Eseti állásfoglalások

A t-omline.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  10/2005. (VIII. 29.) sz. Állásfoglalása

A t-omline.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(676/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 676/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

magánszemély igénylése a t-omline.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

magánszemély 2005. június 6-án igényelte a t-omline.hu domain nevet prioritás nélkül a Generál Média Kft. regisztrátornál. A domain név várólistán történõ közzétételét követõen, 2005. június 13-án Dr. Szamosi Katalin ügyvéd nyújtott be kifogást a regisztrátornál a Deutsche Telekom AG jogi képviseletében, amelyhez mellékelte a „t-online” szóösszetételre vonatkozó védjegykivonatát, arra hivatkozással, hogy az igényelt domain név „összetéveszthetõségig hasonló” a fenti védjegyre.

A TT eljárása során nyilatkozatra szólította fel magánszemélyt, hogy jelölje meg, hogy milyen szolgáltatást kíván nyújtani az igényelt megjelöléssel. válaszában arra hivatkozott, hogy a domain nevet magán célra kívánja használni, és távol áll tõle, hogy a Deutsche Telekom AG szolgáltatásaihoz hasonló szolgáltatást nyújtson a saját web oldalán. Indokai megerõsítésére elõadta, hogy a becenevébõl („Tom”) kialakított „tom line” kifejezés több verzióját is regisztrálni kívánja (például tomline.hu, illetve tom-line.hu).

A TT annyiban értett egyet érveivel, hogy a „Tom” becenév, illetve az ehhez kapcsolt „line” kifejezésbõl képzett domain nevek vonatkozásában nem állapítható meg általános érvénnyel, hogy azok minden esetben a panaszos t-online véjegyére utalnának vagy azzal összetéveszthetõk lennének.

A TT több eseti állásfoglalkozásában foglalkozott a „t-” elõtaggal kezdõdõ domain nevek regisztrálhatóságával (például: 10/2004. (VIII. 27.) és 16/2004. (IX. 27.), 20/2004 (X.28), 1/2005(II.9.) és 9/2005 (VII.21) sz. döntések).

A vonatkozó állásfoglalásaiban a TT hangsúlyozta, hogy generális jelleggel nem jelenthetõ ki, hogy minden „t-” kezdetû domain név összetéveszthetõ lehet a Deutsche Telekom AG — és leányvállalatai — védjegyeivel illetve szolgáltatásaival.

A „t-omline” kifejezés esetében azonban a TT szerint nyilvánvaló a kiejtésbeli hasonlóság a Deutsche Telekom AG védjegyével és „t-online” néven nyújtott szolgáltatásával. Nem zárható ki továbbá az sem, hogy a Deutsche Telekom „t-online” szolgáltatásait igénybe venni kívánó fogyasztók „elgépelés” útján jutnának el az igényelt domain névvel megjelölt weboldalra.

A fentiek alapján az igénylés teljesítése nagy valószínûséggel megtévesztõ lenne, és ezáltal sértené a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontját, mely szerint „nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan […] c) megtévesztõ”.

Tekintettel arra, hogy a Deutsche Telekom AG. nem nyújtott be a kifogással egyidejûleg igénylést a „t-omline” domain név vonatkozásában, a TT kizárólag arról döntött, hogy az igénylés teljesítése magánszemély részére sértené a Domainregisztrációs Szabályzatot.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. augusztus 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.