Eseti állásfoglalások

A telekom3.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 07/2007. (II. 27.) sz. Állásfoglalása

a telekom3.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(731/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 731/2006. számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. február 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A Kontech Mûszaki Kereskedelmi Szolgáltató Kft által igényelt telekom3.hu domain  az igénylõ részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A Kontech Mûszaki Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 2006. november 1-én prioritás nélkül igényelte a telekom3.hu domain nevet. A Deutsche Telekom AG jogi képviselõje, a Microware Hungary Kft. regisztrátor útján a domain név használatba adása ellen kifogással élt.

 

Kifejtette, hogy jogosultja a 755 707 nemzetközi lajstromszámú TELEKOM szóvédjegynek, amelynek lajstromkivonatát csatolta. Álláspontja szerint, mivel a domain név igénylõje gazdasági társaság, feltételezni lehet az üzleti célú használatot.

 

A védjegyjogosult a védjegy használatára az igénylõnek engedélyt nem adott és a használni kívánt domain név álláspontja szerint összetéveszthetõ, mivel a védjegytõl csupán a szóvédjegy mögé írt 3-as szám tekintetében tér el. A használat valószínûen a védjegy által is oltalmazott telekommunikációval kapcsolatos területen valósulna meg, ezért a felhasználás gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg, illetve a használata a Domain Regisztrációs szabályzat 2.2.2. a.) pontja alapján gyaníthatóan jogellenes.

 

Az igénylõ szolgáltatója, a Dunaweb Internet Kft közlése szerint az üggyel kapcsolatban a Kontech Kft. nem fejtette ki álláspontját.

 

A TELEKOM megjelölés a Deutsche Telekom AG mint jogosult számára lajstromozott védjegy; védjegy amely a TT álláspontja szerint a megjelölés a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában belföldön jó hírnevet élvezõ védjegynek minõsül.

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.).

 

A TT rendelkezésére álló adatok alapján valószínûsíthetõ, hogy az igénylõ gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domaint.

 

A TT véleménye szerint a domain használatával valószínûsíthetõ, hogy védjegybitorlás áll elõ, ezért megalapozottnak tartja panaszt.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a telekom3.hu domain használata az igénylõ részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetõleg c) pontja alapján megtévesztõ lenne, így az a Kontech Kft. részére használatba nem adható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

 

Budapest, 2007. február 27.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.