Eseti állásfoglalások

A tele2.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 75/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A tele2.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt
595/2001. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén
5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület
úgy látja, hogy a tárgybeli domain név
vonatkozásában a Tele2 Magyarország Kft.
igénylése teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A tele2.hu domain név
vonatkozásában 2001. április 25-én , 2001. április 26-án nem prioritásos igénylést, 2001.
május 8-án pedig a Tele2 Magyarország Kft.
prioritásosnak minõsülõ igénylést
nyújtott be. Az igényléseket a
Nyilvántartó 595/2001. ügyszámon terjesztette
a Tanácsadó Testület elé, kérve a
Tanácsadó Testületet, hogy a három
igénylés között a sorrendiséget
döntse el.

A TT a rendelkezésére
álló adatok alapján a következõket
állapította meg: a tele2.hu domain név a
magyarországi hírközlési
szolgáltató piacon 2001. áprilisában
megjelent Tele2 Magyarország Kft. rövidített
cégnevével egyezik meg. A Tele2 az európai
szolgáltatói piacon jól ismert, több
országban jelen lévõ szolgáltatáshoz
kötõdik, mely a www.tele2.com domain néven kívül
nemzeti szintû fõdomain vonatkozásában rendelkezik
névhasználati joggal. A Tele2 Magyarország
Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
cégbírósági bejegyzésére 2001.
május 7. napján került sor, a domain név
megszerzésére irányuló
szándékukat a DataNet felé 2001. május 8.
napján jelentették be. Az igénylõ a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
szerint cégnév alapján prioritással
bíró igénylõnek minõsült.

Korábban – 2001. április 25. és
26 napján – a kérdéses domain név
vonatkozásában már két,
magánszemélyektõl származó, nem
prioritásos igénylés is beérkezett. Az
igénylések benyújtására
közvetlenül azt követõen került sor, hogy a
Budapesti Hírközlési Felügyelet a 3,5 GHz-es
frekvenciasáv használati jogának
elnyerésére vonatkozó árverési
eljárásban részt vevõk megnevezését,
köztük az akkor még elõtársasági
formában mûködõ, 2001. március 02. napján
alapított Tele2 Magyarország Kft.-ét is.

A TT titkársága útján
2001. május 29. napján felhívta a Tele2
Magyarország Kft. figyelmét arra, hogy a Kft.
cégnév alapján prioritással
bíró igénylése
beérkezésének idõpontjában már
két, ugyanazon domain név vonatkozásában
prioritással nem bíró igénylés
érkezett be, a Tele2 Magyarország Kft.
igényének elbírálása – miután
az késõbb került benyújtásra – nem elõzheti
meg a nem prioritásos igények
elbírálását. Felhívta azonban a Tele2
Magyarország Kft. figyelmét arra is, hogy amennyiben az
idõrendben elõbb érkezett igénylések
névválasztását a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvekbe ütközõnek találja, úgy –
indokolás elõterjesztésével – a TT
állásfoglalását kérheti. A Tele2 Kft.
jogi képviselõje útján formális
kifogását 2001. június 1. napján
terjesztette elõ, az ügy a TT elõtt bejelentésre 2001.
június 20. napján tartott ülésén
került.

Kifogásában a Tele2 Kft. jogi
képviselõje arra hivatkozott, hogy a két
magánszemély által benyújtott
igénylés – bár idõrendi sorrendben megelõzte a Kft.
igénylését – a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 3.2 pontjába
ütközik, jogellenes és megtévesztõ
névhasználatot idézne elõ, s ezért nem
teljesíthetõ.

