Eseti állásfoglalások

A szuperinfok.hu és a szuperonline.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  4/2007. (I. 23.) sz. Állásfoglalása

A szuperinfok.hu és a szuperonline.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(727/2006 és 728/2006 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 727/2006 és 728/2006 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 23-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az Inform Média Kft. igénylése nem teljesíthetõ sem a szuperinfok.hu, sem a szuperonline.hu domain név vonatkozásában.

 

Indokolás:

 

A TT közös állásfoglalásban kezelte a szuperinfok.hu és a szuperonline.hu tárgyában érkezett panaszokat, tekintettel arra, hogy mindkét ügyben azonos az igénylõ illetve a panaszos személye, továbbá a két panasz azonos jogi indokolást tartalmaz.

Az Inform Média Kft. („Igénylõ”) mindkét fenti domain nevet 2006. november 6-án igényelte. Mindkét igénylés ellen panaszt nyújtott be a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ és Tanácsadó Kft („Panaszos”). A Panaszos kifogását arra alapozta, hogy jogelõdje, a Hungária Szuperinfó Kiadványszervezõ Reklám- és Propaganda Kft. a jogosultja a 155.773 lajstromszámú védjegynek, amely a „szuperinfó” kifejezést tartalmazza. A „Szuperinfó” egy országos laphálózat, amelynek tagjai országszerte több mint 60 helyi lapot adnak ki, továbbá „szuperinfo.hu” alatt az interneten is.

A Panaszos elõadta, hogy „a fogyasztók többsége … a Szuperinfó elnevezést ismeri és mint jó hírnévnek örvendõ védjegyet, brand-et tartja számon.”. Állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal. A Panaszos a szuperinfok.hu domain név esetében arra hivatkozott, hogy az csupán egy betûben különbözik a 155.773. sz. védjegytõl illetve az általa közismertté tett elnevezéstõl. A szuperonline.hu domain név esetében a Panaszos arra hivatkozott, hogy az „nem biztosít kellõ elhatárolást a Szuperinfó Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatásoktól. Amennyiben a domain delegálásra és használatra kerül, a fogyasztók azt hihetik, hogy ez a webcím a Szuperinfó tevékenységéhez kapcsolódik.”

A Panaszos elõadta továbbá, hogy õ és az Igénylõ versenytársak, és korábban is volt már védjegyvitájuk. A Panaszos rosszhiszemûnek minõsítette az igénylést.

Az Igénylõ válaszában felsorolt több gazdasági társaságot, amelyeket tulajdonába tartozónak minõsített, és amelyek helyi kiadói a Szuperinfó hirdetési újságoknak. Ezek a társaságok franchise átvevõként franchise szerzõdéseket kötöttek a Panaszossal. A franchise szerzõdéseket üzleti titok védelmére hivatkozással az Igénylõ nem csatolta a TT részére. Kiemelte azonban, hogy ezek a szerzõdések feljogosítják (és egyben kötelezik) a társaságokat „a kereskedelmi név és a védjegy használatára”.

Az Igénylõ elõadta, hogy nem járt el rosszhiszemûen az igénylés során, mivel „mindkét fél érdeke a Szuperinfó c. újságok piaci helyzetének erõsítése, tekintettel arra, hogy az Inform Média Kft. által tulajdonolt gazdasági társaságok a panaszos által létrehozott franchise hálózat tagjai. E tekintetben az Inform Média nem tekinthetõ a panaszos konkurenciájának.”

 

A fenti tényállásból a TT megállapította, hogy a felek között vita van a szuperinfó kiadványokkal kapcsolatos védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata tárgyában. A Panaszos „konkurenciájának” tekinti az Igénylõt, és kifejezetten ellenzi, hogy használatába kerüljenek a saját kereskedelmi nevét és védjegyét tartalmazó kifejezések domain névként.

 

A TT-nek nem terjed ki a hatásköre arra, hogy vizsgálja a Panaszos által kötött franchise szerzõdések tartalmát és megállapítsa, hogy milyen terjedelmû a szerzõdéses partnerek védjegyhasználata, erre lehetõsége sem volt, tekintettel arra, hogy az Igénylõ üzleti titok védelmére hivatkozással nem csatolta e szerzõdéseket. A rendelkezésre álló információk alapján arról sem áll módjában a TT-nek állást foglalni, hogy az Igénylõ a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 23.§ (2) bekezdése alatt irányítási jogot gyakorol-e a Panaszossal szerzõdéses viszonyban levõ gazdasági társaságok felett. Megjegyzi azonban, hogy még abban az esetben sem automatikus a védjegyek esetleges al-használatba adása cégcsoporton belül, amennyiben a franchise-ba vevõ társaságoknak van védjegyhasználati jogosultsága. Erre alapozva a TT úgy tekintette, hogy az Igénylõ nem igazolta, hogy jogosult lenne a „szuperinfo” védjegy használatára (amit alátámaszt a védjegyjogosult kifejezett tiltakozása is a domain név használata ellen).

 

A TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztõ. Ütközik a vonatkozó jogszabályok, így különösen a különösen a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Vt”), a Versenytörvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv elõírásaival, valamint az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztõ lehet.

 

A TT álláspontja szerint a Vt. megsértése a rendelkezésre álló információk alapján valószínûsíthetõ a „szuperinfok.hu” domain név esetében, tekintettel arra, hogy az csak egy betûben különbözik az oltalom alatt álló védjegytõl.

 

A „szuperonline.hu” esetében a TT nem látta indokoltnak annak vizsgálatát, hogy a fogyasztók valóban azonosítják-e a Panaszos tevékenységével a kifejezést arra tekintettel, hogy az Igénylõ kifejezetten elismerte, hogy a web oldalon a hirdetési újságot kívánja népszerûsíteni. Ebbõl következõen ugyanis egyértelmû, hogy olyan tartalmat kíván elhelyezni az igényelt domain név alatt, amely a Panaszos tevékenységére utal. A TT szerint valószínûsíthetõen megtévesztõ lenne a szuperonline.hu domain név választása egy olyan igénylõ által, amely esetében kifejezetten tiltakozik a Panaszos az ellen, hogy a tevékenységére utaló tartalom kerüljön fel az internetre. A TT megjegyzi, hogy a jelen állásfoglalásában kizárólag arról határozott, hogy a kifejezés Inform Média Kft. általi használata megtévesztõ lehet-e. Amennyiben a fenti elnevezéssel az Inform Média vagy más társaság olyan tartalmat kívánna elhelyezni az interneten, amely nem utal a panaszos tevékenységére, a TT eltérõ következtetésre jutott volna.

 

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain nevek az Igénylõ kezelésébe nem adhatóak.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. január 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.