Eseti állásfoglalások

A tisza.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2003. (IX. 24.) sz. Állásfoglalása

A tisza.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(633/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 633/2003. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. ­­­­­szeptember 24-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tisza.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Port Kft. számára kell delegálni.

 

Indokolás:

 

A 633/2003. sz. ügyben a GigaNet Bt. regisztrátor a domain-igénylõ Tisza Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

A Tisza Kft. által a tisza.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritásos igénylés 2003. július 31-én került nyilvántartásba. Ebben az idõpontban a nyilvántartásban már további 3, prioritás nélkül benyújtott igénylés szerepelt a hivatkozott domainre. A Regisztrátor Nyilvántartó számára az igénylõlappal együtt továbbította a Norgay Informatikai Kft. 2003. július 25-i keltezésû taggyûlési jegyzõkönyvét (amely taggyûlés egyik határozatának tárgya a cég elnevezésének Norgay Informatikai Kft-rõl Tisza Informatikai Kft-re (rövidített elnevezés: Tisza Kft.) történõ módosítása), a társasági szerzõdés módosítását valamint az aláírási címpéldányt. A Nyilvántartó a prioritást igazoló végzés hiánya miatt visszaküldte az igényt Regisztrátornak, mire az 2003. augusztus 4-én megküldte a cég elnevezésére és rövidített elnevezésére vonatkozó változások bejegyzésérõl szóló, 2003. augusztus 1-én kelt végzést Nyilvántartó számára. A Nyilvántartó az igényt nem teljesítette arra hivatkozással, hogy a ‘végzés augusztus 1-tõl hatályos’. Az igénylõ ezek után igényelte Regisztrátornál a Tanácsadó Testület eljárását.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1 pontja szerint ‘prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat […].’A Szabályzat 1.3.2. pontja szerint ‘az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.’

A korábban nyilvántartásba vett igénylések teljesítésének megelõzéshez az 1.3.2. pont c) alpontja alapján tehát szükséges volna, hogy a Tisza Kft. által benyújtott igénylés prioritásának alapja a további, nem prioritásos igénylések nyilvántartásba vételét megelõzõ legyen.

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. 28. §-a szerint – egyes, jelen esetben nem releváns kivételekkel  – a bejegyezni kért adat a cégjegyzékbe történõ bejegyzéssel, a bejegyzés napjával válik hatályossá. A Tanácsadó Testület már az akkor hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat kapcsán 2000-ben úgy foglalt állást, hogy ‘prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni’ (1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalás).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság által hozott, a cég elnevezésére vonatkozó változások bejegyzését elrendelõ végzés 2003. augusztus 1-i keltezésû, azaz a cégnek a prioritást megalapozó új elnevezése e naptól hatályos. Így a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján annak teljesítése nem elõzi meg a korábban nyilvántartásba vett igényekét.

Az Igénylõ hivatkozott a Testület a Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.) sz. állásfoglalására, amelyben az megállapította, hogy ha egy ügy „a prioritással kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási szempontból azonos idõszakban benyújtott, az azonos domain névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt, jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala során.” A Testület ezért vizsgálatát a tárgybeli domainre benyújtott többi igényre is kiterjesztve megállapította, hogy azok a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján jogellenesnek, megbotránkozást vagy félelmet keltõnek, vagy megtévesztõnek nem minõsülnek. Mivel a Testület szerint a Tisza Kft. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjában foglalt követelményeknek nem felel meg, az igények teljesítésének megítélésekor a nyilvántartásba vétel idõpontja az irányadó, a tisza.hu domaint ezért az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Port Kft. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. szeptember 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.