Eseti állásfoglalások

A t-onlany.hu, te-online.hu, tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teemobil.hu, teeonline.hu, temobil.hu, teonline.hu, ton-line.hu valamint tonlany.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  12/2006. (VII. 10.) sz. Állásfoglalása

A t-onlany.hu, te-online.hu, tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teemobil.hu, teeonline.hu, temobil.hu, teonline.hu, ton-line.hu valamint tonlany.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 692/2006, 693/2006, 694/2006, 695/2006, 696/2006, 697/2006, 698/2006, 699/2006, 700/2006, 701/2006, 702/2006, 703/2006, 704/2006, 705/2006 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. július 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmezõ számára nem delegálhatók. A tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu domain nevek  számára delegálandók. 

Indokolás:

 A felsorolt domainek delegálását kérelmezõ 2006. áprilisában igényelte, prioritás nélkül. Az igényléseket a Deutsche Telekom AG kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

A Deutsche Telekom AG kifogásait valamennyi esetben az alábbiakra alapozta. Álláspontja szerint a felsorolt domain nevek az összetéveszthetõségig hasonlóak a kifogást tevõ tulajdonában lévõ 650.171 lajstromszámú nemzetközi, valamint 000214528 lajstromszámú közösségi T-ONLINE szóvédjegyekhez, továbbá a 680.034 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi, valamint 000485441 számú közösségi T-MOBILE szóvédjegyekhez. Ezáltal azok, véleménye szerint alkalmasak arra, hogy a fogyasztókat a szolgáltatást nyújtó személye tekintetében megtévesszék. A domain nevek használata ezért védjegybitorlásnak minõsül. Megjegyezte továbbá, hogy nézete szerint kérelmezõ rosszhiszemûségét igyekezett palástolni a számos regisztrálni kívánt domain név között szereplõ „tee”, illetve „tea” elõtagú, valamint „tonlany” és t-onlany”nevekkel. 

A domain nevek kérelmezõk részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2, valamint a Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján kérte.

Védjegyjogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

A kérelmezõ nyilatkozatában elõadta, hogy a tea-mobil.hu, teamobil.hu, tea-online.hu,  teaonline.hu, teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu neveket teázással, teaszertartással kapcsolatos termékek és szolgáltatások népszerûsítésére, illetve azok online kereskedelmének támogatására kívánja felhasználni. E körben utalt a tea kifejezés angol és német nyelvû megfelelõire, mint a fogyasztói asszociáció lehetséges alapjára (angol „tea”; német „Tee” szavak). A ton-line.hu, valamint a tonlany.hu nevek alatt tonhal termékekkel és azok kereskedelmével kapcsolatos internetes felületet kíván üzemeltetni, míg nyilatkozata szerint a t-onlany portál lányoknak szóló tartalmat hordozna. A beadványában foglaltak szerint, a temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domaineket fiataloknak készülõ portálok megnevezéséül kívánja használni. Valamennyi domain névvel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy azok védjegyoltalom alatt nem állnak és álláspontja szerint a felperes termékeivel kapcsolatban nem alkalmasak megtévesztésre.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevõ által felhozott védjegyek Magyarországra kiterjedõ érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A kérelmezõ által elõadottak alapján, a domainek használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, ezért a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt.

A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek kiejtésükben azonosak, írásmódjukban pedig hasonlóak a kifogást tevõ által felhozott védjegyekhez, amelyek jó hírnevûnek, közismertnek tekinthetõk. A védjegyekkel védett megjelöléseket, a kifogást tevõ által kifejtett marketing tevékenységnek köszönhetõen a fogyasztók a Deutsche Telekom AG és vállalatai szolgáltatásaihoz kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy ezen domainek vonatkozásában az összetéveszthetõség veszélye fennáll, illetve a kérelmezõ által megjelölt kereskedelmi területen is védelmet élvez a védjegy.

A tea elõtagú domainek esetében a Tanácsadó Testület sem a jogellenességre, sem az összetéveszthetõségre utaló körülményt nem talált. A domain nevek két azonos súlyú elembõl álló kifejezésekbõl épülnek fel. A tea elõtagra tekintettel a hasonlóság a kifogást tevõ védjegyeivel csekély. A tea önmagában is értelmes, általánosan használt magyar kifejezés, amely a kifogást tevõ szolgáltatásaitól eltérõ termékekre és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra utal. Ez kizárja a téves fogyasztói asszociáció lehetõségét.  

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmezõ számára nem delegálhatók, a teamobil.hu, tea-mobil.hu, teaonline.hu, valamint tea-online.hu nevek  kérelmezõ részére delegálandók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. július 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.