Eseti állásfoglalások

A tudomany.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 49/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

A tudomany.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 579/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név a MacPal 2000 Kft részére abban az
esetben delegálható, hogy ha az igénylést a benyújtás idõpontjában a Kft
törvényes képviseletére jogosult írta alá, és ha a delegálás
megtörténtéig a céget – végelszámolására tekintettel – a
cégnyilvántartásból nem törlik.

Indokolás:

 

A tárgyi domain névvel kapcsolatban a
Nyilvántartó az alábbi kérdést intézte a Tanácsadó Testülethez:

‘ 1./ A tudomány.hu domain nevet megkaphatja-e olyan
cég, jelen esetben a MacPal 2000 Kft amely végelszámolás alatt áll?

2./ A Tudomány Nyelviskola védjegybejegyzési igényét
1999. december 2-án bejelentette, ám ezt eddig még nem lajstromozták.
Bejelentett védjegyigényük ad-e esetleg alapot arra, hogy más, korábban
domain igényt beadott nem prioritásos igénylõkkel szemben mégis õ kapja
meg a tudomany.hu domaint ?’

Ad. 1./

A Polgári Törvénykönyv 28. §
/3/ bekezdése kimondja: ‘A jogi személy jogképes. Ha a jogszabály
eltérõen nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és
kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez
fûzõdhetnek.’

A jogi személy jogképessége, a szervezet a
megalakulása és megszûnése közötti fennállásának ideje alatt áll
fenn.

A cégnyilvántartásba vett korlátolt felelõsségû
társaság akkor szûnik meg, amikor az illetékes Cégbíróság, megfelelõ
eljárás keretében a cégnyilvántartásból törli. Mindaddig amíg a törlés
meg nem történik a jogi személy jogképessége fennáll, jogokat és
kötelezettségeket szerezhet, így adott esetben domain delegálás alanya
lehet. Nem kizárt tehát, hogy a végelszámolás, felszámolás alatt álló
cég részére domain név kiadása megtörténjen.

Fontos azonban, hogy az igénylés benyújtásának
idõpontjában képviseletre jogosult személy írja alá a domain igénylést
mivel a jogosulatlan aláírás az igénylés érvénytelenségét eredményezné.
A végelszámolás megkezdését követõen a képviseletre a végelszámoló, azt
megelõzõen pedig a társaság ügyvezetõje jogosult. Mivel az igénylõlap
nem áll a Tanácsadó Testület rendelkezésére nem lehetett az aláíró
jogosultságát vizsgálni, így ez a domain kiadásának elõfeltételeként a
Nyilvántartó illetve a Regisztrátor feladata.

Természetesen célszerû a domain delegálás megtörténte
elõtt arról meggyõzõdni, hogy a kérelem benyújtását követõen, a domain
tényleges delegálásáig a cég törlése megtörtént-e ? Amennyiben ugyanis a
Cégbíróság a céget törölte akkor a jogi személy jogképességének
megszûnése miatt a domain részére már nem delegálható.

Ad. 2./

Az ügyben irányadó
Regisztrációs Szabályzat 13.1. pontja a prioritással rendelkezõ igények
vonatkozásában kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylõ,
mint jogosult számára már lajstromozott védjegyet ismeri el prioritással
rendelkezõ igényként. A hivatkozott szabályzat 14. pontja szerint a
prioritással nem rendelkezõ igények meghirdetésre kerülnek és amennyiben
prioritással rendelkezõ igénylõ nem jelentkezik akkor a delegálás az
eredeti igénylõ javára történik, több igénylõ esetén közöttük igénylésük
idõrendje dönt.

Fentiekbõl kitûnõen a nem lajstromozott
védjegyigények vonatkozásában az igénylõ prioritásos igénnyel nem
rendelkezik, igénylése a nem prioritásos kérelmek sorsát osztja.

A Tanácsadó Testület fölhívja azonban a figyelmet,
hogy a védjegyoltalmat a bejelentés napjára visszaható hatállyal adják
meg, így elõfordulhat, hogy a már megadott domain név használata a
késõbb lajstromozott védjegy jogosultjának jogait sérti. A Tanácsadó
Testület véleménye szerint, ebben az esetben a domain név használata
megvalósíthat védjegybitorlást. Mindenképpen kizárt és jogellenes a
domain használata a védjegy árujegyzékéhez hasonló vagy azonos árukkal,
szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy
önmagában a domain név delegálása nem mentesíti a használókat a
védjegytörvényben foglaltak tiszteletben tartása alól.

A tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület rendelkezésére
álló iratokból csupán az állapítható meg, hogy a MacPal 2000 Kft a
domain név jogosultja, így részére a domain abban az esetben
delegálható, hogy ha a delegálás megtörténtéig a céget –
végelszámolására tekintettel – a cégnyilvántartásból nem törlik.

Ha a céget idõközben törlik, a Tanácsadó Testület
véleménye szerint – mivel az iratokból az állapítható meg, hogy a
domaint mások is igényelték, és igényüket a mai napig nem vonták vissza
– a domain delegálása a következõ igénylõ részére történhet meg, tehát
ha nincs prioritásos igény akkor a domain név delegálása az idõrendi
szabály szerint dönthetõ el.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.