Eseti állásfoglalások

A suzugarazs.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 11/2017. (VI. 28.)
sz. Állásfoglalása

 

A suzugarazs.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1026/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A suzugarazs.hu domain név, Nagy
László E.V. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A
suzugarazs.hu domain név delegálását Nagy László egyéni vállalkozó („Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján, a Magyar Suzuki Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos
szerint a Panaszolt által választott ‘suzugarazs.hu’
domain név – többek között – védjegyjogosultságot és névjogosultságot sért,
továbbá alaposan feltehetõen sérti tisztességetlen piaci magatartás tilalmát is.

 

A
‘SUZUKI’ megjelölés a Suzuki Motors Corporation által, Magyarországon
1991-ben alapított, Magyar Suzuki Zrt cégnevének domináns szóbeli eleme. A Panaszos
és a SUZUKI vállalatcsoport, a „SUZUKI” megjelölést, a gépjármûgyártás és
alkatrész-kereskedelem területén, Magyarországon hosszú ideje és tág körben
használja árujelzõként, illetõleg a saját maga megjelölésére kereskedelmi
névként is.

 

A
Panaszolt Suzuki Swift alkatrész webáruházat üzemeltet, amely alapján alaposan
feltehetõ, hogy az igényelt ‘suzugarazs.hu’ domain használata
gazdasági tevékenysége körében történne meg, és e tevékenysége a SUZUKI cégnév
és védjegyek világszerte elért közismertségét jogtalanul és rosszhiszemûen
használná ki.

 

A
Panaszos elõadta, hogy jogosultja a Suzuki Motor Corporation „SUZUKI” szóelemet
magába foglaló védjegy sorozatának, ideértve különösen a következõ,
Magyarország területére kiterjedõen is oltalommal bíró védjegyeket:

 


EUTM 003455714 lajstromszámú „SUZUKI” közönségestõl eltérõ írásmódú EU szóvédjegy,
melynek elsõbbségének napja 2003. október 22., és melynek oltalma a nizzai
osztályozás szerinti 12. osztályban található árukra terjed ki, ideértve a
‘Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, alkatrészek
és szerelvények az elõbb említett valamennyi áruhoz’ árukat.

 


HU 120520 lajstromszámú ‘ SUZUKI ‘ közönségestõl eltérõ írásmódú
magyar szóvédjegy, melynek elsõbbségének napja 1968. szeptember 20., és az
oltalma nizzai osztályozás szerinti 12. osztályban található árukra terjed ki,
ideértve a motorkerékpárokat és gépjármûveket, részeiket, beleértve a motorokat.

 


EUTM 008927048 lajstromszámú ‘ SUZUKI FINANCE ‘ szóvédjegy, melynek
jogosultja a Suzuki Deutschland GmbH és árujegyzéke a nizzai osztályozás
szerinti ‘reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák’ szolgáltatásokra is kiterjed.

 

A
Panaszos a védjegyek használatára illetve a támadott ‘suzugarazs.hu’
domain név igényléséhez hozzájárulást nem adott, ezért álláspontja szerint a
védjegybitorlás mellett mind a versenyjogi jogsértés, mind pedig a Panaszos
nevének bitorlása is alaposan valószínûsíthetõ. Jelezte továbbá azt is, hogy a
Panaszolt nem a lajstromozott formában használja a SUZUKI megjelölést, hanem
egy azzal összetéveszthetõ, a panaszosi jogokat felvizezõ megjelölést használ,
ami nyilvánvalóan szükségtelen és indokolatlan az áruk eredetének
megjelöléséhez is.

