Eseti állásfoglalások

A sziki.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó
Testület 8/2003. (IV.16.) sz. Állásfoglalása

A
sziki.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények

(625/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT)
elõtt 625/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2003. április 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A sziki.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

 

A sziki.hu domain névre 2003. január 7-én nem prioritásos, a Nemzeti Szakképzési Intézet
pedig 2003. január 16-án prioritásos igényt nyújtott be.

 

A prioritásos igény magyarázataként a Nemzeti
Szakképzési Intézet elõadta, hogy a módosítás alatt lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint (amely miniszteri
döntés elõtt áll), a jövõben létrejön egy új szervezeti egység a „Szakképzési Innovációk és Kutatások
Intézete” rövidítése: SZIKI. A fentiek alapján a Nemzeti Szakképzési Intézet a Domainregisztrációs Szabályzat
II. fejezetében a domain igénylésére és a regisztrálásra vonatkozó szabályok, 1.4.1. bekezdés a.) pontjában
megfogalmazottak szerint prioritásos igény alapján kérte a sziki.hu domain név delegálását.

 

A névvel kapcsolatban az Oktatási Minisztérium
hivatalos iratban igazolta azt, hogy a Nemzeti Szakképzési Intézetben, teljes jogkörrel rendelkezõ, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként megalakításra kerülõ Szakképzési Innovációk és Kutatások Intézet (SZIKI) szervezeti
és mûködési szabályzata miniszteri aláírás alatt áll, és az intézet arculatának kialakítása folyamatban van. Az
arculat és a megjelenés részeként elkezdõdött az intézet internetes honlapjának kialakítása, ennek megfelelõen kérik,
hogy regisztrálják be az intézet rövidített nevének (SZIKI) megfelelõ „sziki.hu” domain nevet.

 

A Nemzeti Szakképzési Intézet megküldte továbbá a
tervezett új költségvetési szerv, a SZIKI alapító okiratának kivonatát is.

 

Felhívásra igénylését annyival egészítette ki, hogy a név a saját beceneve
valamint „egy blogot szeretne indítani ezen a domain alatt”.

 

A fenti tényállás alapján a Tanácsadó Testület (TT)
elsõsorban azt vizsgálta, hogy az idõrendben késõbb benyújtott igény prioritással rendelkezik-e.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 1. 3. 2. pontja
szerint „az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel,
hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény
teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra
és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény
nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem
rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

 

Az a.) és c.) pontban foglalt feltételek teljesítése
jelen esetben megállapítható, ugyanakkor vizsgálandó, hogy a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba
vételének idõpontjában fennállt-e?

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 1. 4. — jelen
esetre irányadó — pontja kimondja:

 

„Prioritással rendelkeznek azok az igények,
amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) (…..) a jogszabállyal létrehozott
szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos
karaktersorozat”

 

A benyújtott igénylések alapján egyértelmûen
megállapítható, hogy a Szakképzési Innovációs és Kutató Intézet (SZIKI) elnevezésû költségvetési szerv létrehozása, a
féle, nem prioritásos igény nyilvántartásba vételekor még
nem történt meg.

 

A természetes személyt a névviselés joga a
születésétõl, a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet megalakulásától illeti meg. Az ISZT TT
feladata a domain nevekre kért delegálási kérelmek nyilvántartásba vételkori jogi helyzetének vizsgálata, amelytõl
való eltérésre csak a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezései alapján van mód. Amennyiben az eddig az idõpontig
létre nem jött szervezet kíván domaint igényelni úgy ez az igény nem teljesíthetõ. Nem igényelhetõ tehát prioritásos
domain egy késõbb létrehozandó szervezet jövõbeli neve számára.

 

Fentiek alapján a TT, összhangban 3/2000. (V10.)
Elvi Állásfoglalásában megfogalmazott azon elvvel, amely szerint „a jogszabály alapján létrehozott szervezetek
prioritásra kizárólag arra a névre vonatkozóan hivatkozhatnak (…) amelyet az õket létrehozó jogszabályban
nevükként a jogalkotó megjelölt”, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jogszabállyal még létre nem hozott
szervezet tekintetében prioritás nem áll fönn, így jelen ügyben a tárgyi domain név, az idõrendben a prioritási
kérelmet megelõzõ, nem prioritással igénnyel fellépõ részére
delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.domain.hu/domain/tt) teljes terjedelmében közzétételre
kerül.

Budapest, 2003. április
16.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.