Eseti állásfoglalások

A velvetconsulting.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2017. (III. 13.)
sz. Állásfoglalása

 

A velvetconsulting.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1016/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A velvetconsulting.hu domain
név az igénylõ részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
velvetconsulting.hu domain név delegálását
magánszemély („Panaszolt”)
kérte, amely ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos elõadta,
hogy kiadója a hazai internetes piacon
meghatározó
‘index.hu’ oldalnak és a hozzá
kapcsolódó
‘velvet.hu’ oldalnak. A velvet.hu
alatt található internetes magazin
megjelölés,
védjeggyel is védett
(VELVET színes
ábrás védjegy, lajstromozás kelte: 2008.12.03, jogerõre emelkedett: 2008.12.28,
lajstromszám: 196210).

 

A Panaszos álláspontja
szerint a delegálni kért domain név, az
INDEX.HU Informatikai Zrt által, 2002 óta használt domain névhez megtévesztésig
hasonlít
(velvet.hu), a felhasználók az
INDEX.HU Zrt.
velvet.hu oldalát
és az új velvetconsulting.hu
domaint
összetéveszthetik.

 

A Panaszos, a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára
hivatkozással kérte a Panaszolt részére történõ domain regisztráció
megtagadását. Véleménye szerint nem választható és használható olyan
domain
név, amely
használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy
megtévesztõ.

 

A
Panaszolt válaszában jelezte, hogy a velvetconsulting.hu domain alatt,
indítandó vállalkozása keretében, képzésekkel, fejlesztésekkel,
tanácsadással, tréningekkel, kapcsolatos információkkal találkozhatnak majd az
interneten keresõk, a célcsoportja cégek és fejlõdésben/fejlesztésben érdekelt
magánszemélyek. A weboldalon márciusban egy ingyenes képzéssorozat fog
elindulni.

 

Álláspontja szerint a VELVET
ábrás
védjegy és a velvet.hu domain név egyáltalán nem összetéveszthetõ,
a velvetconsulting.hu domain névvel.

 

Hivatkozott arra, hogy az interneten, a „velvet” szót is tartalmazó
név alatt, jelenleg is számos, különbözõ szakterülettel foglalkozó weboldal
mûködik, pl. www.velvetnyul.hupont.hu (állattenyésztés),
www.blackvelvet.hu (partizenekar), www.velvet.mukorom.hu (szépségipar).

 

A Panaszolt nézete
szerint védjegybitorlást nem követett el,
illetve kijelentette, hogy az igényelt domain név alatt végezni kívánt
tevékenysége nem érinti a védjeggyel védett illetve a velvet.hu weblap által
gyakorolt tevékenységeket, így a jogsértés és megtévesztés lehetõsége nem áll
fenn.

 

Beadványa végén a
Panaszolt nyilatkozatot tett, mely szerint, ha a
jövõben az igényelt domain név alatt bárminemû olyan tevékenységet folytatna,
amelyet jelenleg a
velvet.hu (hírportál)
képvisel, úgy vállalja a törvényes következményeket, beleértve a
domain
név
törlését is.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában
foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain,
amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint a „velvet” közszó megkülönböztetõ
képessége vitatható. A velvet szó – különösen valamilyen szó elõtagjaként –
elsõsorban annak minõségére, kiválóságára utal. A tárgyi domain szóösszetételrõl
is megállapítható, hogy minkét tagja angol nyelvû közszó, a velvetconsulting
nem azonos a Panaszos ábrás védjegyével, hanem a „velvet” közszó kiegészítését
tartalmazza a „consulting” közszóval, az internet világában közhasználatú
kifejezéssel, amely alapján a domain név közvetlenül nem hozható összefüggésbe
a Panaszos tevékenységével.

 

Az
ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek általánosságban csekély
megkülönböztetõ erõt biztosíthatnak, a domain használóinak számítaniuk kell
arra, hogy pl. a „velvet” kifejezést számos esetben más személyek is jogszerûen
használhatják domain név részeként, mint ahogy ezt a Panaszolt által kimutatott
példák is igazolják.

 

A
TT ismételten utal a bírói gyakorlatra, mely szerint „egy általános ismert
és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem
lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel
együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”
(ld. BH1995.
567. „Akvaline”).

 

A
Tanácsadó Testület véleménye szerint tehát a panaszolt domain, a Védjegytörvény
alapján gyaníthatóan nem jogsértõ a felhozott védjegyre nézve. A kérelmezett
domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ
jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes.

 

A
fent kifejtettek és az ügy iratai alapján nem igazolt, hogy a tárgyi domain
használata a fogyasztókban kizárólag az INDEX.HU Informatikai
Zrt
„velvet.hu” weblapjára vonatkozó asszociációt indítana el,
továbbá a ‘velvet.hu’ és a ‘velvetconsulting.hu’ domain
nevek közötti, a karakterszámban, kiejtésben, írásmódban mutatkozó különbség
miatt, a Tanácsadó Testület álláspontja szerint, nem valószínûsíthetõ az
elgépelés illetve a megtévesztés lehetõsége.

 

A
fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem
találta megalapozottnak, álláspontja szerint a velvetconsulting.hu domain részére delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. március 13.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.