Eseti állásfoglalások

A ‘szabadalom’, ‘vedjegy’, ‘patent’, ‘trademark’, ‘design’, ‘copyright’ domainek közdomainné nyilvánítása

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 53/2000. (XI.
22.) Állásfoglalása

A ‘szabadalom’,’vedjegy’,’patent’,’trademark’,
‘design’, ‘copyright’ domainek közdomainné
nyilvánítása

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
382/2000. és 383/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület nem
tartja indokoltnak és nem ajánlja a
Nyilvántartónak a
‘szabadalom’,’vedjegy’,’patent’,’trademark’, ‘design’, ‘copyright’
domainek közdomainné
nyilvánítását.

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint a ‘szabadalom’ és ‘vedjegy’
domain számára
történõ delegálásának – egyéb,
prioritásos igény hiányában – nincs
akadálya.

Indokolás:

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke azzal
fordult a Nyilvántartóhoz, hogy a
domainliberalizáció nyomán
érvényesítendõnek tartja azt a szempontot, amely
szerint a ‘szellemi tulajdonvédelem legalapvetõbb
intézményeit megjelölõ […] szavakat ne lehessen
kisajátítani’. Az MSZH elnöke szerint ezeket a
kifejezéseket olyan második szintû közdomaineknek
kell nyilvánítani, amelyek alá a szakmailag
érdekelt bármely szervezet vagy személy
igényelhet regisztrációt, s
indítványozta a ‘szabadalom’,’védjegy’ [a
Regisztációs Szabályzat 4.2. pontjában
foglaltak szerint ‘vedjegy’] ,’patent’,’trademark’,’design’ és
‘copyright’ domainek közdomainné
nyilvánítását. A megkeresésben
foglaltak szerint a közdomainnek minõsítés
elmaradása esetén a megkeresés egyben
felszólalás is a tárgybani igények
bejegyzése ellen.

A Tanácsadó Testület a nem
gazdálkodó szervezetek illetve a jogszabállyal
létrehozott szervezetek prioritásos igényeinek
illetve a második szintû közdomainek
létesíthetõségének tárgyában
hozott 3/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásban
kimondta: ‘Általában a jogszabállyal
alapított szervezetek részérõl merül fel
bizonyos kifejezések, elnevezések második szintû
közdomain névvé való
minõsítésének javaslata. A Tanácsadó
Testület megállapítja, hogy a 2000. március
1-ével hatályba lépett új
Regisztrációs Szabályzat a második szintû
közdomain létesítésre vonatkozó
lehetõséget nem ismeri, így tehát az egyes
kifejezések második szintû közdomainné
minõsítésére irányuló igények,
az igénylõ személyétõl, szervezeti
formájától függetlenül – a
Szabályzat megfelelõ módosításáig –
nem teljesíthetõk.’

A Testület utalt arra is, hogy amennyiben az
igényelt név indokolatlan
kizárólagosságot sugall (foglalkozási
ágra, hivatásra, szervezeti formára
vonatkozóan), a Regisztrátor azt közdomainné
nyilvánítás helyett mint megtévesztõt a
Regisztrációs Szabályzat 5 .6 pontja alapján
elutasíthatja. A szóban forgó domainek
használata azonban a TT állásfoglalása
szerint indokolatlan kizárólagosságot nem sugall. A
szellemi tulajdon védelmére hivatott szervezetek
prioritással igényelhetik a saját nevükbõl
képzett domaint, a szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogok jogosultjai
számára pedig megfelelõ védelmet
biztosítanak a Regisztrációs Szabályzatnak a
TT által az 5/2000 (V. 24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. elvi
állásfoglalásokban értelmezett
rendelkezései és a tm.hu másodszintû közdomain
alá történõ regisztráció
lehetõsége; a jelenleg hatályos
Regisztrációs Szabályzat alapján azonban
egyik kör sem jogosult prioritással a megjelölt
nevekre, s ‘erõsebb’ névhasználati jogukat
jogszabályi rendelkezés sem támasztja alá.
Mindezek alapján a ‘szabadalom’ és ‘vedjegy’ domain
egyéb prioritásos igény hiányában az
azt igénylõ számára
delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.