Eseti állásfoglalások

A szaklicit.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 17/2011 (VII. 12.) sz. Állásfoglalása

a szaklicit.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(859/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 859/2011 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A szaklicit.hu domain név a SZAKILICIT Kft. javára delegálandó.

 

 

Indokolás

 

A szaklicit.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. június 7-én. Az igény ellen a SZAKILICIT Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását illetve a domain részére történõ delegálását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy javára a szakilicit.hu domain név delegálására már jóval korábban, 2008. május 22-én sor került, továbbá a szaklicit.hu Panaszolt részére történõ delegálása sértené Panaszos üzleti érdekeit, szándékosan megtévesztené a szakilicit.hu weboldal felhasználóit és tisztességtelenül kihasználná Panaszos annak felépítésével töltött jelentõs munkáját és ráfordítását.

 

Panaszolt nem nyújtott be választ az erre nyitva álló idõben. Regisztrátora 2011. június 30-án egy e-mail részlet idézetét továbbította a Tanácsadó Testület részére, jelezve, hogy aláírt nyilatkozatot a Panaszolt többszöri kérés ellenére sem küldött részére és kérve, hogy a Tanácsadó Testület lehetõség szerint vegye figyelembe ezt a választ. Az idézett rövid e-mail részlet arra vonatkozott, hogy a Panaszolt szerint regisztrációja jóhiszemû és a szakilicit.hu név nem cégnév és nem is védjegy.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszolt „válaszával” kapcsolatban elõre bocsátja, hogy a regisztrátor nyilatkozatát a Panaszolt erre vonatkozó meghatalmazásának hiányában nem tudja a Panaszolt válaszaként figyelembe venni, azonban a regisztrátor fent hivatkozott nyilatkozatát összességében az ügy egyéb körülményei között figyelembe veszi.

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztõ voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. Ennek során megállapította, hogy a tárgybani domain név Panaszolt általi használata kapcsán az ügy rendelkezésre álló adatai alapján nem gyanítható egyértelmûen, hogy az jogellenes lenne, mert a Panaszolt természetes személy (nem gazdasági társaság), és nem nyilatkozott az általa tervezett használat jellegérõl, továbbá maga a szaklicit.hu domain név nem utal feltétlenül gazdasági tevékenységre. A tisztességtelen piaci magatartás így nem állapítható meg.

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos cégneve, a részére korábban delegált domain és az azon elérhetõ szolgáltatás neve egyetlen „i” betûben tér el egymástól („szaklicit” illetve „szakilicit”). A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a fenti összefüggésben az eltérés mind szóban mind írásban nem hangsúlyos betût érint, így a két név kifejezetten összetéveszthetõ, továbbá az internet felhasználók részérõl fokozottan fennáll a gyakori gépelési tévedés (az „i” karakter kihagyásának) lehetõsége.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület úgy foglal állást, hogy a szaklicit.hu domainnév a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2.c) pontja értelmében a Panaszolt általi használatára nézve gyaníthatóan megtévesztõ, ezért az a Panaszolt helyett a SZAKILICIT Kft. részére kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2011. 07. 12.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.