Eseti állásfoglalások

A vimpex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 40/2001.
(VI.6.) Állásfoglalása

A vimpex.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
567/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. június 6-i
ülésén tag jelenlétében, a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

Az vimpex.hu domain név
részére nem regisztrálható. Az
igénylést a Vimpex Kereskedelmi és
Vendéglátó Kft. igénylõ javára kell
teljesíteni.

Indokolás:

igénylõnek, az
vimpex.hu domain név vonatkozásában
benyújtott nem prioritásos igénylését
a Regisztrátor (Pronet Kft. – jelenlegi nevén Nextra Kft.)
a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó
Testület elé. A TT elé utalás
indokaként azt jelölte meg, hogy a
Nyilvántartó az igény
teljesítését elutasította azzal, hogy a
domain név közismert kereskedelmi névvel
(cégnévvel) egyezik, így az igénylés
teljesítése jogsértõ lenne. 2000. augusztus
21-én kelt levelében a TT titkársága
útján felkérte Igénylõ
regisztrátorát, a Pronet Kft-t a TT elé
utalás indokainak és ügyfelük
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok
csatolására. Ez a rendelkezésre álló
határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a Vimpex Kereskedelmi és
Vendéglátó Kft. cégnevébõl az
igénylés benyújtásának
idõpontjában hatályos Regisztrácios
Szabályzat alapján képezhetõ a vimpex.hu domain
név.

A Vimpex Kft. cégnevére is az 1997.
évi CXLV. törvény és az ISZT TT ahhoz
igazodó 6/2000. számú elvi
állásfoglalása alapján a
cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek
alapján jogellenes volna az vimpex.hu domainnév
használata gazdasági tevékenység
keretében olyan személy által, aki nem rendelkezik
a névkizárólagosság jogosultjának
felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT
titkárságának felszólítása
ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a
domainnév használatának jogszerûsége.

A fentieknek különös
jelentõséget tuljdonít az, hogy a PSINet Elender Rt. 2000.
november 27-én levélben majd 2001. január
2-án faxban kereste meg a TT-t, kérve a damainnek
ügyfele, a Vimpex Kft. mint igénylõ javára
történõ delegálását, csatolta
továbbá a Kft cégbejegyzését
igazoló cégbírósági
végzést. A Vimpex Kft. 2001. január 3-án
kelt külön nyilatkozatában is megerõsítette,
hogy cégneve ill. vimpex kereskedelmi név alatt szeretne
az Interneten megjelenni.

A fentiek alapján a TT
megállapította, hogy az vimpex.hu domain név
részére nem
regisztrálható, hanem a Vimpex Kft
igénylését kell teljesíteni.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.