 

Az
összetéveszthetõség tekintetében Panaszos kifejtette, hogy a tárgyi domain
használata – mivel a ‘suzugarazs.hu’ domain elemeként szereplõ
‘suzu’ szóelem, a megjelölés distinktív szóbeli eleme, és mivel a
‘garázs’ utótag a jelentésére nézve pusztán leíró jellegû szóelem,
ezért az, nagyon alacsony megkülönböztetõ szerepet tölt be. A „SUZUKI”
megjelölés és a ‘SUZU’ szóelemek fonetikusan és vizuálisan is
kiemelkedõen hasonlóak, hiszen a támadott domain distinktív szóbeli eleme teljes
egészében megjelenik a SUZUKI megjelölésben (annak elsõ négy betûjeként).
Ezáltal a SUZUKI és a támadott ‘suzugarazs.hu’ domain név között
kiemelkedõen magas a vizuális és a fonetikai hasonlóság, ezért a domain
megtévesztõ jellege, az összbenyomás alapján kétségtelenül megállapítható.

 

Az
Internet-felhasználók a „SUZU” megjelölést tartalmazó domain nevet
nyilvánvalóan a Panaszos cégcsoporttal kapcsolják össze. Amennyiben a ‘suzugarazs.hu’
domain név az Panaszolt részére véglegesen delegálásra kerülne, ez megteremtené
annak a lehetõségét, hogy az Internet-használó fogyasztók akár úgy jussanak el honlapjára,
hogy az fel sem tûnik nekik, hogy a domaint nem a Panaszos üzemelteti, ezért a
Panaszos álláspontja szerint nagy a kockázta annak, hogy a Panaszost, illetve
annak termékeit és szolgáltatásait keresõ, megtévesztett Internet-felhasználók
érkeznének az Panaszolt oldalára.

 

A
Panaszos a Magyar Suzuki Zrt cégkivonatást, a fent hivatkozott védjegyek
lajstromkivonatait illetve az azon állítását alátámasztó iratokat, mely szerint
a SUZUKI megjelölt védjegyei jó hírûek és közismert státusszal rendelkeznek
mind Magyarország, mind pedig az Európai Unió területén, az ügy irataihoz
csatolta. Érvelése alátámasztására utalt a BDT2012. 2677 szám alatt, a BDT2011.
2506 szám alatt, a BDT2017. 3643. szám alatt, illetve a BDT2017. 3643. szám
alatt közzétett döntvényekre is.

 

A
Panaszolt az eljárásban beadvánnyal nem élt.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) az alábbiak szerint osztja a Panaszos
okfejtését.

 

A
Panaszos által felhívott eseti döntések és a domainregiszrációs eljárások
nemzetközi gyakorlata szerint is „a védjegynek a jogosult engedélye nélkül,
arra a célra történõ használata, hogy a fogyasztókat arról tájékoztassa, hogy
egy harmadik vállalkozás a védjegyoltalommal védett termékek javítását és
karbantartását végzi, vagy arról, hogy e termékek szakértõje, illetve e
termékekre szakosodott, az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja
értelmében a védjegy használatának minõsül.” (lsd. C-63/97. sz. ügy, Bayerische
Motorenwerke AG (BMW) és BMW Nederland BV kontra Ronald Karel Deenik, ítélet
42. pont)

 

A
kérdés ilyen esetekben az, hogy a védjegy felhasználása, használata jogszerû
vagy jogellenes-e?

 

Jelen
esetben nem csak arról van szó, hogy a Panaszolt a védjegyoltalommal védett
termékek javítását, karbantartását végezné, vagy szakértõként jelölné meg
magát, hanem tevékenysége – a lentebb kifejtettek szerint – egyértelmûen
versenytársi tevékenység, itt tehát a Panaszolt, mint versenytárs alappal nem
hivatkozhat a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet 7. cikkében
szereplõ jogkimerülésre sem, hiszen a védjegyjogosult természetes érdeke, és
joga, hogy versenytársát a védjegye használatától eltiltsa.

