Eseti állásfoglalások

A tommix.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó
Testület 09/2003. (IV. 29.) sz. Állásfoglalása

A
„tommix.hu” domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(627/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
627/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2003. április 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A tommix.hu domain számára delegálandó.

 

Indokolás:

 A 627/2003. sz. ügyben a Hungary Network Rt.
regisztrátor a panaszos Henkel Magyarország Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az által benyújtott prioritás nélküli igénylés 2003. február
20-án került nyilvántartásba. A Henkel Magyarország Kft. panaszos 2003. március 5-i dátummal a Domainregisztrációs
Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a Hungary Network Rt. regisztrátornál kifogást
terjesztett elõ, amelyet a regisztrátor rögzített a nyilvántartásban. 2003. március 6-án a panaszos a Hungary
Network Rt. regisztrátoron keresztül a Tanácsadó Testület eljárását igényelte 
A Tanácsadó Testület titkársága 2003. március 12-én levelet intézett igénylõ regisztrátorához, amelyben kérte
az igénylõ tájékoztatását az eljárásról, és kérte, hogy amennyiben a regisztrátor és/vagy az igénylõ véleményezni
kívánja  a panaszt, továbbá ha rendelkezik a véleményét vagy saját
névhasználati jogosultságát alátámasztó dokumentumokkal, akkor küldje meg ezeket is. igénylõ 2003. március 19-én véleményben összegezte
álláspontját.

A Henkel Magyarország Kft.
panaszában elõadta, hogy jogosultja a 127.270 lajstromszámú, TOMI megjelölésû szóvédjegynek. A védjegyek és
földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (1) és (2) bek. b. c. pontja szerint a
védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati
jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal,
illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés
használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A panaszos álláspontja
szerint a tommix megjelölés hasonló a tomi megjelöléshez tekintettel arra, hogy a két „m” illetve egy
„m” betû nem jelent markáns különbséget a két megjelölés között, valamint arra, hogy az „x”
toldalék utalhatna – „a Magyar Szabadalmi Hivatal által már említett, és jó hírnevet élvezõ” TOMI
termékcsalád egy tagjára. Álláspontja szerint a fogyasztók számára a megjelölés igénylõ által történõ használata
megtévesztõ lenne. Mindezek alapján a panaszos szerint „függetlenül az igénylõ által tervezett használattól,
annak körétõl, a tommix megjelölés igénylõ által történõ használata védjegybitorlást valósítana meg a Vt. 27. § (1)
bekezdése alapján”.

A panaszos kifogásához
mellékelte a lajstromkivonat másolatát, a megújításról szóló határozat másolatát, valamint az MSZH M9500949/10
ügyiratszámú határozatát, amelybõl megállapítható, hogy az MSZH az igénylõ kérelmére indított. védjegy törlésére
irányuló eljárásban megállapította, hogy a „TOMI védjegy belföldön jól ismert és jóhírû”.

igénylõ véleményében úgy nyilatkozott, hogy évek óta folytat
lemezlovas tevékenységet különféle szórakoztatóhelyeken, „DJ Tommix” néven. E név már egyfajta
referenciát is jelent számára, így a késõbbiekben szándéka azt „védjegyként is bejegyeztetni”. Jelenleg
tevékenységét egy honlapon, a www.tommix.hu címen kívánja összefoglalni, ezért indította a domain regisztrációját. Igénylõ szerint a Henkel Magyarország Kft. kifogása nem jogos. A Vt. 12. § (1) és (2) b) c) pontját figyelembe véve elmondható, hogy a tommix megjelölés „nem jelent konkurenciát vagy megtévesztést a Tomi védjegyre nézve”. Igénylõ azt „teljesen más gazdasági szektorban” kívánja felhasználni, „így a vásárlóknak még csak lehetõségük sem lesz a két termék összehasonlítására”. Véleménye szerint „a tommix megjelölés már egy jól bejáratott név a lemezlovas szakmában, és még soha senki sem hasonlította össze – még humoros aspektusból sem – a Tomi védjeggyel”. Véleménye az, hogy „a tommix névvel sem a Tomi jó hírnevét, sem jelenlegi gazdasági erõfölényét” nem sérti, és eddig sem sértette, saját nevét nem tartja védjegybitorlásnak. A két név hangzásban sem összetéveszthetõ, mivel a Tomi egy tisztán csengõ, „fonetikailag gördülékeny hangzó – a Tommix pedig (középen a hangsúlyos hosszú „m”, a végén az „x”) kifejezetten a DJ világ allûrjeire építõ hangzásvilág”. Álláspontja szerint tehát a tommix név „sem gazdaságilag, sem tartalmilag, sem hangzásában nem téveszthetõ össze a kiváló Tomi márkanévvel”, ezért kéri a domain számára történõ delegálását.

A Tanácsadó Testület azt
vizsgálta, van-e akadálya az által benyújtott
igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név,
amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a)
jogellenes, vagy

b)
megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c)
megtévesztõ.’

A megjelölés a Tanácsadó
Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a
jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület szerint a Vt. 12. § (2) a) és b)
bekezdésébõl eredõen nem lehet szó jogellenességrõl, hiszen nem azonos megjelölésrõl van szó, ill. az érintett áruk,
szolgáltatások nem azonosak vagy hasonlóak.  A 12. § (2) bek. c) pontja
alapján a védjegyjogosult akkor léphetne fel, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban
engedély nélkül gazdasági tevékenység körében használnak, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez,
és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ
képességét vagy jóhírnevét.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az adott esetben
nem a TOMI védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölésrõl van szó. A Testület az igénylõ álláspontjára helyezkedik,
amennyiben a szó közepén a két mássalhangzó valamint a szó végén szereplõ „x” miatt a tommix megjelölés
írásban, különösen pedig hangzásban karakteresen eltér a tomi megjelöléstõl. Amennyiben a tommix megjelölés
hasonlósága a TOMI védjegyhez mégis fennállna, a Testület akkor sem lát arra utaló jelet, hogy annak használata
sértené vagy tisztességtelenül használná ki a TOMI védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét, amelynek
árujegyzéke a mosószerekre terjed ki. A Testület álláspontja szerint hasonló okokból a megtévesztõ használat
sem gyanítható az igénylõ részérõl.

 

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása számára és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat
rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a domain az igénylõ számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. április 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.