Eseti állásfoglalások

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2006. (XI. 13.) sz. Állásfoglalása

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(717/2006, 718/2006 és 719/2006  sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) elõtt a 717/2006, 718/2006 és 719/2006  számon bejelentett panaszokat a TT a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. november 13-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domain nevek kérelmezõ számára nem delegálhatók. 

 

Indokolás:

 

A fenti domainek delegálását kérelmezõ 2006. augusztus 26-án igényelte az 1B Telekom Kft. regisztrátoron keresztül, prioritás nélkül. Az igényléseket a tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG, a mol-web ügyben a MOL Nyrt. (a Microware Hungary Kft. regisztrátor útján), a tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (az 1B Telekom Kft. regisztrátoron keresztül) küldte a TT elé – mindhárom esetben az erre elõírt határidõben.

 

A tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG kifogását arra alapozta, hogy a bejelentõ „a domén használatával vélhetõen védjegybitorlást követne el, továbbá a doménnév vélhetõen megtévesztené a fogyasztókat”, ezért az a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján a bejelentõ által nem választható. A Deutsche Telekom AG hozzátette továbbá, hogy kérelmezõ a fenti igénylésekkel azonos napon további, „bejegyzett védjegyekre épülõ” domain nevek delegálását is kérte, ami a panaszos álláspontja szerint rosszhiszemûségét valószínûsíti.

 

A mol-web ügyben a MOL Nyrt. kifogása tartalmilag egyezõ érveken alapul.  

 

A tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. kifogását a „TESCO” kereskedelmi név széleskörû ismertségére és jó hírnevére alapozta, valamint arra, hogy ezért az igénylés megtévesztõ és gyaníthatóan jogellenes.

 

kérelmezõ a vonatkozó válaszirataiban arra hivatkozott, hogy az általa delegálni kért domain nevek (a) az adott formában nem állnak védjegyoltalom alatt, (b) internetes keresõszolgáltatással az adott formában nem találhatók (kivéve egy, a T-Online szolgáltatással kapcsolatos találatot) és (c) betû szerint tételesen összehasonlítva a panaszosok által hivatkozott kereskedelmi nevekkel, azoktól eltérõek. Kiemelte továbbá, hogy a kért domain nevekhez hasonló jellegû upc-web.hu domain név igénylésével kapcsolatban annak jogosultja nem emelt kifogást.

 

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A TT álláspontja szerint mindhárom fenti domain név elõtagja egy-egy Magyarországon közismert kereskedelmi név, amely nevek egyúttal jó hírnevet élvezõ szóvédjegyek is. A TT hozzáteszi, hogy a tcom-web.hu ügyben adott esetben csekély jelentõségû a delegálni kért domain név elõtagjának írásmódja és a T-Com név közötti eltérés. A delegálni kért nevek „-web” utótagja a TT véleménye szerint a domain nevek esetében kevésbé hangsúlyos, mert az éppen az internetes (webes) megjelenésre vonatkozó és szokásos utalás. Továbbá, a domain név egyik elsõdleges funkciója az ilyen webes megjelenés azonosításának és hozzáférhetõségének biztosítása – jogszerûen és megtévesztés nélkül.

 

Az igénylõ által felhozott ellenérvekkel kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy

(a) a védjegyoltalom nem kizárólag a szó szerint egyezõ, hanem a hasonló megjelölésekre, kifejezésekre is kiterjed – jó hírnevû védjegyeknél a védjegylajstromozáskor megjelölt áruosztályokon túlmenõen is;

(b) a tervezett domain névre vonatkozó szó szerinti internetes keresés nem ad valós képet az adott kifejezés használatáról, ismertségérõl;

(c) a vitatott kifejezések betû szerinti, tételes statisztikai összehasonlítása önmagában alkalmatlan az összetéveszthetõség megítélésére;

(d) önmagában az a tény, hogy egy adott jogosult nem lépett fel egy hasonló jellegû domain delegálásakor, nem igazolja az adott domain név használatának szabályszerûségét és különösen nem jelenti akadályát más jogosultak fellépésének hasonló ügyekben.

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint a tárgybani domain nevek kérelmezõ számára nem delegálhatók, mert azok általa történõ használata gyaníthatóan jogellenes és egyúttal megtévesztõ lenne.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. november 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.