Eseti állásfoglalások

A tenneco.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 19/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

A tenneco.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A tenneco.hu domain nem adható használatba
,
ill. S számára.

Indokolás:

 

A 396/2000., 397/2000., ill. 398/2000. sz. ügyekben a
Nyilvántartó , ill.
a tenneco.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága
révén kiküldött levelében ezt megelõzõen az igénylõk Regisztrátorát
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti
használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja.
Ez a megadott határidõn belül nem történt meg.

A TENNECO a Tenneco Management Corporation mint
jogosult számára meghatározott áruk körére az MSZH által lajstromozott
védjegy. A TT nem vizsgálta azt, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet
élvez-e.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa alapján
ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható,
hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez –
épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetõsége az Igénylõknek a TT
Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint
gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet
élvezõ védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor
meggyõzõdjék a használat ezen kereteirõl.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása az
igénylõk bármelyike részére gyaníthatóan jogellenes helyzetet
eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az
Igénylõk számára történõ delegálást.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.