Eseti állásfoglalások

A supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 20/2007. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása

A supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(742-745/2007. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) elõtt 742/2007, 743/2007, 744/2007 és 745/2007 számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. szeptember 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain az Inform Média Kft. számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

A 742/2007, 743/2007, 744/2007 és 745/2007. sz. ügyben a Szuperinfó Magyarország Kft. kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az Inform Média Kft. (Igénylõ) prioritás nélküli igénylése a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain névre vonatkozóan 2007. május 25-én került nyilvántartásba.

A Szuperinfó Magyarország Kft. (Kérelmezõ) 2007. június 5-én a regisztrátora útján Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett mûködõ Tanácsadó Testület elõtt panaszt terjesztett elõ.

Szuperinfó Magyarország Kft. álláspontja szerint a fenti domain nevek megtévesztõk, igénylésük és használatuk jogellenes az Inform Média Kft. által. Kérelmezõ panaszában elõadta, hogy kizárólagos jogosultja a 188.011 lajstromozású ’szuper autó’ védjegynek, amelyre vonatkozóan a védjegyoltalom 2005. október 17. napjától illeti meg a társaságot: Szuperinfó Magyarország Kft. mûködteti továbbá a szuperinfo.hu domain név alatti weblapot, a Hungária Szuperinfó információs hetilap helyi kiadóinak országos hálózatát, és kizárólagos jogosultja a SZUPERINFO cégnévnek, valamint az említett országos laphálózathoz és az ehhez kapcsolódó valamennyi know-how-nak, márkanévnek és logónak. Kérelmezõ kifejtette, hogy tulajdonosa a 155.773 lajstromozású SZUPERINFÓ védjegynek, a 187.936 lajstromozású Szuperapró, a 187.971 lajstromozású Szupermotor, a 187.976 lajstromozású Szuperingatlan, valamint a 188.032 lajstromozású Szuper Állás védjegynek. Szuperinfó Magyarország Kft. szerint a fogyasztók a ’Szuper’ szó és a hirdetések fajtájára utaló szavakból képzett kombinációkról egyértelmûen a Kérelmezõre asszociálnak, ezért véleményük szerint a supercar.hu, supercars.hu, szupercar.hu és szupercars.hu domain nevek delegálása sértené a társaság jogait. A Szuperinfó Magyarország Kft. szerint a szintén lapkiadással foglalkozó Inform Média Kft rosszhiszemûen, a Kérelmezõ védjegyeivel való összetéveszthetõség tudatában tette meg domain-igényléseit, amelyek használata ezért véleményük szerint védjegybitorlást valósítana meg a védjegyekrõl és földrajzi árujelzõkrõl szóló 1997. évi XI. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján.  

Kérelmezõ kifogásához mellékelte ’szuper autó’ megnevezésû védjegyének lajstromkivonatát, a felek cégkivonatát, valamint a Debreceni Szuperinfó impresszumát.

Az. 2007. július 6-án, a kifogásra válaszként elõterjesztett véleménye szerint a panasz megalapozatlan. Igénylõ álláspontja szerint a ’szuper’ megjelölés, mint áru vagy szolgáltatás minõségét dicsérõ jelzõ, a reklám-hirdetési szakmában széles körben használatos (pl. „Szuper tipp”, Szuper rádió”, Tele szuper”), valamint a 16. áruosztályban (reklámozás) közel 200, a hirdetési újságokat tartalmazó áruosztályban pedig közel 150 db. ’super’ szóelemet tartalmazó védjegy ill. védjegybejelentés található (Pl. „super express”, „super shop”). Az Inform Média Kft. véleménye szerint nem helytálló a Kérelmezõ azon állítása, amely szerint a vitatott domain nevek delegálása sértené a Szuperinfó Magyarország Kft. ’szuper autó’ megjelölésû védjegyébõl fakadó jogosultságait, mivel „a védjegylajstromból aggálytalanul megállapíthatóan a 188.011 lajstromozású védjegy nem szóvédjegy, hanem ábrás védjegy”, amely speciális grafikai elemeket, valamint a „szuper” és az „autó” szóelemeken kívül más szóelemeket is tartalmaz. Az Inform Média Kft. álláspontja szerint az ügyben szereplõ domain nevek szóképükben és grafikai elemeik tekintetében is eltérnek a panaszos védjegyétõl. Az igénylõ ezzel összefüggésben hivatkozott a BH 2001. évi 166. jogesetre – amely szerint az összbenyomás alapján kell az összetéveszthetõséget megállapítani -, majd utalt arra, hogy a Kérelmezõnek a kifogás alapjául felhozott 188.011 lajstromszámú védjegye ellen, annak oltalomképessége miatt, védjegytörlési eljárás indult.

