Eseti állásfoglalások

A vg.hu domain név regisztrációjával kapcsolatban elõ terjesztett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 45/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A vg.hu domain név regisztrációjával kapcsolatban
elõ terjesztett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 368/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a www.vg.hu
domain név
vonatkozásában a Zöld Újság Rt. igénye teljesíthetõ, a domain név a VNU
Lapkiadó Rt. részére történõ használatba adása megtévesztõ és jogellenes
lenne.

Indokolás:

A TT a rendelkezésére bocsátott iratok
alapján a következõket állapította meg: A domain névvel kapcsolatosan
jelenleg két igénylés vár elbírálásra. A VNU Lapkiadó Rt., a Figyelõ c.
újság kiadója 2000. július 6.-án nyújtotta be a regisztrátornál (Elender
Rt.) a vg.hu domain névre vonatkozó igénylését.

A Zöld Újság Rt. az igénylést a kéthetes várólistán
történt közzététel nyomán az igénylést megtámadta, maga 2000. július17-
napján nyújtotta be a www.vg.hu
domain névvel kapcsolatos igényét a Regisztrátornál (DataNet). A Zöld
Újság Rt. a Világgazdaság c. napilap kiadója, a lapot az olvasóközönség
és a magyar üzleti világ teljes neve, valamint annak elterjedt, két
betûbõl álló rövidítése (VG) alapján ismeri. A feleket a Tanácsadó
Testület titkársága a Regisztrátorok útján hiánypótlásra kérte fel. A
Zöld Újság Rt. csatolta a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
B/SZI/1146/1995. sz., a Világgazdaság c. lap alapítását elismerõ
Okiratát, melybõl egyértelmûen kitûnik, hogy a lap alapítója a Zöld
Újság Rt. A VNU Budapest Lapkiadó Rt. ezzel szemben jogi érveit fejtette
ki, annak alátámasztására törekedett, hogy – az egyébként prioritásos
igénylésnek nem minõsülõ Zöld Újság Rt. által benyújtott igényléssel
szemben – a domain névre a VNU jogosultságát az ‘elsõként igénylõt
elsõként kell kiszolgálni elv’ alapján igazolja.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Zöld Újság
Rt. igénylése a delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint
prioritással bíró igénylésnek csakugyan nem minõsíthetõ. A 2000. március
1.-tõl hatályba lépett Szabályzat ugyanis a sajtótermék elnevezését (az
idõszaki lap nyilvántartásba vételét igazoló okiratban megjelölt címét)
nem tekinti prioritást megalapozó tényezõnek. A TT ugyanakkor rámutat,
hogy a Zöld Újság Rt. igénylését nem is prioritásos jelleggel
terjesztette elõ.

A Zöld Újság Rt.-t mindazonáltal – a két vizsgált
igénylés vonatkozásában vizsgálva – a lap közismert, kétbetûs rövidítése
alapján a TT 5/2000. (V.24.) és 6/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásaiban
részletesen is kifejtettekre is tekintettel törvényes (részben a szerzõi
jogi törvény 16. § /2/ bekezdésére, részben a Tpvt. 2. §-ra alapozott)
jogvédelem illeti meg. Adott esetben megállapítható, hogy a
Világgazdaság c. lapot kiadó Rt. nem adott felhatalmazást a VNU Rt.-nek
a lap elnevezésébõl képzett, közismert, rövidített név használatára,
sõt, a domain nevet a maga számára igényelte.

A VNU Rt. elõterjesztett kifogásait a TT
megvizsgálta, ám azokkal egyet érteni nem tud. A Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat 10.3.d pontja szerint (s e feltételt az Igénylõ
magára nézve az igénylés benyújtásával kötelezõen elismeri) az Igénylõ
szavatol azért, hogy a névválasztás más személy vagy szervezet jogait
nem sérti. Adott esetben a névválasztás más szervezet jogait sértette,
ami a Szabályzat szerint a névrõl való lemondás és másik név választása
kötelezettségével (5.6) járt volna együtt. A VNU igénylését azonban
fenntartotta, annak teljesítése esetén jogellenes és megtévesztõ helyzet
állt volna elõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.