Eseti állásfoglalások

A total-car.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2003. (X.08.) sz. Állásfoglalása

A total-car.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(634/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 634/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. október 8-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A total-car.hu domain nem delegálható számára. A domain a Totalcar.hu Kft. javára delegálható.

Indokolás:

A 634/2003. sz. ügyben az Interware Rt. regisztrátor a domain igénylõ Totalcar.hu Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

(regisztrátora: Inform Média Kft.) prioritás nélküli igénylése a total-car.hu domain névre vonatkozóan 2003. szeptember 1-én került nyilvántartásba. Az Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft. 2003. 09. 10-én kelt levélben kifogást terjesztett elõ a Domainregisztrációs Szabályzat alapján. Egyúttal 2003. szeptember 12-én a Totalcar.hu Kft. regisztrátora útján prioritás nélkül igényelte is a vitatott domain nevet.

Az Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft. együttesen elõadták, hogy a vitatott domain összetéveszthetõségig hasonlít a totalcar.hu domainhez, amelynek fenntartója az Index HU Rt, jogosultja pedig a Totalcar.hu Kft. A domain alatt jó hírnevû és ismert autós portált üzemeltetnek. Elõadják továbbá, hogy az Index HU Rt. jogosultja a „TOTALCAR” színes, ábrás védjegynek is. Index HU Rt. egyúttal nyilatkozik, hogy a total-car.hu domain Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft-n túl harmadik személy részére történõ delegálása sértené gazdasági érdekeit.

a névhasználatot indokló jogosultságot alátámasztó dokumentumot nem csatolt.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a panaszt, és megállapította, hogy az Index HU Rt. jogosultja a 172.066 színes ábrás védjegynek a 35, 36, 38, 39, 41. osztályokban. A védjegy a TOTALCAR szót és a www.totalcar.hu címet tartalmazza jellegzetes írásmóddal.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást, félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Szabályzat 1.2.1.3. pontja szerint „a domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt meggyõzõdjön arról, hogy a választott név nem szerepel-e a cégjegyzékben, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában, amely a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhetõ”. A Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette, hogy „álláspontja szerint a Vt. [a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény] 12. és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást”. A Tanácsadó Testület hivatkozott Elvi Állásfoglalásában rögzítette, hogy amennyiben a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania.

A védjegyoltalomból fakadó jogok sérelmén túl a Tanácsadó Testület álláspontja szerint valós, és a megtévesztõ jelleg fennálltának körében értékelhetõ panaszos azon állítása, hogy az ismert és népszerû autósportál „totalcar” elnevezéssel ismert.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain delegálása az idõben korábbi igénylõ, számára, és annak az igénylõ általi használata gyaníthatóan jogellenes ill. megtévesztõ volna, ezért az igénylõ által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választható, számára nem delegálható.

Ezután a Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy az idõben következõ igény teljesíthetõ-e. A védjegyjogosult nyilatkozata alapján a Totalcar.hu Kft. igényét nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek, ezért számára delegálhatónak tartja a domaint.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. október 8.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.