Eseti állásfoglalások

A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 42/2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 543/2000. (versace.hu),
550/2000. (dior.hu) ill. 551/2000. (cartier.hu) ügyszámokon iktatott
állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június
20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a
Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére nem
regisztrálhatók.

Indokolás:

A Demokráciáért Információs Központ Alapítvány
igénylõnek a versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igényléseit a Regisztrátor
(Kibernet Kft.) a fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó
Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a
Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain
nevek közismert kereskedelmi névvel egyeznek, így az igénylések
teljesítése jogsértõ lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT
titkársága útján felkérte Igénylõ regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT
elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó
dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidõn belül nem
történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az igényelt
domain nevekben szereplõ elnevezések Magyarországon, ill. nemzetközileg
is közismert védjegyek, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 648.708
(versace), 223.642 (dior) ill. 403.342 (cartier) lajstromszámokon vett
nyilvántartásba, nemzetközi úton tett védjegybejelentések alapján. (A
MSzH honlapjáról közvetlenül elérhetõ adatbázis ezért nem tartalmazza
ezen védjegyeket.) A védjegyekbõl az igénylés benyújtásának idõpontjában
hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján képezhetõk az Igénylõ által
regisztrálni kért domain nevek.

Lényeges körülményként értékelte a Testület továbbá,
hogy a fenti védjegyek számos egyéb változata is védjegyoltalom alatt
áll, így a védjegyek által lefedett áruk és szolgáltatások köre
rendkívül széles. A Tanácsadó Testület véleménye szerint ezért a jelen
állásfoglalással érintett domain neveknek a védjegyjogosult engedélye
nélkül történõ bármilyen kereskedelmi célú használata védjegybitorlást
valósítana meg.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT titkárságának
felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a domain nevek használatának
jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy a
versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért
Információs Központ Alapítvány igénylõ részére nem
regisztrálhatók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.