Eseti állásfoglalások

A theba.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2006. (VIII. 07.) sz. Állásfoglalása

A theba.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 711/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. augusztus 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A theba.hu domain név nem delegálható prioritásos alapon sem a THÉBA Mûvészeti Szakközépiskola, sem a THÉBA Stúdió-Andor Alapítvány számára. Az általuk benyújtott igénylést nem prioritásosnak kell tekinteni. Több nem prioritásos igénylés közül a legkorábban benyújtottat kell teljesíteni.

 

Indokolás:

 

A THÉBA Mûvészeti Szakközépiskola 2006. május 23-án igényelte a theba.hu domain nevet prioritásos alapon a QwertyNet Kft., mint regisztrátor („Regisztrátor”) útján (igénylõként a regisztrátor tévedésbõl THÉBA Mûszaki Szakközépiskolát jelölt meg). A regisztrátor a prioritás alapjaként védjegyet jelölt meg, amelyet azonban felszólításra sem tudott igazolni a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.2 pontjában megjelölt okiratokkal.

 

A Tanácsadó Testület 2006. június 6-i felszólítására a Théba Mûvészeti Szakközépiskola („Mûvészeti Szakközépiskola”) 2006. június 23-án válaszolt. Válaszához csatolta a THÉBA Stúdió-Andor Alapítvány („Alapítvány”) nyilvántartási adatait, az ezeket igazoló bírósági nyilvántartásbavételt, valamint az iskola mûködési engedélyét. Válaszában elõadta, hogy a THÉBA Mûvészeti Egyetem akkreditációja jelenleg folyamatban van. Elõadta továbbá, hogy az Alapítvány részt vett a „Mûvészet a civil társadalom erõsítéséért” c. pályázaton. A benyújtott pályázat része volt a theba.hu domain név alatt létrehozandó honlap terve is. Sajnálatos módon azonban a pályázat benyújtásával párhuzamosan nem intézkedett a theba.hu domain név igénylésérõl és delegálásáról. A pályázaton támogatást nyert és szerzõdéses kötelezettséget vállalt a honlappal kapcsolatban. Az igénylõ kiemelte, hogy „szerzõdéses kötelezettségünk van a név megvételére a Nemzeti Civil Alappal”.

Az igénylõ a pályázat elnyerésekor kezdeményezte a regisztrációt, és ekkor észlelte, hogy az általa választott domain név delegálása már folyamatban van.

 

A Regisztrátor 2006. július 7-én levelet küldött a nyilvántartóhoz, amelyben elõadta, hogy regisztrációs kérelmet nyújtott be a theba.hu domain névre a THÉBA Mûvészeti Szakközépiskola megbízásából. Elõadta, hogy tévedésbõl jelölte meg a védjegy alapú prioritást. A prioritást továbbra is kéri, azonban nem védjegy alapon, hanem arra hivatkozással, hogy az igénylõ a THEBA név „gyakorlati kizárólagos használója”, továbbá korábban senki nem használta a Mûvészeti Szakközépiskolán és az Alapítványon kívül az elnevezést.

A regisztrátor általános jelleggel felvetette továbbá, hogy a nyilvántartó „folytasson le vizsgálatot abban a kérdésben, hogy lehetséges-e EU pályázatok nyertesei elöl ’lenyúlni’ a domain neveket esetleges belsõ információk alapján”.

 

A TT-nek tehát abban kellett állást foglalnia, hogy tekinthetõ-e a Mûvészeti Szakközépiskola (illetõleg az Alapítvány) igénylése prioritásosnak.

 

A TT megállapítja, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja alapján az igénylés nem alapoz meg prioritást. A hivatkozott pont elsõ fordulata szerint ugyanis prioritást „a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat” alapoz meg. Az igénylõ számára ennek megfelelõen csak kiegészített formában lenne prioritással delegálható a theba karaktersorozat.

 

A TT megjegyzi, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat idézett pontja alapján lehetõség van, hogy bizonyos elemek elhagyásra kerüljenek a bejegyzett teljes vagy rövidített névbõl. Ezek az alábbiak:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölõ név,

iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötõjel,

iv) a szervezet nevében szereplõ olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelõ latin betûs magyar vagy idegen nyelvû megfelelõnek, elhagyható vagy kötõjellel helyettesíthetõ.

 

A TT álláspontja szerint a „mûvészeti szakközépiskola” illetõleg a „Stúdió-Andor Alapítvány” kifejezések nem hagyhatók el a fent idézett fordulat alapján.

 

Tekintettel arra, hogy nem alapoz meg prioritást sem a Mûvészeti Szakközépiskola sem az Alapítvány igénylése, azt — benyújtása dátumával — nem prioritásosnak kell tekinteni. Több nem prioritásos igénylés közül a korábban benyújtottat kell regisztrálni.

 

A TT a regisztrátor felvetésével kapcsolatban, miszerint „prioritást”, azaz védettséget kellene biztosítani az EU pályázatok igénylõi részére, a következõ következtetésre jutott. A TT nem bátorítja és bizonyos esetekben kifejezetten elítéli a domain nevek üzleti célú lefoglalását. A Delegációs Szabályzat is számos követelményt tartalmaz a névválasztással kapcsolatban. Ugyanakkor, nem tartja indokoltnak, hogy egy pályázat benyújtása önmagában prioritást alapozzon meg. Javasolja, hogy hasonló esetekben a pályázat benyújtásával párhuzamosan történjen meg az igénylés, mert utólag egy olyan másik igénylõtõl aki nem prioritásos alapon és egyébként a Delegációs Szabályzatnak megfelelõ módon igényel domain nevet önmagában egy pályázatra vagy az azt követõ sikeres szerzõdéskötésre hivatkozással nem vonható vissza a delegálás.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. augusztus 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.