Eseti állásfoglalások

A t-pontok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  09/2005. (VII. 21.) sz. Állásfoglalása

A t-pontok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(675/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 675/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. július 21-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A t-pontok.hu domain név számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

2005. május 25-én igényelte a t-pontok.hu domain nevet. Az igénylést a Deutsche Telekom AG németországi cég kifogása alapján a Compagnon Bt. regisztrátor küldte a TT elé.

 

A Deutsche Telekom AG kifogásait az alábbiakra alapozta. Nyilatkozatában elõadta, hogy a domain névként igényelt kifejezések megtévesztõen hasonlítanak a társaság részére bejegyzett 002539211 számú „T-Point” illetve 001843796 számú „T-Punkt” közösségi védjegyekre. A domain név igénylése véleménye szerint rosszhiszemûen történt, sérti a Deutsche Telekom AG védjegyjogait és üzleti érdekeit, amennyiben megtéveszti a magyar fogyasztókat a szolgáltatás nyújtójának személyét illetõen. Az eltérõ nyelvû szavak hasonlósága körében hivatkozott a Fõvárosi Bíróság (részben) azonos tárgyú kedvezõ ítéleteire. Állításainak igazolására a hivatkozott közösségi védjegyek lenyomatát csatolta. A domain delegálását nem kérte.

 

Kérelmezõ nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy a t-pontok megjelölés nem szerepel a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett védjegylajstromban. Elõadta, hogy a domain nevet térképészeti, tájékozódási-pontokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni, így tervezett tevékenysége eltér a panaszos tevékenységétõl. Kifejtette, hogy azért választotta a t-pontok megnevezést, mert a honlappal kapcsolatos ékezetes karaktereket tartalmazó nevek teljes hosszúságban történõ regisztrációja több formátum levédését tenné szükségessé (kötõjeles, kötõjel nélküli változat). Hivatkozott továbbá a TT 05/2004 (V.19.), 10/2004 (VIII.27.) valamint 20/2004 (X.28.) számú állásfoglalásaira. Kérelmezõ a domain név delegálása iránti kérelmét változatlanul fenntartotta.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, és ugyancsak nem tekinthetõ megtévesztõnek. Ennek megítélésében a Tanácsadó Testület az igénylõ nyilatkozatára hagyatkozik, amely szerint a delegált nevet térképészeti, tájékozódási-pontokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni. Megállapítható az is, hogy igénylõ nem versenytársa panaszosnak.

 

A panaszos Deutsche Telekom AG érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik a vitatott domain egyes számú változatának német és angol nyelvû megfelelõire. A Tanácsadó Testület a jogellenességet elsõsorban a Védjegytörvény szempontjából vizsgálta. A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a T-Point és a T-Punkt védjegyek Magyarországon jó hírnevûnek tekinthetõk-e, illetve árujegyzékük összetéveszthetõ-e az igénylõ tervezett szolgáltatásával. E vonatkozásban nem állapított meg a Tanácsadó Testület jogellenességet. Mint azt a Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalása 2.4. pontja és a WIPO Védjegyjogi Állandó Bizottságában kidolgozott egyezménytervezet (SCT/4/4) 6. cikke kifejti, annak megállapításához, hogy a domain használata védjegybitorlást valósít-e meg, azt kell figyelembe venni, hogy a domain használata kereskedelmi, üzleti hatással jár-e. Kérelmezõ nyilatkozata alapján nem várható, hogy a domain név használata gazdasági tevékenységgel összefüggésben történik, így a védjegyjog szabályai a jogellenesség valószínûsítésére nem alkalmazhatók.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt. Mindamellett, felhívja a regisztrátort, tájékoztassa igénylõt arról, hogy az igényelt domain gazdasági tevékenység körében való használata (a védjegyek árujegyzékét is figyelembe véve), beleértve a domain eladásra való felkínálását, védjegybitorlást valósíthat meg, és így a delegálás visszavonásával járhat.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. július 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.