 

A
TT megtekintette az idõközben használatba vett „suzugarazs.hu” alatt található
honlapot, amelynek tartalma egyértelmûen igazolja azt, hogy az egyéni
vállalkozó Panaszolt, Suzuki Swift gépkocsik alkatrészeivel kereskedik,
gazdasági tevékenységét a Panaszos által megjelölt védjegyek jegyzékében
szereplõ áruk tekintetében végzi. A Felek tehát megállapíthatóan versenytársak,
így a Panaszolt a versenytárs nevéhez és védjegyéhez nagyon hasonló kifejezés
domain névbe való felvételével, használatával és a domain név alatt folytatott gazdasági
tevékenységével, valószínûsíthetõen a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt), 2. §-ban
foglalt általános versenyjogi tilalmat sértené, valamint a 6. §-ában
tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná.

 

A
TT vizsgálta, hogy az adott ügyben alkalmazható-e a védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 15. § /1/ bekezdése,
mely alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági
tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban –
használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minõségére, mennyiségére,
rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, elõállítási, illetve teljesítési
idejére vagy egyéb jellemzõjére vonatkozó jelzést, illetve használja a
védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének
jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

Suzuki
autók bontott alkatrészeinek forgalmazójaként a Panaszolt, – az erre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartása mellett – használhatja a védjegyet, a
megnevezést, az általa értékesített áruk vonatkozásában, a fogyasztók megfelelõ
tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti, hogy a védjegyet
különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat sejtetésével illetve a védjeggyel
összetéveszthetõ domain használatával ne sértse. A szükséges mértéket meghaladó
védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben a védjegyszerû használatnak minõsülõ
domain név használat, figyelemmel a versenytársi minõségre is, a TT véleménye
szerint, túllép Vt. 15. §-ban elõírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A
207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a
jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy
jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági
tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan
megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban
használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal,
illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a
megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A
védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §
(1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog
alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel; vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt

 

A
Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban
foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

 

A
TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely tartalmazza a SUZUKI
cégek nevének illetve a jogosultsági körükbe tartozó védjegyek szövegének
lényeges karaktereit, anélkül, hogy e név és védjegyek használatára a szükséges
engedélyt megszerezte volna, gyaníthatóan jogellenes, ezért a Panaszos
fellépése indokolt.

 

Valószínûsíthetõ
továbbá, hogy a cégnév és védjegyek használatára jogot nem szerzett Panaszolt
tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SUZUKI kifejezést tartalmazó
védjegyek közismertségét.

 

A
TT, a már használatba vett web lap tartalma alapján, illetve mert álláspontja
szerint a „suzugarazs” domain név magában foglalja a Panaszos cégnevének és
védjegyeinek meghatározó karakter csoportját, az igényelt domain tekintetében
az összetéveszthetõséget is megállapíthatónak tartja, amely alapján a panaszolti
domain névválasztás az Internet Szolgáltatók Tanácsa Domainregisztrációs
Szabályzatában (DRSZ) 2.2.2. a.) és c.) pontjába is ütközik. A tárgyi domain
név alkalmas arra, hogy azt a téves képzetet keltse az internetes közönségben,
hogy a tárgyi domain név alatti honlap mûködtetõje a Panaszos cég vagy ahhoz
valamilyen hivatalos módon kapcsolódó gazdasági partnere.

 

A
TT, az ügy iratai és körülményei alapján ugyancsak megállapíthatónak tartja a
Panaszos névhasználati jogának sérelmét, hiszen a Panaszolt a domain névben használt,
a Panaszos cég-, és kereskedelmi nevéhez jelentõs mértékben hasonló név használata
jogszerûségének igazolására még kísérletet sem tett, de ezen kérdés részletes
vizsgálatát mellõzte, figyelemmel arra, hogy a domain név használat tekintetében
döntését, a fent hivatkozott jogszabály és DRSZ rendelkezés sértések illetve az
összetéveszthetõség megállapítása már megalapozták.

 

Mindezekre
figyelemmel, suzugarazs.hu domain név, Nagy László E.V. részére nem delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. június 28.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.