Eseti állásfoglalások

A tv1.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 20/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

A tv1.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az tv1.hu domain ill. az Arrow
Reklámügynökség Bt-nek a belföldön jóhírnevet élvezõ TV1 védjegy
jogosultjának hozzájárulása vagy egyéb jogos érdekük igazolása nélkül
nem adható használatba.

Indokolás:

 

A 403/2000. és 404/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó
ill. az Arrow Reklámügynökség Bt-nek a tv1.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett
a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt
megelõzõen az igénylõk Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal,
hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást,
dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidõn belül nem
történt meg.

Az TV1 a Magyar Televízió Rt. mint jogosult számára
az MSZH által lajstromozott védjegy. A TV1 védjegy a TT álláspontja
szerint belföldön jó hírnevet élvez, s mindenképpen közismert
kereskedelmi név. Az igényelt megjelölés a Magyar Televízió Rt.
jóhírnevet élvezõ védjegyével azonos, és a TT álláspontja szerint annak
a védjegyjogosult engedénye nélkül történõ használata tisztességtelenül
használná ki a TV1 védjegy megkülönböztetõ képességét.

Az igényelt domain delegálása a Magyar Televízió
Rt.-n ill. annak engedélyével bíró más személyen kívüli olyan személy
számára, aki vagy amely a domain használatához fûzõdõ jogos érdekét nem
igazolja, valószínûsíthetõen jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan
jogellenes és megtévesztõ lenne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort,
hogy tagadja meg a ill. az Arrow Reklámügynökség Bt.
számára történõ delegálást.

Jelen döntés a Testület 6/2000. (V.24.) a 7/2000. (V.
31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.