Eseti állásfoglalások

A taxiplus3.hu és a taxiplusz3.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 08/2013 (V. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A taxiplus3.hu és a taxiplusz3.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(937/2013 és 938/2013 sz. ügyek)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A taxiplus3.hu és a taxiplusz3.hu domain nevek nem delegálhatók igénylõ számára. A fenti domain nevek Taxi Plus Hungary Kft. részére történõ delegálásának nincs jogi akadálya.

 

 

Indokolás

 

 

A taxiplus3.hu domain nevet magánszemély igényelte 2013. március 11-én (937/2013 sz. ügy). A taxiplusz3.hu domain nevet ugyanazon a napon szintén magánszemély („Igénylõ”) igényelte.

 

Az igénylések ellen közös kifogást nyújtott be határidõn belül a TAXI PLUS Hungary Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Fogarasi út 145/A) („Panaszos”).

 

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy 2010 óta mûködõ szolgáltatása „TAXIPLUS” kereskedelmi néven széles körben ismert. Az elnevezést egyrészt a cégnév védi, másrészt M1002095 ‘lajstromszámon’ 2010 7.7 óta színes ábrás védjegy domináns elemeként is védelmet élvez. Álláspontja szerint nemcsak a Polgári Törvénykönyvbe és a Védjegytörvénybe ütközne a delegálás teljesítése, hanem a kereskedelmi névre tekintettel egyúttal megtévesztõ is lenne. Elõadta továbbá, hogy engedélyével került delegálásra a taxiplus.hu domain név is, amelyet saját szolgáltatása érdekében használ. A Panaszos mindkét nevet saját maga részére is kérte delegálni.

 

 

Az Igénylõ magánszemély helyett a bejegyzés alatt álló Plus 3 Europe Zrt. képviselõje, Papp László vezérigazgató válaszolt, szintén közös levélben. Elõadta, hogy „Plus3 Taxi” kereskedelmi névvel kíván vállalkozást indítani a „közeljövõben”. Kifejtette, hogy szerinte az általa választott név számottevõen különbözik a Panaszos kereskedelmi nevétõl, és érveivel cáfolta a Panaszos kifogásában foglaltakat. Álláspontja szerint a plus3 illetõleg a plusz3 toldatok kizárják a „félreértéseket”, és mivel szóvédjegye nincs a panaszosnak, így az igénylés nem ütközhet a Vt. rendelkezéseibe sem.

 

Az Igénylõ, a Panaszos azonosságára, továbbá arra tekintettel, hogy a két igényelt domain név között mindössze egy betû az eltérés, a TT a panaszokat összevonta, és közös állásfoglalásban határozott róluk.

 

A TT elsõként azt a jogi helyzetet értékelte, hogy az igénylõ személye és a panaszra reagáló, bejegyzés alatt álló társaság nem azonos, és semmilyen iratból, meghatalmazásból nem derül ki a felek közötti kapcsolat. A TT ennek megfelelõen úgy értékelte, hogy az igénylõ nem terjesztett elõ érdemi védekezést, és döntését a rendelkezésre álló, továbbá a nyilvánosan elérhetõ adatbázisokból származó információk alapján döntött.

 

Az igénylésre válaszoló Plus 3 Europe bejegyzés alatt álló társaság érveit a TT nem fogadta el, tekintettel arra, hogy a személyszállító szolgáltatás engedélyhez kötött tevékenység, így semmilyen relevanciája nincs annak, hogy az Igénylõhöz jogilag nem kapcsolódó társaság a „közeljövõben” milyen szolgáltatást tervez. A TT e tekintetben külön hangsúlyozza, hogy nem foglal állást azokban a kereskedelmi- és versenyjogi vitákban, amelyek eldöntése bírósági hatáskörbe tartozik, döntésében kizárólag azt vizsgálta, hogy az Igénylõ (magánszemély) részére delegálható-e olyan domain név, amely egy számjegyben illetõleg egy betûben különbözik egy kereskedelmi névtõl.

 

Bár a Panaszos az 1997. évi XI. védjegytörvény (Vt.), valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) névhasználathoz fûzõdõ személyiségi jogi rendelkezésére hivatkozott, a TT figyelembe vette a 1996. évi LVII. versenytörvény jellegbitorlásra vonatkozó rendelkezéseit is. A Tanácsadó Testület eljárása során a domain név jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

 

A TT állandó gyakorlatának megfelelõen megállapította, hogy önmagában a cégnév védelme (névkizárólagosság) kiterjed azokra a domain nevekre is, amelyek minimális mértékben, megkülönböztetõ jelentéstartalom nélkül kapcsolódnak a névhez. Ebbe a kategóriába tartoznak az eltérõ helyesírású vagy kiejtésû alakok, az elütések, továbbá azok a kiterjesztések is, amelyek nem változtatják meg nyelvi leleménnyel az alapkifejezés értelmét.

 

Jelen esetben a Panaszos nemcsak azt igazolta, hogy bejegyzett cégneve a „taxiplus” kifejezés, hanem azt is, hogy kereskedelmi névként használja a színes ábrás védjegy domináns elemét. Ugyancsak kereskedelmi tevékenysége elõmozdításával használja a kifejezést domain névként is ( http://www.taxiplus.hu/ ).

 

Az Igénylõ nem terjesztett elõ olyan érvet vagy információt, amelybõl azt lehetne vélelmezni, hogy magánszemélyként, magáncélra kívánja használni a domain nevet. Éppen ellenkezõleg, a válaszoló, bejegyzés alatt álló gazdasági társaság egyértelmûen arról nyilatkozott, hogy az igénylõvel azonos szolgáltatásként kívánja használni a domain nevet.

 

A TT szerint a fenti körülmény utal arra, hogy amennyiben bejegyzésre kerül a válaszlevelet küldõ társaság, továbbá amennyiben valóban beindítja a szolgáltatását, a megtévesztõ jelleg egyértelmûen megállapítható lenne. A jelen esetben azonban még ezekben a kérdésekben a TT szerint nem volt szükséges állást foglalni, hanem önmagában a névkizárólagosság és a védjegyoltalom védelme miatt sem delegálhatók más személy számára az igényelt domain nevek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.