Eseti állásfoglalások

A takacsgsm.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2009. (III. 20.) sz. Állásfoglalása

A takacsgsm.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(787/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 787/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. március 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 5 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A domain név a Gsm Takács Kft részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

A takacsgsm.hu domain név iránt az XXL GSM Bt 2008. december 16. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Gsm Takács Kft panasszal élt, kérte az igény elutasítását és a domain, anyagi feltételek teljesítése melletti, saját használatára történõ kiadását.

 

Kifogásában a Gsm Takács Kft elõadta, hogy az XXL Gsm Bt részérõl történõ regisztrációt jogsértõ domain név választásnak tartja. Hivatkozott bejegyzett cégnevére, amelynek bizonyítására becsatolta a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által kiadott változásbejegyzési végzést. Jelezte, hogy cégük 2006. júniusában indította el www.gsmtakacs.hu webáruházát, amely a mai napig mûködik, és profilja a mobiltelefonok, pda, pna termékek értékesítése.

 

Elõadása szerint az XXL Gsm Bt által mûködtetett www.xxlgsm.hu webáruház szintén mobiltelefonok, pda, pna termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Kérése indoklására a panaszos a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.3.5. és 2.3.5. pontjaira hivatkozott:

 

„2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerû-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhetõ, egyértelmûen jogsértõ domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti, vagy visszavonja.

2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerõs bírósági döntéseket perbenállása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelõsségre a vitát lezáró döntés (a Tanácsadó Testület illetve az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése), jogerõs határozat, vagy az elõzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.”

 

Az igénylõ, az ISZT Jogi Tanácsadó Testület Titkársága általi megkeresésre, kérelme indokait, a panasszal kapcsolatos álláspontját nem adta meg.

 

 

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során, a rendelkezésre álló adatokból azt állapította meg, hogy a felek egyikét sem illeti a domain név vonatkozásában prioritás. A továbbiakban – a panaszos által megadott szabályzati rendelkezéseken túl – azt vizsgálta, van-e akadálya az XXL Gsm Bt által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

 

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

 

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A panaszos által elõadottak, az interneten bárki által hozzáférhetõ cégadatok (http://www.e-cegjegyzek.hu), mely szerint a két cég tevékenységi köre részben fedi egymást, illetve az ügyben hivatkozott web oldalak megtekintése alapján a TT valósnak fogadta el, hogy az igénylõ és a panaszos azonos piacon és üzletkörben tevékenykedik, így egymásnak versenytársai.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint, a jelen esetben az egyik versenytárs, a konkurense cég-, illetve kereskedelmi neve tagjainak felcserélése útján képzett domain nevet igényel, amelynek gazdasági célú használata vagy a versenytárs elzárásának szándéka ezen domain használatától alaposan feltehetõ. Ezt támasztja alá, hogy a versenytárs üzleti életben használt nevével nagyfokú hasonlóságot mutató domain használatba vételével kapcsolatos szándékáról, kérelme indokairól az igénylõ nem nyújtott felvilágosítást.

 

A TT álláspontja szerint, a tárgybeli domain igénylõ által kért delegálása a Tpvt fent hivatkozott szabályaiba ütközik tehát jogsértõ, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ, megtévesztõ névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû, azaz a jogsérelemre csak lehetõséget teremt. Az igénylés emiatt sérti a tisztességes verseny szabályait, illetve a nagyfokú hasonlóság miatt az összetéveszthetõség lehetõsége is fennáll, emiatt a domain jövõbeni használatának megtévesztõ jellege is vélelmezhetõ.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta teljesíthetõnek, a domain véleménye szerint a Gsm Takács Kft részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 5 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. március 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.