Eseti állásfoglalások

A vario.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (465/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 87/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A vario.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(465/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A vario.hu domainnév nem adható
használatba a Porsche Hungária Kft.
számára.

Indokolás:

 

A 465/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Porsche Hungária Kft. (Budapest),
(regisztrátora: GTS-Datanet Kft.) által a vario.hu
domainnév vonatkozásában benyújtott
igényt terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen az igénylõk
Regisztrátorát hiánypótlásra
kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain
névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez
a megadott határidõn belül nem történt meg.

A VARIO megjelölés
védjegyként a Magyar Szabadalmi Hivatal által
131.696 szám alatt lajstromozott védjegy; a védjegy
jogosultja a Vario Kiadó Kft, az árujegyzékbe a
nizzai osztályozás szerinti 41. áruosztály
körében a könyvkiadás és nyomdai
munkák tartoznak.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõnek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein
kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a
használat ezen kereteirõl, ill. Igénylõként
felhívásra nyilatkozzék azokról a
Nyilvántartó számára.

Mivel jelen esetben az igényelt domain
delegálása annak jelentéstartalmára
nézve gyaníthatóan jogellenes és
megtévesztõ lenne, ezért a TT álláspontja
szerint a delegálás az Igénylõ
részére nem történhet meg.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.