Eseti állásfoglalások

A takaritas.hu és az offshore.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 2/2000. (V. 31.)
Állásfoglalása

A takaritas.hu és az offshore.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 305/2000. és 306/2000.
ügyszámon iktatott, az offshore.hu takaritas.hu domain név tárgyában
bejelentett Panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. május
31.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a
korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket – az új
szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek elõtt, érdemben – a régi
szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

Indokolás:

1. A SEYCHELL szigetek tiszteletbeli
konzuljának a régi szabályzat szerinti igénylése regisztrátori hiba
miatt a márciusi sorsoláson vett részt, ahol a domaint az M.A.Média Bt
nyerte. a TT-hez fordult, hogy a regisztrátori hiba a domain
igénylõt ne sújtsa, és részére adják ki a korábbi szabályzat szerint
igényelt offshore.hu domaint.

Az M.A Média Bt. véleménye szerint a korábbi
szabályzat alapján benyújtott igényekre most már nem lehet prioritási
igényt alapítani, így kéri, hogy a sorsoláson megnyert domaint
megtarthassa.

A Tanácsadó Testület ülésén megjelent ISZT
képviselõje korábban arról tájékoztatta a Tanácsadó Testületet, hogy
nincs a folyamatban lévõ olyan ügy, amely 2000. március 1. elõtt
hatályban volt szabályzat rendelkezései szerint bírálandó el.

A TT elé ettõl függetlenül számos olyan ügy kerül,
amely a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozik és amelyet
az illetékes regisztrátor valamilyen oknál fogva nem zárt le, nem
intézett el, illetve tévesen kezelt.

Az ilyen ügyekkel kapcsolatban a TT állásfoglalása
az, hogy, azon domain nevek vonatkozásában az új szabályzat
alkalmazására nincsen lehetõség, amelyeket a korábbi szabályzat alapján
kell elbírálni. Mindaddig, amíg nincs eldöntve, hogy a korábbi
szabályzat alapján megilleti-e az igénylõt a prioritás, illetve a régi
szabályzat szerint igénye hogyan bírálandó el, teljesíthetõ-e, addig az
új szabályzat rendelkezései az adott domain vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.

Az új szabályzati rendelkezések kizárólag a 2000.
március 1. után beadott kérelmekre alkalmazhatók, illetve az olyan
igények tekintetében, amely a regisztrációs szabályzat életbelépését
megelõzõen adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új szabályzat
rendelkezései szerint legyenek elbírálandóak. Az ilyen igények beadása
az új regisztrációs szabályzat hatályba lépése elõtt, de már az új
regisztrációs adatlapokon történt.

Jelen ügyben a TT álláspontja az, hogy a korábbi
regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényt, az új szabályzat
hatálya alá tartozó kérelmek elõtt érdemben – a régi szabályzat
rendelkezései szerint – el kell bírálni.

Ugyanarra a domainra vonatkozó, az új szabályzat
alapján benyújtott igény mindaddig nem bírálható el, amíg valamilyen
oknál fogva a korábbi szabályzat alapján igényelt domain nevet az
igénylõtõl vissza nem vonják, vagy annak használatáról a jogosult le nem
mond.

Jelen esetben tehát a korábbi regisztrációs
szabályzat alapján idõbeli elsõbbséggel rendelkezõ igénylõ igénye
megelõzi az utóbb benyújtott, prioritással nem rendelkezõ, az új
regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket.

2.

A Galambos és Kalmár Bt szabályos a régi
szabályzat szerinti, a takaritás.hu domain névre benyújtott igénylése
regisztrátori hiba miatt nem került megküldésre. A cég panaszában
kifogásolta, hogy a márciusi sorsoláson a domaint más igénylõ nyerte. A
panaszos csatolta a ‘takarítás’ címû idõszaki lap engedélyét, amelyet
még 2000. február 11-én kapott meg.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a korábbi
regisztrációs szabályzat szerinti igény érdemi elbirálásáig, az új
szabályzat szerinti eljárásra nem kerülhet sor. A regisztrátor köteles a
régi szabályzat szerint prioritással rendelkezõ igényt teljesíteni.

Az indoklás egyebekben megegyezik a 305/2000-es ügy
indoklásával.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.