Eseti állásfoglalások

A takarekszovetkezetek.hu és a takarekszovetkezet.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 73/2000. (XII. 28.)
Állásfoglalása

A takarekszovetkezetek.hu és a
takarekszovetkezet.hu domain nevek regisztrációjával

kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 585/2000. és 586/2000.
ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2000. december 28-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domainnév egyik igénylõ részére sem
adható használatba.

Indokolás:

 

A Nyilvántartó 585/2000. ügyszám alatt a Kendahl
Consulting Tanácsadó Kft. (regisztrátora: Integrity Kft.) a
takarekszovetkezet.hu, 586/2000. ügyszám alatt az M11 Invest
Ingatlanközvetítõ és Ingatlanhasznosító Kft. (regisztrátora: Integrity
Kft.) a takarekszovetkezetek.hu domainnevekre vonatkozó igénylését
terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága a döntést
megelõzõen mindkét esetben felkérte a Regisztrátort, hogy (miután
takarékszövetkezetnek a rendelkezésre álló adatok szerint egyik igénylõ
sem minõsül) a névhasználati jogosultságot igazolja. Erre a
rendelkezésre álló határidõn belül nem került sor.

A Tanácsadó Testület 105/2000. ügy kapcsán hozott
korábbi döntését értelmezve, a Regisztrátor kérésére korábbiakban az
alábbiakkal egészítette ki:

‘Az 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 199. § /1/
bekezdésének szövege a következõ: ‘199. § (1) Cégnevében, hirdetésében
vagy bármilyen más módon a ‘hitelintézet’, ‘bank’, ‘takarék’,
‘takarékszövetkezet’ vagy ‘hitelszövetkezet’ elnevezést, e fogalmak
összetételeit, jelzõs alakját, továbbá rokonértelmû, vagy idegen nyelvû
megfelelõjét csak a törvényben elõírtaknak megfelelõen engedélyezett
hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. E korlátozások nem
vonatkoznak az MNB-re, továbbá a pénzügyi intézmények szakmai és
érdekképviseleti szervezeteire, valamint az e törvény hatálybalépése
elõtt alapított és engedélyezett hitelintézetekre.’ A törvényhely
szövegébõl egyértelmûen kitûnik, hogy a fenti megnevezések, a megfelelõ
engedéllyel nem rendelkezõ szervezetek részére nem adhatók ki, ezeket a
megnevezéseket csak engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet
használhatja. Természetesen a jogosultság igazolását ez esetben is meg
kell követelni. A Tanácsadó Testület 3/2000. (V.10.) Elvi
Állásfoglalásából azonban az a vélemény is kitûnik, hogy ‘Ha az igényelt
domain név indokolatlan kizárólagosságot sugall – pl.: foglalkozási
ágra, hivatásra, szervezeti formára stb. vonatkozóan- akkor az igényt,
mint megtévesztõt a Regisztrátor, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja
alapján jogosult elutasítani.’ illetve ‘ hogy az indokolatlan
névkizárólagosságot sugalló megnevezések akkor is megtévesztõek
lehetnek, ha az igénylõ az adott megnevezés fogalomkörébe tartozik.’

A TT álláspontja, – amely a konkrét ügyben eseti
állásfoglalásnak tekintendõ -, hogy a takarékszövetkezet’ vagy
‘hitelszövetkezet’ elnevezést csak a törvényben elõírtaknak megfelelõen
engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet használhatja. A
jogosultság sem zárja ki azonban, hogy ha az elnevezést mint domaint
igényli engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet, a Regisztrátor a
megtévesztés lehetõségét megállapítsa. A TT véleménye szerint a
hivatkozott kifejezések megszerzése és használata olyan látszatot
kelthet mintha az elnevezésre egyébként jogosult igénylõn kivül más
engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet (takarékszövetkezet) nem
létezne, indokolatlan kizárólagosságot sugall, ezért mivel a
megtévesztés lehetõsége még ez esetben is fennáll igy a TT ezen
elnevezések kiadását nem javasolja.’

A fentebb kifejtetteket a TT jelen esetben is
mindkét eset vonatkozásában irányadónak tartja. Miután a névhasználati
jogosultság igazolásra nem került, a szerzõdéskötést mindkét igény
vonatkozásában meg kell tagadni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.