Eseti állásfoglalások

A trustindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2017. (VIII. 21.)
sz. Állásfoglalása

 

A trustindex.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1029/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A trustindex.hu domain név,
az igénylõ Tradewell Bt. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
trustindex.hu domain név delegálását a TRADEWELL Bt.
(„Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Zrt.
(„Panaszos”) nyújtott be határidõben kifogást.

 

Panaszos
elõadta, hogy üzemeltetõje
a hazai internetes piacon meghatározó ‘index.hu’ oldalnak és kiadója a
weboldalon keresztül elérhetõ Index internetes sajtóterméknek. Elõadta továbbá,
hogy az „index” megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett („index”
színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai
lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

Panaszos
kifejtette, hogy a hivatkozott domain név a cégnevéhez és az általa használt
domain nevekhez (index.hu, indexvideo.hu, index2.hu, indexketto.hu)
megtévesztésig hasonlít, illetve a felhasználók részérõl fennáll az összetéveszthetõség
veszélye.

 

A
Panaszos álláspontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve
annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz
fûzõdõ jogát) nem sértheti. Továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja
alapján nem választható és használható olyan domain név, amely használatára
nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Mindezek alapján kérte a
Panaszolt részére történõ domain delegálás megtagadását.

 

Panaszolt
véleménye
szerint az igényelt domain név nem összetéveszthetõ Panaszos által hivatkozott
egyik domain névvel sem. Elõadta azt is, hogy tevékenysége Panaszos
tevékenységétõl teljesen eltérõ lesz, a kifogásolt domain alatt
eladásösztönzési célú, vásárlói elégedettséget mérõ szoftvert fognak
értékesíteni vállalkozásoknak. Panaszolt szerint a „Trust” és az „Index” angol
szavak: az elsõnek „mutató”, a másodiknak pedig „bizalom” a jelentése, melyeknek
együttes használatát véleménye szerint nem lehet korlátozni. Hivatkozott
továbbá Panaszos logójától eltérõ, csillagot ábrázoló saját logójára is.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 a) és c) pontjaiban foglalt
kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain név,
amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy
megtévesztõ. A TT a panaszolti érvekkel egyetértve és saját,
folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva (lásd. pl. bixindex.hu
döntés) az alábbiakra figyelemmel a panaszt megalapozatlannak tartja.

 

A
TT figyelembe vette azt, hogy az „index” több jelentésû, leíró jellegû,
közismert nemzetközi kifejezés, így önmagában megkülönböztetõ képessége
vitatható. A magyar nyelvben széles körben használt szó jelentése mutató; ezen
belül többek között felsõfokú intézmény hallgatóinak leckekönyve; jármû
irányjelzõ. Ezen mutató jelentésben számos szóösszetételben megtalálható a szó (pl.
BUX index, UV-B index, BIX index, glikémiás index, stb.). Mások elzárása attól,
hogy ezt a közszót domain neve elemeként használja, nem lehetséges.

 

A TT szerint a Panaszos hivatkozott védjegye
egy színes, ábrás védjegy a reklámozás, kereskedelmi ügyletek, távközlés,
nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek
áruosztályokban. A hivatkozott védjegyben az „index” kifejezés leíró jellegû
szóelem, az ábrás elemek által hozzáadott vizuális többlet biztosít
megkülönböztetõ képességet a megjelölésnek. A TT megjegyzi továbbá, hogy számos
bejegyzett védjegy létezik, amely az index szót valamilyen formában
tartalmazza, a vitatott domain név szóösszetétele pedig nem szerepel a magyar
nyilvános online védjegyadatbázisokban. A TT megállapítja, hogy a rendelkezésre
álló iratok alapján, a domain vita jelenlegi szakaszában nincs olyan adat,
amely védjegybitorlásra engedne következtetni.

 

A
TT véleménye szerint a vitatott domain név elején szereplõ „trust” többlet
szóelem képes a fonetikai elhatárolhatóságot biztosítani a vitatott domain név
és az index.hu domain név, illetve a fent hivatkozott „index” védjegy és
Panaszos INDEX.HU cégneve tekintetében. Az „index” szóelem leíró volta pedig az
átlagos felhasználó számára az összetéveszthetõség esélyét szintén csökkenti. A
TT kifejti továbbá a bixindex.hu döntésben is már hivatkozottakat, hogy
a magyar nyelv szabályai szerint az összetett kifejezésben az elõtag a
hangsúlyos, amely jelen esetben a „trust” szóelem, a Panaszos védjegyében,
domain és cégnevében szereplõ „index” kifejezés a vitatott domain névnek csak a
hangsúlytalan, második eleme. Az itt kifejtettek a TT véleménye szerint valószínûtlenné
teszik a domain név összetévesztését az internetes felhasználók számára.

 

A
fentiekre tekintettel és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT a
jogellenesség vagy megtévesztés gyanújára vonatkozó panaszt nem találta
megalapozottnak, álláspontja szerint trustindex.hu domain név, a TRADEWELL
Bt.
részére delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. augusztus 21.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.