A TT elõször azt vizsgálta, hogy a
két magánszemély igénylõ általi
névhasználat a megtévesztéssel kapcsolatos
tilalomba ütközhet-e. A TT A Delegációs
és Regisztrációs Szabályzat szerinti
prioritásos igények és a jogszabály
alapján gyakorolható kizárólagos
elsõbbségi jogok ütközésérõl és a
megtévesztõ domain név igénylés
teljesítésének tilalma
tárgyában
hozott 6/2000. (V.24.) Elvi
Állásfoglalásában már kifejtette:
‘A Ptk. 210. § általános jelleggel tartalmazza a
szerzõdés kapcsolatokban a tévedés,
megtévesztés fogalmát. A Polgári
Törvénykönyv értelmezésében
megtévesztés alatt olyan szándékos
magatartást értünk, melynek célja más
tévedésbe ejtése. A domain delegációs
és regisztrációs jogviszonyban a
megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a
formájával találkozunk, bár
természetesen ennek lehetõsége sem kizárt. A
megtévesztés e körben a választott
névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet
igénylõ személlyel, szervezettel hozható
összefüggésbe, azaz az Internet
használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a
domain név és annak mögöttes
jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy
azonosítható szolgáltatás, áru,
személy, személyösszesség,
gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet,
intézmény stb.) egymással közvetlen
összefüggésbe hozható, a domain név alatt
azt a szolgáltatást, árut, személyt,
személyösszességet, gazdálkodó
szervezetet, társadalmi szervezetet, intézményt,
illetve a nevével, tevékenységével
kapcsolatos információt találhatnak.’
A TT
álláspontja szerint a megtévesztés
versenyjogi tilalmának alkalmazási feltétele, hogy
a választott név az üzleti
közismertségnek azt a fokát érje el, amikor a
nevet és valamely szolgáltatást a
nagyközönség vagy az üzleti élet szereplõi
közvetlen összefüggésbe hozhatnak
egymással. Azt a tele2 Magyarország Kft. jogi
képviselõje is elismerte kifogásában, hogy 2001.
április 24-ét megelõzõen a cég magyarországi
jelenléte a nyilvánosság számára
teljesen ismeretlen volt, semmilyen olyan tevékenységet
nem végzett, aminek eredményeként bárki
által is megismerhetõ lett volna. Ez alapján a versenyjogi
alapú jogszabályi elsõbbségre – mely a piaci
versenytársakat egymással szemben illeti meg – nem tarthat
igényt.

 

A két magánszemély
igénylése azonban – a TT számos alkalommal
kifejezett és állásfoglalásaiban
következetesen képviselt álláspontja szerint –
jogellenesnek, s ezért nem teljesíthetõnek
minõsül.

A már hivatkozott 6/2000. (V.24.) Elvi
Állásfoglalásban – a hatályos
általános szerzõdési feltételeket
értelmezve – a TT ezt is kifejtette:

‘2.3 A Szabályzat 5.1 pontja a
névválasztás szabadságának
deklarált általános jogosultságát
maga is korlátozza, akként, hogy azt a ‘szabályzat
keretei között’ teszi megengedhetõvé. A
Szabályzat tehát – jogszerûen – tartalmazhat olyan
megkötéseket, melyek a domain regisztrációs
és delegációs jogviszonyban – anyagi jogi
elõírásokra vissza vezethetõen – tilalmakként
jelennek meg.

Az 5.6 pont a), b), c) pontokban felsorolt esetekben
a névválasztás speciális akadályait
rögzíti a Szabályzat. Egyben kijelöli a
konfliktus feloldásának módját is: az
Igénylõnek ilyen esetben másik nevet kell
választania. Ez a rendelkezés magában foglalja,
hogy az igényelt domain név az 5.6 pontba ütközõ
Igénylés esetében nem regisztrálható
és nem delegálható.’

A TT A gyaníthatóan
megtévesztõ vagy jogellenes névigénylések
elutasíthatósága
tárgyában
született a 8/2000. (VIII. 9.) Elvi
Állásfoglalása szerint:

‘3.2 A domain delegációs és
regisztrációs jogviszony polgári jogi jogviszony,
melynek alakítására a felek jelentõs
szerzõdési szabadsággal rendelkeznek, ugyanakkor a
polgári jog kötelezõ (kogens) elõírásainak, a
polgári jogi alapelveknek érvényesülniük
kell. A joggyakorlás korlátjaként a
törvény (Ptk. 2.§ /2/) a társadalmi
rendeltetésnek megfelelõség
követelményét
állítja
(rendeltetésszerû joggyakorlás), és magával
a joggyakorlással szemben a jóhiszemûség
és a tisztesség követelményét
állítja zsinórmértékül (Ptk. 4.
§ /1/). A Tanácsadó Testület úgy véli,
hogy valamely elnevezés, név, szó domain
névkénti használata vonatkozásában a
használatba adásról rendelkezõ szerzõdés
ezen alapkövetelményekkel ellentétes nem lehet.’

Az adott esetben a TT a
magánszemélyek részérõl
gyaníthatónak és
megállapíthatónak tartja a joggal való
visszaélés tilalmába ütközõ, így a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
3.2 pontjába ütközõ igénylõi
eljárást. Igénybejelentésükre annak
másnapján, illetõleg az ezt követõ napon került
sor, hogy a Tele2 Magyarország Kft. a magyar
médiaszolgáltatói piacon való
megjelenési szándéka ismertté vált. A
korábban ismeretlen elnevezés domain
névkénti regisztrálását alapos okkal
feltételezhetõen a két magánszemély ennek
ismeretében kérte. Részükrõl a
jóhiszemûség és a tisztesség alapvetõ
eljárási követelményébe
ütközõ magatartás megállapítható,
a jogellenesség és a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 3.2 pontja szerinti kategorikus
névválasztási tilalom pedig beáll.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.