Eseti állásfoglalások

A t-design.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  20/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

A t-design.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(662/2004 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 662/2004 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. október 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A t-design.hu domain név a TorTer e-Design Kft. számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

A TorTer e-Design Kft. 2004. augusztus 28-án igényelte a t-design.hu domain nevet. Az igényléseket a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. kezdeményezésére a regisztrátor 2004. október 11-én küldte TT elé.

A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. kifogásának alapja, hogy a domain névként igényelt kifejezés megtévesztõen hasonlít a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (korábbi cégnevén Westel) (a továbbiakban T-Mobile Magyarország) által a Deutsche Telecom A. G., mint védjegy jogosult felhatalmazása alapján, a T-Mobile International A.G. és a T-Mobile Magyarország között létrejött License Szerzõdés feltételei szerint a T-Mobile Magyarország által használható “T-*” védjegyre és ezáltal a T-Mobile Magyarország által 2003. május 3-át követõen nyújtott, és a “T-*” védjegyek által jelzett szolgáltatásokra. Elõadta, hogy az igényelt domain név használata félrevezetõ, mert “az ügyfelek a domain nevek alapján joggal hihetik, hogy a domain néven T-Mobile Magyarország szolgáltatásait találják.” Véleménye szerint a delegálást meg kell akadályozni a nem védjegy jogosult részére, minthogy „a védjeggyel megegyezõ vagy rendkívüli módon hasonlító domain név megjelenése is már reklám értékkel bír, ami sérti a védjegy jogosult érdekeit.”  

A kifogást elõterjesztõ tájékoztatása szerint “a T-* védjegyek T-Mobile Magyarország javára történõ bejegyeztetési eljárása Magyarországon jelenleg folyamatban van.”

A kifogásra válaszként a TorTer e-Design Kft. arra hivatkozott, hogy a „t elõtag bárki által szabadon használható”.

A TT korábban, a 10/2004. (VIII. 27.) és 16/2004. (IX. 27.) sz. összevont állásfoglalásaiban már részletesen kifejtette, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. Továbbá, a T-Mobile Magyarország illetve a T-Mobile A.G. a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. Az esetleges prioritáshoz a Szabályzat 1.4.1. pontja lajstromozott védjegyet követel meg, amelyet a kifogást elõterjesztõ még nem tudott felmutatni.

A fentieken túl, a Tanácsadó Testület véleménye szerint nagy valószínûséggel nem állapítható meg az sem, hogy a t-design.hu kifejezés közismertté vált volna, illetve kereskedelmi névként akár a T-Mobile Magyarországhoz, akár más személyhez köthetõ lenne. Éppen ezért a megtévesztés lehetõsége sem valószínû. A 8/2000 (VIII.9.) elvi állásfoglalás, — a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény rendelkezéseivel összhangban — az olyan kifejezések jogi védelmét elemzi, amelyrõl a fogyasztók a versenytárs szolgáltatását szokták felismerni. Jelen esetben azonban álláspontja szerint csupán a „t-” elõtag miatt ez nem valószínûsíthetõ.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület sem jogszabályba sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem látott az igénylés elutasítására.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. október 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.