Eseti állásfoglalások

A t-haz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  05/2006. (V. 08.) sz. Állásfoglalása

A t-haz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(686/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 686/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A t-haz.hu domain név számára delegálandó.

Indokolás:

2006. február 15-én igényelte a t-haz.hu domain nevet. Az igénylést a Deutsche Telekom AG németországi cég kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

 A Deutsche Telekom AG kifogásait az alábbiakra alapozta. Nyilatkozatában elõadta, hogy a domain névként igényelt kifejezés megtévesztõen hasonlít a társaság 864483 nemzetközi lajstromszámú T-HAUS szóvédjegyre a 9, 16, 35, 36, 38, 42 osztályokban tett bejelentésére. Álláspontja szerint a vitatott név használata védjegybitorlást valósít meg, ezért a domain név delegálása gyaníthatóan jogellenes és megtévesztõ. Az eltérõ nyelvû szavak hasonlósága körében hivatkozott a Fõvárosi Bíróság (részben) azonos tárgyú kedvezõ ítéleteire. Továbbá kifejtette, hogy nézete szerint domain név gyanítható jogellenessége körében nem a vizsgálható a névválasztás mögöttes indoka, tekintettel arra, hogy a védjegybitorlás megvalósítása objektív kategória. Állításainak igazolására a hivatkozott nemzetközi védjegy magyarországi bejelentésének lenyomatát csatolta. A domain delegálását nem kérte.

Kérelmezõ nyilatkozatában elõadta, hogy a domain nevet vezetéknevének elsõ betûjébõl és a ház magyar szó ékezet nélküli változatából hozta létre. A domain név tagja a kérelmezõ által használt „t-„ domain családnak. A Vt. 15. §-ban foglaltakra hivatkozással azzal érvelt, hogy a nevezett domain név kizárólagos jogokat nem sérthet, tekintettel arra, hogy a megnevezés olyan megjelölés amely a név alatt nyújtott szolgáltatás rendeltetésének jelzésére szükséges. Kifejtette továbbá, hogy a „haz” névelem az ingatlan ügyletekkel (36. osztály) kapcsolatos szolgáltatások körében nem bír megkülönböztetõ képességgel, leíró jellegû, ezért véleménye szerint a védjegybitorlás itt nem értelmezhetõ. Utalt továbbá arra, hogy a „t-haz.hu” domain név alatt jellemzõen kisebb, családi ház típusú ingatlanokat kíván bemutatni, hasonlóan a t-building.hu domain névhez, ahol ipari célra szolgáló ingatlanokkal foglalkozik. Elõadta, hogy a támadott domain név korábban már használatban volt, amit a Deutsche Telekom AG nem kifogásolt. Hangsúlyozta továbbá, hogy a „T-HAUS” megjelölés hazánkban még nem áll oltalom alatt, a nemzetközi kiterjesztés regisztrációja folyamatban van, ezért kizárólagos használati jogokkal nem rendelkezik. Megemlítette, hogy a kifogást tevõ eddigiekben nem élt a védjegyéhez kapcsolódó lehetõségekkel, sem a t-haus.eu, sem a t-haus.de domain nevek nincsenek a tulajdonában. Ennek igazolására beadványához csatolta a domainek whois rekordjait. A TT 03/2006. (II. 23.) számú eseti állásfoglalására hivatkozott továbbá. A domain név delegálás iránti kérelmét változatlanul fenntartotta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a T-HAUS nemzetközi megjelölés magyarországi védjegy regisztrációja folyamatban van.  

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, és ugyancsak nem tekinthetõ megtévesztõnek. Ennek megítélésében a Tanácsadó Testület az igénylõ nyilatkozatára hagyatkozik, amely szerint a delegált nevet ingatlanokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni.  Az igénylõ nem versenytársa panaszosnak.

A Tanácsadó Testület a jogellenességet elsõsorban a Védjegytörvény szempontjából vizsgálta. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Deutsche Telekom A.G. nem rendelkezik a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal, továbbá hogy a felhozott T-HAUS megjelölés nem tekinthetõ közismertnek sem. E vonatkozásban ezért nem állapított meg a Tanácsadó Testület jogellenességet.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt. Mindamellett, felhívja a regisztrátort, hogy tájékoztassa igénylõt arról, hogy az igényelt domain gazdasági tevékenység körében való használata (a védjegyek árujegyzékét is figyelembe véve), beleértve a domain eladásra való felkínálását, védjegybitorlást valósíthat meg, és így a delegálás visszavonásával járhat.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. május 8.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.