Eseti állásfoglalások

A szuper-hirdeto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet
Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 22/2007. (XI. 05.) sz. Állásfoglalása

A szuper-hirdeto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(757/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 757/2007. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. november 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A szuper-hirdeto.hu domain az Inform Média Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A szuper-hirdeto.hu domain nevet az Inform Média Kft. igényelte prioritás nélkül 2007. június 29-én. Az igénylés ellen a Szuperinfó Magyarország Kft. panaszos élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Szuperinfó Magyarország Kft. elõadta, hogy a panaszos társaság szervezi a Hungária Szuperinfó információs hetilap helyi kiadóinak országos hálózatát, jogosultja a 155.773 lajstromszámú „SZUPERINFÓ” védjegynek, és a társaság mûködteti a szuperinfo.hu domain név alatti weboldalt is. A panaszos álláspontja szerint a „Szuperinfó” megjelölés jó hírnévnek örvendõ közismert védjegy. Állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal.

A panaszos álláspontja szerint az igénylõ által delegálni kért domain név sérti a panaszos jogait, mivel az megtévesztõ, nem alkalmas a panaszos hálózatának termékeitõl és szolgáltatásától való megkülönböztetésre. A domain-ben szereplõ „szuper” szó a panaszos szerint a védjegy domináns eleme, és mivel a panaszosnak több olyan védjegye is van, amely a „szuper” szóból és egy hirdetési szolgáltatás fajtájára utaló szóból áll (Szuper Állás, Szuper Autó, stb.), a fogyasztók azt hihetik, hogy a szuper-hirdeto.hu is a Szuperinfó laphálózathoz tartozik.

A panaszos szerint az igénylõ Inform Media Kft. a panaszoshoz hasonlóan lapkiadással foglalkozik, a panaszossal konkurens piaci szereplõnek minõsül, és a domain névre benyújtott igénye rosszhiszemû, mivel a panaszos védjegyével való összetéveszthetõséget próbálja kihasználni.

A panaszos hivatkozott a Fõvárosi Bíróság 1.P.24.476/2005/18. számú ítéletére, melynek másolatát a kifogáshoz csatolta. A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy az ítélet jogerõs-e. A panaszos által idézett ítélet védjegybitorlás miatt marasztalja el az igénylõt, mivel az igénylõ „SzuperHirdetõ” címmel hirdetési újságot adott ki, terjesztett, és e megjelölés alatt szolgáltatást nyújtott, ezzel pedig bitorolta a panaszos fent említett (155.773 lajstromszámú) védjegyét. A panaszos idézi az ítélet indoklásának azon részét is, melyben a bíróság az igénylõ által használt „SzuperHirdetõ” megjelölés és a fent említett ábrás védjegy összetéveszthetõségét állapítja meg. A bíróság a két ábrás megjelölés viszonyát vizuális és nyelvi szempontból is vizsgálta, és az összetéveszthetõség alapjaként a „szuper” szóelemet és a megjelölések sárga alapszínét jelölte meg. Az „info” és a „hirdetõ” utótagok a bíróság véleménye szerint tartalmilag hasonlóak és azonos asszociációt eredményeznek.

Végül a panaszos hivatkozik arra is, hogy az igényelt domain delegálása jogszabályba ütközik, mivel a „Szuperinfó” védjegy kizárólagos jogosultja a panaszos társaság, és védjegyhez hasonló, azzal összetéveszthetõ megjelölést csak hozzájárulásával lehetne használni. A panaszos szerint a domain használata védjegybitorlást valósítana meg.

Az igénylõ nem reagált érdemben a kifogásra.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõsorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain delegálása, illetve menyiben sértené a delegálás a Szuperinfó Magyarország Kft. védjegyhez fûzõdõ jogait.

A Tanácsadó Testület 19/2007. (IX. 07.) sz. állásfoglalásában (754-756/2007 sz. ügyek) már kitért arra, hogy – bár a panaszos nem csatolt a védjegy jó hírnevére és ismertségére vonatkozó bizonyítékokat – egyetért a panaszossal abban, hogy a panaszos szolgáltatásai széles körben ismertek és azonosíthatók a panaszos hirdetési/reklámozási tevékenységével. Ennek ellenére az igényelt domain név és a 155.773 lajstromszámú védjegy összetéveszthetõsége alapos vizsgálatot igényel, figyelemmel az ábrás védjegyek és az ábra nélküli szóösszetételek összehasonlításának sajátosságaira. A panaszos által hivatkozott 155.773 lajstromszámú védjegy színes és ábrás. A megjelölés alapszíne a sárga, melyen fekete betûkkel a „HUNGÁRIA Szuperinfó” felirat található, az ábra felsõ és alsó peremén kevésbé hangsúlyos képi és szövegelemek. Az ábra domináns jellemzõi a sárga szín és a „Szuperinfó” felirat. A Tanácsadó Testület tekintettel volt a Fõvárosi Bíróság ítéletében kifejtett indoklásra is, de az ott kifejtett érvelés nem alkalmazható automatikusan a jelen ügyben, mivel:

– a bíróságnak nem egy szóösszetételt, hanem egy grafikai megjelenést (az újság arculatát) kellett az ábrás védjeggyel összehasonlítania,

– a bírósági ügyben konkrétan meghatározható volt a védjeggyel összehasonlítandó megjelölés felhasználási területe, míg jelen esetben a domain felhasználására vonatkozó információ nem áll rendelkezésre,

– a bírósági ítélet azon példánya, melyet a panaszos a Tanácsadó Testület rendelkezésére bocsátott, nem tartalmaz jogerõsítõ záradékot, így annak jogereje nem állapítható meg,

– amennyiben a bíróság ítélete jogerõs lenne, annak indoklás része akkor sem rendelkezne anyagi jogerõvel, mivel ezzel a tulajdonsággal csak a rendelkezõ rész bír, az pedig a múltban történt konkrét esetre vonatkozik.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a szuper-hirdeto.hu megjelölés önmagában, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze a panaszos ábrás védjegyével vagy a „Szuperinfó” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a „szuper” elõtag a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott leíró jellegû minõségi jelzõ, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat. A Testület szerint a Szuperinfó Magyarország Kft. 155.773 lajstromozású ábrás védjegye olyan speciális ismertetõjegyekkel rendelkezik (szín, betû, egyedi design), amelyek alapján a védjegy ugyan megkülönböztetõ képességgel bír, de az pusztán a „Szuperinfó” szóösszetételre már nem feltétlen terjed ki.

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név igénylõ általi használatba vétele a panaszosnak a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogait önmagában nem sérti. Az igénylõ ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik a domain használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. november 5.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.