hogy az átlagos fogyasztó a Panaszolt és a Panaszos között bármilyen, a jogesetben szereplõ kereskedelmi vagy különleges kapcsolat fennállását feltételezze.

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást idõrendben elsõként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre elõterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

 

A TT álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a vipex.hu domain név delegálása fõszabályként az idõrendben elsõként beérkezett igény alapján kerül sor, amely a Panaszolt és más személyek elõtt is nyitva állt, ennek ellenére Panaszos a vitatott domain regisztrációját elmulasztotta.

 

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Panaszolt a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelõ engedélyek hiányában a hatályos jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztõ lenne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2012. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.