A fentiek alapján az igénylõ kérte a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain nevek delegálását az Inform Média Kft. számára.      

A Szuperinfó Magyarország Kft. 2007. július 16-án viszontválaszt terjesztett elõ, amelyben elõadta, hogy a fogyasztók „a „szuper” megjelölés és a hirdetés típusára, tárgyára utaló kifejezés kombinációjáról” asszociálnak a társaságukra. A Kérelmezõ szerint a „szuper” szó nemcsak egy termék vagy a szolgáltatás minõségét jelzi, hanem a hozzákapcsolt további szóelem révén önálló élvez jogi védelmet (pl. „Szuper Ingatlan”, „Szuper Autó”). A Szuperinfó Magyarország Kft. véleménye szerint ellentétes a védjegytörvény céljával, ha egy védjegyoltalom kizárólag az egész ábrára, „csak annak minden szó- és színelemére együttesen lenne alkalmazható”, ezért irreleváns, hogy szóvédjegyrõl, vagy ábrás védjegyrõl van szó az ügyben, hiszen „csak a verbális összetéveszthetõséget kell vizsgálni”. A Kérelmezõ szerint a fogyasztói tudatot a védjegy domináns elemei befolyásolják, ennek alapján pedig egyértelmûen megállapítható a megtévesztõ jelleg. A Kérelmezõ végül kifejtette, hogy nincs tudomása folyamatban lévõ törlési eljárásról 188.011 lajstromozású védjegye ellen.

A fentiek alapján Kérelmezõ kérte a domain nevek delegálásának megtagadását.

Az Inform Média Kft. a fentiekre észrevételeket terjesztett elõ, amelyben megerõsítette korábbi álláspontját. Eszerint a Kérelmezõ kifogása téves és kiterjesztõ védjegyjogi értelmezésen alapul. Az Igénylõ kifejtette, hogy a Kérelmezõ viszontválaszában nem vitatta, hogy a ’super’ és a ’szuper” megjelölés széles körben használatos az üzleti életben, valamint nem tudta bebizonyítani, hogy az e szavakkal összefüggõ. szókapcsolatokról a fogyasztók a Kérelmezõre asszociálnának. Az Igénylõ ismét aláhúzta, hogy a Szuperinfó Magyarország Kft. 188.011 lajstromozású védjegye nem szóvédjegy, hanem színes ábrás védjegy, valamint, hogy a védjegyoltalom nem a „szuper autó” szavakra, hanem a színes ábrára vonatkozik. Végül az Igénylõ megismételte, hogy a 188.011 lajstromozású védjegy ellen törlési eljárás van folyamatban, amely állítást az MSZH által kiadott, az észrevételhez mellékelt igazolással támasztott alá.  

A fentiek alapján az igénylõ kérte a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain nevek delegálását a társaság számára.      

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya az Inform Média Kft. által benyújtott négy domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot. A TT véleménye szerint a megtévesztõ jelleg sem áll fenn.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Szuperinfó Magyarország Kft. védjegyjogosultságát. A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze a „szuper auto” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a ’SUPER’, a ’SZUPER’, a ’CAR’ és a ’CARS’ megjelölés a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szavak, ennélfogva azok használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta jogellenesnek.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a domain nevek delegálása az Inform Média Kft. számára és azoknak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igények teljesítendõk.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.